Közlemény építési engedély véglegessé válásáról – K/16774-24/2023 számú határozat: Siófok, Töreki FTTH hálózat

Közzétéve: 2023. október 3.

Iktatószám: K/16774-27/2023
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
Ügyintéző: Horváth Klaudia

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (4) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a K/16774-24/2023 iktatószámú, 2023. augusztus 23. napján kelt, 2023. szeptember 26. napján véglegessé vált határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. október 3.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaÉpíttető
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala K/16774/2023 Siófok Töreki FTTH hálózat Techno-Tel Kft. (8654 Ságvár, Fő utca 2. N ép.)

A döntés rendelkező része:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a DEMPRO Kft. (8000 Székesfehérvár, Surányi utca 47.; eljáró képviselő: dr. Illés Attila, HI-V 07-0836, a továbbiakban: Tervező) által képviselt Techno-Tel Kft. (8654 Ságvár, Fő utca 2. N ép., a továbbiakban: Építtető) részére a DP-16/2023 tervszámú kiviteli terv alapján a Siófok Töreki FTTH hálózat megnevezésű elektronikus hírközlési építmény (a továbbiakban: Építmény) építésére, mellyel érintett terület helyrajzi számai:

Siófok belterület 12161, 12162, 12172, 12173/2, 12173/1, 12177/3, 12176/2, 12176/1, 12174/3, 12138, 12001/1, 12001/2, 12001/3, 12002, 12004, 12008, 12013, 12011/1, 12018, 12023, 12149, 12148, 12024, 12036, 12037, 12038, 12039/4, 12051/1, 12051/2, 12055, 12056, 12060, 12061, 12003/3, 12007/4, 12012/1, 12017/5, 12170/5, 12146/7, 12136/1, 12135/1, 12134/1, 12133, 12137/1, 12146/1, 12122/1, 12146/4, 12147, 12146/6, 12108/1, 12146/2, Siófok külterület 0274/2, 0160/7, 0160/8, 0274/3, 0274/4, 0216/6, 0216/5, 0175/25, 0170/77, 0215/8, 0176, 0170/1, 0159, 0174, az

építési engedélyt megadja

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a véglegessé válás napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető kérelme alapján az építési engedély hatályát a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A döntés közlésének napja: 2023. szeptember 8.

A kivitelezés megkezdése csak véglegessé vált építési engedély alapján történhet.

A kivitelezés csak az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére szolgáló, E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: Hálózatüzemeltető) által rendelkezésre bocsátott tartószerkezetnek (a továbbiakban: fizikai infrastruktúra) az Építtető és a Hálózatüzemeltető megállapodása szerint, a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítése érdekében történő alkalmassá tételét követően kezdhető meg. Az alkalmassá tétel előzőek szerinti elvégzésére – amennyiben a megállapodás eltérően nem rendelkezik – a Hálózatüzemeltető köteles. Az alkalmassá tételhez szükséges átalakítási munkálatok időtartama a megállapodás megkötésétől számított 270 napot nem haladhatja meg.

Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Lechner Kft.). Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építtető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadás-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az Építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 32. §-a alapján elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság az e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg, és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített – a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő – előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet az építés helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Az Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét. Az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a 35700/6373-1/2023.ált. ügyszámú, 2023. július 28. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély megadásához hozzájárult:

 1. „Techno-Tel Kft. (8654 Ságvár, Fő utca 2. N ép., KSH: 13036371-6190-113-14.) részére a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál Siófok Töreki FTTH hálózat tárgyú elektronikus hírközlési hálózat építési engedélyezési eljárásban az építési engedély kiadásához szakhatóságként hozzájárulok.
 2. Jelen szakhatósági döntésem hatálya az eljáró hatóság által kiadásra kerülő döntés hatályával megegyező.
 3. Jelen szakhatósági állásfoglalásom más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
 4. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály az SO/KTHF/06042-2/2023. iktatószámú, 2023. augusztus 16. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély megadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) megkeresésére, a DEMPRO Kft. (8000 Székesfehérvár, Surányi u. 47., eljáró képviselő: dr. Illés Attila, HI-V 07-0836, a továbbiakban: Tervező) által képviselt Techno-Tel Kft. (8654 Ságvár, Fő u. 2/N., a továbbiakban: Kérelmező) részére a szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint adom meg.

A Siófok Töreki FTTH optikai hálózat tárgyú építési engedély kiadásához a megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a következő feltételekkel hozzájárulok.

 1. A kivitelezési munkálatok során kiemelt figyelmet kell fordítani a táj jellege, a természeti értékek és a tájértékek megőrzésére, csak a legszükségesebb mértékben irtható, vágható ki honos növényállomány, fa- és cserjekivágási tevékenységet csak költési időszakon kívül (augusztus 15. és március 15. közötti időszakban) lehet végezni.
 2. Az érintett területeket helyre kell állítani a tájképi potenciált fenntartó szakszerű a művelési ágnak megfelelő földrendezéssel, terep-, zöldfelület rendezéssel legkésőbb a műszaki átadás-átvételig, illetve biztosítani kell az invazív fajok megtelepedésének és terjedésének megakadályozását. A zöldfelület rendezést honos, a termőhelyi feltételeknek megfelelő, előnevelt faegyedek, cserjék ültetésével kell biztosítani.
 3. A munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni és a kimászni nem tudó állatok (kétéltűek, hüllők, kisemlősök) sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. A mélyedések befedése, földmunkái során meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e beléjük hullott állatok, s a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni.
 4. A kivitelezés és üzemelés során biztosítani kell a földkábelek védőcsövének földfelszín feletti lezárását, végelzáróval kell ellátni (sűrű rácsozatú, vagy zárt sapka), mivel a belehullott kisemlősök, kisebb testű madarak, hüllők és kétéltűek számára ökológiai csapdát jelent és az egyedek pusztulásával jár.
 5. Amennyiben a kivitelezéssel érintett vezetéktartó oszlopokon gólyafészek található, úgy annak bárminemű bolygatása, zavarása a költési - nevelési időszakban (március 15. és augusztus 15. között) tilos!
 6. A jogosult felelős műszaki vezetőnek az építési napló összesítő lapján tett nyilatkozatát a véglegessé vált építési engedély számára való hivatkozással be kell nyújtani az Eljáró Hatóság részére a használatbavételi engedélyezési eljárás során.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály az SO/KTHF/06043-2/2023. iktatószámú, 2023. július 28. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély megadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) a DEMPRO Kft. (8000 Székesfehérvár, Surányi utca 47.; eljáró képviselő: dr. Illés Attila, HI-V 07-0836, a továbbiakban: Tervező) által képviselt Techno-Tel Kft. (8654 Ságvár, Fő utca 2. N ép., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a Siófok Töreki FTTH hálózat tárgyú építési engedélyezési eljárás során a Kérelmező részére a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály) szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint adja ki.

