Közlemény rész-használatbavételi engedély véglegessé válásáról – CS/17850-8/2023. számú határozat: Sümeg, FTTH-hálózat, IV. ütem

Közzétéve: 2023. szeptember 19.

Iktatószám: CS/17850-10/2023.
Tárgy: közlemény döntés véglegessé válásáról
Ügyintéző: Muszik Attila
Tel: 99/518-543
Készült: 2023. 09. 19.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023.09.01. napján kelt, CS/17850-8/2023. számú határozattal a rész-használatbavételi engedélyt megadta, a határozat 2023.09.16. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és a közzététel dátuma: 2023. szeptember 19.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/17850/2023. FTTH-hálózat építése Sümeg városában, IV. ütem Lan-Tel-Ker Kft.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Lan-Tel-Ker Kft. (8960 Lenti, Széchenyi tér 9., a továbbiakban Meghatalmazott) útján eljáró Lan-Tel-Line Kft. (8960 Lenti, Széchenyi tér 9., a továbbiakban: Építtető) részére CS/12404-16/2022. iktatószámú, 2022. július 21. napján kelt építési engedély alapján megvalósult FTTH hálózat építés Sümeg városában IV.ütem elektronikus hírközlési építményre, melynek helyrajzi száma:

Sümeg: 7427/4, 7443/2, 7443/3, 7442, 7430/23, 7432, 7429, 7430/12, 7451, 7461, 7460, 7352, 1972, 1971/2, 1970, 1774/11, 1774/15, 1528/27, 1529/46, 1529/74, 1529/77, 180/20, 180/18, 180/19, 180/54, 1686, 38/13, 39, 0203/2, 1423/1, 1423/2, 1327, 1178/10, 1178/5, 1254, 1178/9, 1178/7, 2002, 155, 03/10, 154, 554/1, 546/8, 563, 564, 565/2, 560, 559/1, 556, 555, 03/1, 1691/1, 1733, 1730/10, 1691/4, 7265/3, 7265/4, 7265/5, 7269, 7235, 7263, 7227/6, 7207/2, 7226, 7208, 7209/1, 7212, 7237, 7257/2, 1784, 1783, 1782/2, 1782/1, 1629/1, 7255, 7238, 1808/2, 1808/4, 1808/5, 7200/1, 7199, 7198, 7140/3, 7140/2, 7140/1, 7143, 7144, 7142/2, 0131, 0148, 6319/1, 6255/2, 6250/2, 0114, 0112, 1730/116, 1529/84 hrsz.

a rész-használatbavételi engedélyt megadja,

az alábbi feltételek mellett:

  • A megépült létesítményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá az építési és jelen használatbavételi engedélyekben megjelölt, illetve a jogszabályok szerint megengedett célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.
  • Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezésekre, fejállomásra, antenna és antennatartó szerkezetekre.

Szakhatóságok állásfoglalásai

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály VE/30/08293-3/2023. számú 2023. augusztus 30-án kelt szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta,

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az Építtető meghatalmazása alapján eljáró Meghatalmazott rész-használatbavételi engedélykérelme alapján - az illetékes szakhatóságok közreműködésével és előírásainak figyelembevételével a Hatóság - megállapította, hogy az elvégzett építési munka a CS/12404-16/2022. számú 2022. július 21. napján kelt építési engedélynek megfelel, a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során az érintettek részéről kifogás nem merült fel.

Az engedély kérelem és mellékletei megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 15. § (3)-(4)/15. § (3), (7) bekezdésében foglalt előírásoknak, ezért a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése alapján a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva a használatbavételi engedélyt megadta.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat megadták.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 99/518-543 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.