A PP/21585/2023. számú kötelező határozat

Közzétéve: 2023. október 27.

Ügyiratszám: PP/21585-X/2023.
Tárgy
:
kötelezés adatszolgáltatásra a Nagykereskedelmi beszédcélú hívásvégződtetés mobilhálózatokban” megnevezésű piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása iránti eljárás lefolytatása érdekében, valamint egyes mobil rádiótelefon szolgáltatásokkal kapcsolatos érintett piacok azonosítása, az érintett piacokon fennálló verseny és a verseny hatékonyságának elemzése tárgyában (2022. évi adatok)
Ügyintéző: Baligács Erika
Telefon: 06-1-468-0480
Melléklet: Kvantitatív adatlap, Kvalitatív adatlap, Ellenőrző program, Kitöltési útmutató, Függelék

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) a PP/21585/2023. számú eljárásban, a tárgyban megjelölt piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyú eljárás lefolytatása érdekében, valamint a mobil rádiótelefon szolgáltatásokkal kapcsolatos érintett piacok azonosítása, az érintett piacokon fennálló verseny és a verseny hatékonyságának elemzése tárgyában

adatszolgáltatásra kötelezi

a/az Szolgáltatót (székhelye: Irányítószám Település, Utca és házszám, cégjegyzékszáma: xx-xx-xxxxxx, szolgáltatói azonosító kódja: xxxx-E; a továbbiakban: „Szolgáltató”) az alábbiak szerint:

A jelen határozat (a továbbiakban: „Adatszolgáltatási Határozat”) mellékleteként csatoltan küldött, illetve a https://nmhh.hu/MOBIL_2023 internetes honlapról letölthető adatszolgáltatási íveket megfelelően kitöltve, vagy az adatszolgáltatás nemteljesítése esetén a nemteljesítés alapos indokával megfelelően alátámasztott nyilatkozatát a https://adatkapu.nmhh.hu címen elérhető elektronikus infrastruktúra igénybevételével elektronikus ügyintézés keretében, vagy a Szolgáltató által igénybe vehető egyéb elektronikus ügyintézés keretében, így különösen a https://epapir.gov.hu címen elérhető e-papírszolgáltatás keretében 2023. december 4-ig küldje meg a Hatóság részére.

Az adatszolgáltatás az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: „Eht.”) hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzőnek minősülő Szolgáltató esetében akkor is teljesítendő, ha elektronikus hírközlési tevékenységét az adatszolgáltatással érintett időpontot követően szüntette meg.

Amennyiben a Szolgáltatónál az adatszolgáltatással érintett időpontot követően jogutódlás történt, akkor a jogutódlást megelőző időpont jogelőd szolgáltatására vonatkozó adatok tekintetében a jogutód úgy tehet eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, hogy az adatokat a saját nevében, de a jogelődre vonatkozóan azonos formában, a saját adatszolgáltatásán kívül, külön kérdőíven szolgáltatja.

Az Adatszolgáltatási Határozatban foglalt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság bírságot szab ki, amelynek mértéke a jogsértő hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítéséből származó előző évben elért nettó árbevételének legfeljebb 0,05 %-áig terjedhet, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy az árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. A Hatóság a jogsértő szervezet bírságolásán túlmenően a szervezet vezető tisztségviselőjét is bírsággal sújthatja, amelynek összege ötvenezer forinttól hárommillió forint összegig terjedhet.

A jelen eljárásban, illetve a Hatóság más eljárásában, a Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatott adatok a piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyú eljárásban felhasználhatók.

Az Elnök határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen kizárólag az az ügyfél indíthat közigazgatási pert, aki a hatósági eljárásban részt vett. Az Elnök határozatával szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kell az Elnökhöz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások részletes szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő. A bíróság az ügyben harminc napon belül határoz.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya van.

Indokolás

Az  Eht. 10. § (2) bekezdés szerinti 10. § (1) bekezdésének 5. pontjában foglalt hatáskörömben – az Eht. 62-65. § szerinti piacelemzési eljárás keretében – megállapítom az érintett piacokat, elemzem az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítom az egyes érintett piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, valamint meghatározom a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat terhelő kötelezettségét. A fenti hatáskörömben eljárva, az Eht. 47. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Eht. hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzőt, elektronikus hírközlési szolgáltatót hatósági határozatommal kötelezhetem – abban az esetben is, ha az a minősített adatok kivételével törvény által védett titoknak minősül – valamennyi olyan adat szolgáltatására, amely a Hatóság hatósági hatáskörébe utalt feladatainak ellátásához szükséges.