A Siófok Töreki FTTH hálózat megnevezésű építési engedélyezési eljárásához az DP-16/23 tervszámú engedélyezési tervdokumentáció alapján - a következő feltételekkel hozzájárulok.

 1. A kivitelezés során keletkező hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, további kezeléséről – arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak történő átadásával – gondoskodni kell. Ezt minden esetben környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
 2. A kivitelezés során kitermelt szennyezésmentes föld - amit a tárgyi ingatlanokon felhasználnak, visszatöltenek – nem tekintendő hulladéknak. A kivitelezés során fel nem használt földet hulladékként kell nyilvántartani, és a vonatkozó előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni. A tárgyi ingatlanon kívül más ingatlanon a kitermelt szennyezetlen talaj külön engedély nélkül nem helyezhető el.
 3. A keletkező hulladékokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni, és a kötelezettség fennállása esetén adatszolgáltatást kell teljesíteni.
 4. A kivitelezés befejezése után hulladék nem maradhat a területen.
 5. A kivitelezési munkák befejezését követően a jogosult felelős műszaki vezetőnek az építési napló összesítő lapján tett - a véglegessé vált építési engedély ügyiratszámára való hivatkozással – nyilatkozatát, és az építési/bontási hulladék nyilvántartó lapot – amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége elérte az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. mellékletében előírt mértéket – a használatbavételi engedélyezési eljárás során Hulladékgazdálkodási Osztály részére kell benyújtani.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály a 11291-2/2023/h Nyt. számú, 2023. július 31. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély megadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs Alkotmány u. 53.) K/16774-10/2023 hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, Techno-Tel Kft. (8654 Ságvár, Fő utca 2.) által kérelmezett Siófok Töreki FTTH hálózat tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A beruházás megvalósításához HOZZÁJÁRULOK.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az SFK/39352-2/2023. iktatószámú, 2023. július 28. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély megadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (7624 Pécs, Alkotmány utca 53.) – a DEMPRO Kft. (8000 Székesfehérvár, Surányi u. 47., eljáró képviselő: dr. Illés Attila HI-V 07-0836, Tervező) által képviselt Techno-Tel Kft. (8654 Ságvár, Fő utca 2. N ép.) kérelmére - indított építési engedélyezési eljárás keretében megküldött, Tervező által készített DP-16/23. tervszámú engedélyezési tervdokumentációban foglaltak alapján a Siófok, Töreki FTTH hálózat fejlesztésre vonatkozóan, a helyi környezet- és természetvédelmi szakterületre kiterjedően szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

A tervezett tárgyi hálózatfejlesztés Siófok település vonatkozásában a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi követelményeknek a benyújtott kiviteli terv alapján megfelel, helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye az a határozat, ill. az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A 461639106 azonosítószámú e-közmű egyeztetési eljárás keretében nyilatkozott érintett közművek:

 • DRV Zrt.
 • E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
 • E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
 • Magyar Telekom Nyrt.

Az egyéb érintett közreműködők e-közmű egyeztetési eljáráson kívül tett nyilatkozatai:

 • a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztály SFK/31074-5/2023 ügyiratszámú, 2023. augusztus 14. napján kelt útkezelői nyilatkozatával kiegészített SFK/31074-3/2023 ügyiratszámú, 2023. július 25. napján kelt közútkezelői hozzájárulása,
 • a Magyar Közút NZrt. SOM-1360/2/2023 iktatószámú, 2023. június 28. napján kelt közútkezelői hozzájárulása.

Az Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az eljárásban ügyfélnek minősülők az engedélyezés tárgyát képező tervdokumentációba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján tekinthetnek be.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke mint másodfokú hatóság bírálja el.”

Az indokolás kivonata:

„Az Építtető építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok – hiánypótlást követően – megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11-13. §-ában és 2. mellékletében, az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: NMHH rendelet), valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Az eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

 • a Tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
 • a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
 • az Építtető építési jogosultsága fennáll,
 • az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.
 • az Építmény új alépítmény építésével, új oszlop állításával, valamint a Hálózatüzemeltető tulajdonában lévő tartószerkezetek felhasználásával valósul meg az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 94. § (2a)-(2c) bekezdése szerinti megállapodással.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.

Fentiekre tekintettel a Hatóság Eht. 10. § (2) bekezdése szerinti a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva az építési engedélyt megadta.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján hozott döntését hirdetményi úton közli, a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu) is.

Pécs, 2023. október 3.

dr. Schäffer Anita
építésügyi csoportvezető