Közlemény bontási engedély véglegessé válásáról – CM/12045-15/2023. számú határozat: Egerbocs, rézhálózat kiváltása

Közzétéve: 2023. augusztus 9.

Iktatószám: CM/12045-18/2023
Tárgy: közlemény hatósági döntéséről
Ügyintéző: Hocza Ferenc
Tel.: +36 46 555 524
Elektronikus levélcím: hocza.ferenc@nmhh.hu
Készült: 2023. augusztus 9.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. július 6. napján kelt, CM/12045-15/2023 számú határozattal a bontási engedélyt megadta, mely határozat – a hirdetményi úton történő közlését követően – 2023. augusztus 8. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. augusztus 9.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/12045/2023 Egerbocs, Magyar Telekom távközlési rézhálózat-kiváltás bontási terv megnevezésű elektronikus hírközlési építmény bontási engedélyezési ügye Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

A döntés rendelkező része

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., a továbbiakban: Építtető) képviseletében eljáró CommCAD Kft. (2120 Dunakeszi, Arad u. 5.; a továbbiakban Meghatalmazott) kérelme alapján az Egerbocs, Magyar Telekom Távközlési rézhálózat kiváltás bontási terv elektronikus hírközlési építmény bontására, melynek címe és helyrajzi száma: Egerbocs: 010, 136/10, 136/7, 136/8, 195, 209, 244/12, 244/13, 244/14, 244/2, 256, 340, 449, 463/2, 536, 147, 156, 157, 180, 181, 183, 184, 185, 189, 190, 272, 281, 283, 311, 311, 313, 333, 334, 335, 336, 383, 433, 462, 490, 491, 520, 521, 522, 523, 524, 529, 244/6, 527, 528 a

bontási engedélyt megadja,

az alábbi feltételek mellett:

Ezen bontási engedély a véglegessé válásának napjától számított 2 évig hatályos. A bontási munkálatokat az engedély hatályának lejártáig be kell fejezni. A bontási tevékenység befejezéséről értesíteni kell a Hatóságot a befejezést követő 15 napon belül.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített – a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő – előírásait.

Az Építtető a bontási tevékenységet csak a véglegessé vált és végrehajtható bontási engedély és ahhoz tartozó dokumentáció alapján, az engedély hatálya alatt, saját felelősségére és veszélyére végezheti.

A bontás legkorábbi kezdési időpontja: 2023. június 16.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött bontási tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre a kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett tervet a bontási munka helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt a bontási tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Jelen bontási engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai

Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 2023. június 12-i keltű, HE/HGO/01789-2/2023 iktatószámú szakhatósági állásfoglalása

I. A Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) meghatalmazásából eljáró CommCAD Kft. (2120 Dunakeszi, Arad u. 5.) – továbbiakban: Kérelmező – részére az Egerbocs, Magyar Telekom Távközlési rézhálózat kiváltás bontási terv bontási engedélyezéséhez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) CM/12045-6/2023. számú megkeresése, valamint a csatolt dokumentumok (munkaszám: EGE-BONT-01/2023) alapján

