Közlemény használatbavételi engedély véglegessé válásáról – K/13119-4/2023. számú határozat: Balatongyörök, keleti terület, optikai légkábel meglévő oszlopsoron, V. ütem

Közzétéve: 2023. augusztus 2.

Iktatószám: K/13119-6/2023.
Tárgy: közlemény
Ügyintéző: Schmidt Roberta
Tel.: 72/508-842

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. június 20. napján kelt, K/13119-4/2023. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés napja: 2023. augusztus 2.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala K/13119/2023. ZNET, Balatongyörök, meglévő E.ON-oszlopsoron, Keleti terület optikai légkábel építése, V. ütem ZNET Telekom Zrt. (8800 Nagykanizsa, Magyarkanizsa utca 2.)

A döntés rendelkező része

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) megállapítja, hogy a Kanizsatel Kft. (8778 Újudvar, hrsz. 1631/2., Meghatalmazott) által képviselt ZNET Telekom Zrt. (8800 Nagykanizsa, Magyarkanizsa utca 2., a továbbiakban: Építtető) részére a K/15536-2/2021. iktatószámú, 2021. július 15. napján kelt építési engedély alapján megvalósult ZNET Balatongyörök, meglévő E.ON oszlopsoron Keleti terület optikai légkábelépítés V. ütem megnevezésű elektronikus hírközlési építmény vonatkozásában, amellyel érintett terület helyrajzi számai: Balatongyörök belterület: 437, 440, 436/4, 457, 442, 462, 467, 470/2, 942, 1041, 921, 941, 894, 862, 491, 871, 840, 917, 663/2, 551, 550/2, 587, 562, 586, 580/3, 579/4, 581/2, 583/2, 584/2, 74/2, 74/3, 3363/1, 3267, 3268, 3273, 3272, 660/4, 662/2, 661/3, 672/2, 664/3, 665/4, 664/2, 674/1, 675, 676, 677, 674/2, 603, 599/2, 665/1, 664/1, 716, 715, 714, 724, 725, 732, 1020, 1021, 1039, 1040, 1042, 722, 619/3, 637, 645, 646, 647, 649, 650/1, 653, 3270/1, 3270/2, 662/6, 704, 441,

a használatbavételi engedélyt megadja

az alábbi feltételek mellett:

A megépült létesítményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá az építési és jelen használatbavételi engedélyekben megjelölt, illetve a jogszabályok szerint megengedett célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezésekre, fejállomásra, antenna és antennatartó szerkezetekre.

A döntés közlésének napja: 2023. július 6.

Az elektronikus hírközlési építményt véglegessé vált használatbavételi engedély hiányában használni, üzemeltetni nem lehet.

Az eljárás során szakhatóságok bevonására nem került sor.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke mint másodfokú hatóság bírálja el.”

Az indokolás kivonata

„Az Építtető használatbavételi engedélykérelme alapján a Hatóság megállapította, hogy az elvégzett építési munka az építési engedélynek megfelel, a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során az érintettek részéről kifogás nem merült fel.

Az engedélykérelem és mellékletei hiánypótlást követően megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 15. § (3)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak, ezért a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése alapján a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva a használatbavételi engedélyt megadta.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Irodán (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben a (+36 72) 508-800-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon is.

Pécs, 2023. augusztus 1.

dr. Schäffer Anita
építésügyi csoportvezető