a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

II. Előírásaim:

 • A környezeti elemek, természeti értékek veszélyeztetése, károsítása tilos.
 • Az építési-bontási munkálatok során képződő hulladékokat (így különösen: építési-bontási hulladékok, a gépek és járművek karbantartási hulladékai, vegyes települési szilárd hulladék) a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (továbbiakban: 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet) 2. és 3. számú mellékleteinek figyelembe vételével be kell sorolni és a keletkező hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) és a végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet (továbbiakban: 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet) előírásaira.
 • A kivitelezési tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos, azok kémiai hatásának és a mechanikai igénybevételnek ellenálló göngyölegben történő gyűjtéséről gondoskodni köteles mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
 • A kivitelezési tevékenység végzése során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet – előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
 • A tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára biztosítani kell a hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést, illetve ezen belül törekedni kell a szelektív hulladékgyűjtésre.
 • Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
 • A kivitelezési tevékenység befejezését követően a tevékenység végzése során képződő hulladékokat teljes körűen el kell szállíttatni, át kell adni további kezelésre. Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy a szállító rendelkezik-e a jogszabályok által előírt hulladékgazdálkodási (szállítási) engedéllyel.
 • A kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladékok építési területen kívüli tárolása a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött.
 • A kivitelezési tevékenység végzése során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben (továbbiakban: 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet) meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
 • A tevékenység végzése során képződő hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet) előírásai szerint kell végezni.
 • Amennyiben a kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet (továbiakban: 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet) 1. mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint elkészített építési és bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „Sz” kísérőjegy, számla, stb.) a használatbavételi engedélyezés során a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
 • Amennyiben a kivitelezés során keletkező hulladékok mennyisége egyik csoportban sem érte el 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. mellékletében meghatározott küszöbértéket, erről a tényről a használatbavételi engedélyezés során nyilatkozatot kell tenni.
 • A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell temetni. A hosszabb ideig felügyelet nélkül nyitva maradó munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, hogy azokba állat ne eshessen, mászhasson bele.

III. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Heves Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. 2023. május 16-i keltű, HE/EOFE/1240-2/2023 iktatószámú eljárást megszüntető végzése

Az örökségvédelmi feladatkörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Iroda engedélyező hatóság megkeresésére a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) meghatalmazásából eljáró CommCAD Kft. (2120 Dunakeszi, Arad u. 5.) Kocsis László EGEBONT-01/2023 számú terve alapján megvalósuló, Bodony, Magyar Telekom Távközlési rézhálózat kiváltás bontási terv bontási engedélyezés örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás kiadása ügyében indult szakhatósági eljárást megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a kivitelezés során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Dobó István Vármúzeumot (3300 Eger, Vár köz 1. tel: 36/312-744) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 2023. június 07-i keltű, 35500/4049-2/2023. ált. ügyszámú szakhatósági állásfoglalása

I. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) 2023. május 26-án érkezett CM/12045-6/2023. számú végzése alapján, a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) meghatalmazásából eljáró CommCAD Kft. (2120 Dunakeszi, Arad u. 5.) kérelmére indult, Kocsis László (Kamarai nyilvántartási száma: 13-10846) tervező által tervezett EGE-BONT-01/2023 munkaszámú engedélyezési tervdokumentáció alapján, az Egerbocs, Magyar Telekom Távközlési rézhálózat kiváltás bontási terv bontási engedélyezési eljárásában

a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

II. Előírásom:

1. Be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet valamint az NYV-04 jelű nyomvonal az Egerbocs községi vízműforrás 20.553-5/1987. számú határozat vonatkozó előírásait.

III. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály 2023. május 30-i keltű, SZTFH-BANYASZ/8089-2/2023 iktatószámú eljárást megszüntető végzése:

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; a továbbiakban: Építtető) képviseletében eljáró CommCAD Kft. (2120 Dunakeszi, Arad u. 5.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére hivatkozott számon megindult, „Egerbocs, Magyar Telekom Távközlési rézhálózat kiváltás bontási terv” bontási engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági eljárását

megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 2023. május 30-i keltű, 7860-2/2023/h számú szakhatósági állásfoglalása

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) CM/12045-7/2023. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, a CommCAD Kft. (2120 Dunakeszi, Arad u. 5.) által kérelmezett Egerbocs, Magyar Telekom Távközlési rézhálózat kiváltás –bontási engedélyezési eljárás tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A beruházás megvalósításához

HOZZÁJÁRULOK.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2023. június 09-i keltű, B/116-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint az 1. fokon eljáró szakhatóság a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) Építtető által meghatalmazott CommCAD Kft. (2120 Dunakeszi, Arad u. 5.) a Nemzeti Média -és Hírközlési Hatóság Hivatala előtt bontási engedélyezési eljárásban kérelmezett, az EGEBONT-O1/2023 munkaszámú bontási tervdokumentációban foglaltak alapján, az Egerbocs Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 136/10 hrsz-ú, 244/2 hrsz-ú, 209 hrsz-ú, 256 hrsz-ú, 340 hrsz-ú, 449 hrsz-ú és 536 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában az alábbi

szabhatósági állásfoglalást adom ki.

Ezen szakhatósági hozzájárulás nem mentesít más, általános és eseti hozzájárulások, engedélyek beszerzési kötelezettsége alól.

A végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A közművek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

 • Egerbocs Község Önkormányzata 2023. május 17-i keltű, B/103-2/2023. ügyiratszámú tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása;
 • Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Vármegyei Igazgatóságának 2023. május 16-i keltű, HEV-690/2/2023 iktatószámú közútkezelői hozzájárulása;
 • MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. 2023. március 30-i keltű közmű üzemeltetői nyilatkozata;
 • Magyar Telekom Nyrt. 2023. március 22-i keltű, 423315-114578197/2023 ügyiratszámú közműkezelői nyilatkozata;
 • OPUS TIGÁZ Zrt. 2023. április 03-i keltű közműnyilatkozata;
 • Magyar Telekom Nyrt. 2023. április 11-i keltű jogszerűségi nyilatkozata.
 • A 497374176 azonosítószámú közműnyilatkozatban az alábbi közművek adták hozzájárulásukat:
  • OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt.
  • Magyar Telekom Nyrt.
  • Heves Megyei Vízmű Zrt.
  • MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.
  • Vodafone Magyarország Zrt.
  • FGSZ Földgázszállító Zrt.

Az e-közmű rendszerben lefolytatott 497374176 azonosítószámú közmű-egyeztetés során meghívott szolgáltatók érintettségükről nyilatkoztak és feltételeiket megadták, melyben foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

Az Építtető köteles a bontási munkák befejezését követő 30 napon belül – ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából – a megvalósult állapotról változási vázrajzot az illetékes földhivatalnak benyújtani.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) be-nyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésé-re vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az indokolás kivonata

A Meghatalmazott bontási engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok hiánypótlást követően megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

 • a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
 • a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
 • az Építtető bontási jogosultsága fennáll,
 • az építmény bontása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

A Rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező elektronikus hírközlési építmény, továbbá az építéskor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján engedélyköteles, de engedéllyel nem rendelkező elektronikus hírközlési építmény bontása esetén a bontási engedély iránti kérelmet a bontási tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább harminc nappal az építtetőnek vagy a tulajdonosnak a 9. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták az alábbi indokolással:

Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) a CM/12045-6/2023. számú megkeresésében az Egerbocs, Magyar Telekom Távközlési rézhálózat kiváltás bontási terv bontási engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A tervezett munkálatok által érintett külterületi és belterületi ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területeket nem érintenek, nem részei barlang felszíni védőövezetének, nem minősülnek egyedi tájértéknek.

Előírásaimat a természeti értékek általános védelme érdekében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés f) pontja, 17. § (1) bekezdése és a 43. § (1) bekezdése alapján tettem.

A tervezett távközlési hálózat bontásának engedélyezése a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek további feltételek mellett megfelel, ezáltal természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

Kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015 (III. 31.) FM rendelet 6. melléklet 6. pontja által meghatározott 7 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 2. §-a és 1. mellékletének 7. táblázat 4. pontja alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése és 5.§ (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése és 6.§ (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (1) – (2) bekezdéseinek figyelembevételével, a Tvt. 7. § (2) bekezdés f) pontja, 17. § (1) bekezdése és a 43. § (1) bekezdésének figyelembevételével, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdései alapján, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg. A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak szerint állapítottam meg.

Kérem az engedélyező hatóságot, hogy döntését az Ákr. 85. § (1) bekezdése szerint hatóságomnak küldje meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Heves Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Iroda az Egerbocs, Magyar Telekom Távközlési rézhálózat kiváltás bontási terv bontási engedélyezése tárgyban örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás eljárás megindítását kezdeményezte örökségvédelmi hatóság előtt, a 2023. május 26. napján érkezett megkeresésében.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja.

A megkeresés és a hatósági nyilvántartás felülvizsgálata alapján megállapításra került, hogy az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlanok nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet, műemléki területet, nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket nem érint, emiatt a Heves Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. az engedélyezési eljárásban szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik.

Az Ákr. 17. §-nak megfelelően, ha a hatóság a hatáskör hiányát észleli az Ákr. 17. §-a és 47. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megszünteti.

A tervezett földmunkák során nem várt módon előkerült régészeti emlékek esetén történő intézkedéseket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 24. § határozza meg.

A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményét a Kötv. 82. § (2) bekezdése helyezi kilátásba.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint került sor a döntésre.

Döntés az Ákr. 17. §-án és 47. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

A jogorvoslat módjáról az Ákr. 55 § (4) bekezdése rendelkezik.

Az örökségvédelmi hatóság hatáskörét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. táblázat 18. pontja, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete 2. § (1) bekezdése állapítja meg."

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás mellékletének 20. §-án, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) 2023. május 26-án érkezett CM/12045-6/2023. számú végzése alapján, a CommCAD Kft. (2120 Dunakeszi, Arad u. 5.) kérelmére indult, a Kocsis László (Kamarai nyilvántartási száma: 13-10846) tervező által tervezett, BONT-01/2023 munkaszámú engedélyezési tervdokumentáció alapján, az Egerbocs, Magyar Telekom Távközlési rézhálózat kiváltás bontási terv bontási engedélyezési eljárásában szakhatósági hozzájárulást kért.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet I. melléklet 7. táblázat 6. pontja alapján az ügyben a területi vízügyi hatóság, 5. pontja alapján területi vízvédelmi hatóság szakhatóságként érintett.

A hatóság szakkérdése annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására, a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel-e.

Hatóságom nyilvántartása szerint a bontással érintett terület parti sávot nem érint. A Vízügyi Geoinformatikai Portálon közzétett nagyvízi meder határ térkép alapján nem érint nagyvízi medret.

A bontással érintett NYV-04 jelű nyomvonal az Egerbocs községi vízműforrás 20.553- 5/1987. számú határozattal kijelölt külső védőövezetét érinti. A kivitelezés során be kell tartani a kijelölő határozat előírásait.

„A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Egerbocs település területe „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába tartozik.

A csatolt, Kocsis László (Kamarai nyilvántartási száma: 13-10846) (tervező) által tervezett, EGE-BONT-01/2023 munkaszámú engedélyezési tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy az engedélyezési eljárásában benyúlytott kiviteli tervek a fenti szakkérdés követelményeit kielégítik, a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme valamint a vizek lefolyására a mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek megfelelnek, ezért szakhatósági állásfoglalásomat előírás nélkül megadtam.

Szakhatósági állásfoglalásom a kérelemhez mellékelt tervekben foglaltakon alapul, azokkal együtt érvényes.

Engedélyes a szakhatósági eljárás 13/2015 (III.31.) BM rendelet II. melléklet 8. pontjában leírt 7000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 7. táblázat 5-6. pontja alapján meghatározott szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint adtam meg.

Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki.

Felhívom az engedélyező hatóságot, hogy tárgyi ügyben hozott döntését az Ákr. 85. § (1) bekezdése szerint küldje meg hatóságom részére.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda a tárgyi létesítmény bontási engedélyezési eljárása során szakhatósági állásfoglalást kért a Bányafelügyelettől. Megkereséséhez mellékelte az EGE-BONT-01/2023 munkaszámú bontási tervdokumentációt.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. §-ára és 1. számú mellékletének 7. táblázatának 19. pontjára tekintettel a Bányafelügyelet megvizsgálta a beérkezett tervdokumentációt, és a tervdokumentáció, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg:

 • Tárgyi bontási tevékenység területe nem tartozik felszínmozgás-veszélyes övezethez, valamint bányászati tevékenységgel érintett területet nem érint.
 • A tárgyi bontási tevékenység földgázelosztó vezeték biztonsági övezetében valósul meg, azonban a dokumentáció nem tartalmazott olyan nyilatkozatot, amelyben az Építtető az üzemeltetőnek a 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 38. § (2) bekezdése szerinti egyetértési nyilatkozatában foglalt feltételeket kifogásolta volna.
 • A tervezett bontási tevékenység során nem valósul meg 500 m3 -t meghaladó mértékű ásványi nyersanyag kitermelés.

A fentiek alapján a Bányafelügyelet megállapította, hogy a szakhatóság bevonásának és közreműködésének a feltételei nem teljesülnek, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján a szakhatósági eljárást megszünteti.

A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Bányafelügyelet hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és 1. számú mellékletének 7/19. pontja állapítja meg, illetékessége a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (1) bekezdésén alapul.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda CM/12045-7/2023. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Egerbocs, Magyar Telekom Távközlési rézhálózat kiváltás – bontási engedélyezési eljárás tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 1. § (1), 3. § (11), 6. § (1) b), 59. § (1) a), d)-e) pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. Hírközlési ügyek táblázat 10. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.

Jelen szakhatósági döntést a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. melléklet 6. függelék A) táblázat 15. sorában foglaltak alapján a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Településrendezési Hatósági Osztály vezetőjeként a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozom.

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

A Nemzeti Média -és Hírközlési Hatóság az Építtető kérelmére indult az EGE-BONT-01/2023 munkaszámú bontási tervdokumentáció alapján meghatározott Egerbocs Községi Önkormányzat tulajdonában lévő egerbocsi 136/10 hrsz – ú, természetben Egerbocs, Béke út .”kivett közterület”, az egerbocsi 244/2 hrsz – ú, természetben Egerbocs, Alkotmány út „kivett közút", az egerbocsi 209 hrsz – ú, természetben Egerbocs, Iskola út .”kivett közút", az egerbocsi 256 hrsz – ú, természetben Egerbocs, Petőfi Sándor út „kivett közút", az egerbocsi 340 hrsz – ú,természetben Egerbocs, Dózsa György út „kivett közút", az egerbocsi 449 hrsz-ú, természetben Egerbocs, Szabadság út „kivett közút", az egerbocsi 536 hrsz – ú, természetben Egerbocs, Anna utca „kivett közút" megjelölésű ingatlanokat érintő Egerbocs, Magyar Telekom Távközlési rézhálózat kiváltásának bontási engedélyének kiadása iránti eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából kereste meg hatóságomat.

A Korm. rendelet alapján a település önkormányzat jegyzője elsőfokú szakhatóságként jár el annak elbírálása tárgyában, hogy a létesítmény vagy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeinek, a helyi építési szabályzatnak. valamint további feltételeknek megfelel-e a kérelemben foglaltak szerint.

Eljárásom során megállapítottam, hogy az Egerbocsi Községi Önkormányzat tulajdonában lévő egerbocsi 136/10 hrsz-ú, 244/2 hrsz-ú, 209 hrsz-ú, 256 hrsz-ú, 340 hrsz-ú, 449 hrsz-ú és 536 hrsz-ú ingatlanokat érintő bontás megfelel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, az Egerbocs helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 2/2007. (III.28.) önkormányzati rendeletben foglalt követelményeknek, valamint Egerbocs Község településképének védelméről szóló 10/2017. (XII.17.) önkormányzati rendelet alapján helyi védettségű természeti területet nem érint, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a bontási munkálat a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeinek, a HÉSZ-nek, a kérelem ben foglaltak szerint megfelel, azokkal összhangban van, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §. (4) bekezdése zárja ki.

Hatásköröm és illetékességem az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet határozza meg l. melléklet 4. számú táblázatának 44. sorának D oszlopa határozza meg

A kivitelezésre és az e-napló vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 8. §-a és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Hatóság hatáskörét az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdés 12. pontja határozza meg.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 5. § (9) bekezdése alapján a bontási engedélyezési eljárás díja 0 Ft.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a +36 46 555 524 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Pap-Tóth Tamás hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Miskolcon, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2023. augusztus 9.
Levétel napja: 2023. augusztus 25.