Az Eht. 62. § (1) bekezdése szerint Az Elnök azonosítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, valamint annak hatékonyságát, és amennyiben azokon a verseny nem hatékony,

a) azonosítja az érintett piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót, szolgáltatókat; valamint

b) a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra, szolgáltatókra a XI-XIV. fejezetben foglalt kötelezettségek közül legalább egy kötelezettséget ír elő vagy a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra a korábbi piacelemzési eljárás során hozott határozatában megállapított legalább egy kötelezettséget fenntart, illetve módosítja azt, különösen, ha a végfelhasználók számára jelentkező hasznok e kötelezettségek nélkül nem lennének megfelelőek.”

Az adatszolgáltatás arra irányul, hogy az ezen adatokból megismerhető, a tárgybani piacok releváns jellemzőit és paramétereit illető tények, körülmények alapján megállapítható legyen, hogy szükséges-e az Eht. 24. § (2) bekezdésével a Hatóság eljárása során kötelezően alkalmazandó, az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: „Kódex”) 38. cikk (1) bekezdése alapján kiadott bizottsági ajánlásokra, így különösen az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról szóló 2020.december 18-i (EU)2020/2245 Ajánlása (a továbbiakban: „Ajánlás”) melléklete szerinti piacoktól eltérő piacok meghatározására, fenntartására, illetve – amennyiben az Ajánlás mellékletében szereplő piacoktól eltérő piac, piacok meghatározása, fenntartása szükséges, akkor – a vonatkozó piacelemzési eljárás megindításának megalapozása érdekében piacelemzési eljárás lefolytatása, azokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató vagy szolgáltatók azonosítása és az Eht. XI-XIV. fejezetében foglalt valamely kötelezettség vagy kötelezettségek előírása, továbbá arra, hogy az adatszolgáltatás során előálló adatok alapján a piacelemzési eljárás megindítása megalapozott legyen.

Az esetleges, a fentiek szerinti piacra, piacokra vonatkozó, jövőbeni piacelemzési eljárás megfelelő előkészítése érdekében a Hatóságnak be kell szereznie a döntést megalapozó, annak meghozatalánál figyelembe veendő valamennyi releváns adatot, így elsődlegesen az arra vonatkozó adatokat, hogy mely szolgáltatók és milyen megoldással nyújtják az adott szolgáltatást. A Hatóságnak az így beszerzett adatok alapján kell a piacelemzési eljárását azokkal a szolgáltatókkal szemben megindítania, akik a tárgy szerinti piacokon az adott szolgáltatást nyújtják. A jelen Adatszolgáltatási Határozat mellékletét képező adatszolgáltatási ívekben részletezett, a fenti döntések megalapozásához, illetve a piacelemzéshez és piacmeghatározáshoz szükséges, egyes mobil rádiótelefon szolgáltatásokkal (mobil rádiótelefon és mobilinternet) kapcsolatos bevételekre, ráfordításokra, volumenadatokra, valamint a szolgáltatások egyéb jellemzőire kiterjedő adatok tekintetében kötelezem adatszolgáltatásra a Szolgáltatót.

A tárgybani eljárás vonatkozásában az Eht. 47. § (4) bekezdése kimondja, hogy „A piacmeghatározás és piacelemzés érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatók adatszolgáltatásra kötelesek. A Hatóság a 62-66. §-ok szerinti eljárásában a más eljárásában szolgáltatott adatokat is felhasználhatja, amennyiben azokat az elektronikus hírközlési szolgáltató a Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatta. A Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatót az általa más eljárásban szolgáltatott adatok 62-66. §-ok szerinti eljárásban való lehetséges felhasználására előzetesen figyelmeztetni köteles.”

Minderre tekintettel az Eht. 10. § (1) bekezdésének 5. pontja szerinti hatósági hatáskörbe utalt feladat ellátásához szükséges adatok vonatkozásában, az Eht. 47. § (1) bekezdése a) pontja alapján adatszolgáltatásra köteleztem a Szolgáltatót, egyúttal figyelmeztettem az adatok Eht. 62-66. §-ai szerinti eljárásban történő felhasználására.

Tekintettel arra, hogy jelen Adatszolgáltatási Határozatot az eljárás megindításától számított nyolc napon belül meghoztam, az eljárás megindításáról szóló értesítést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: „Ákr.”) 104. § (3) bekezdés a) pontja szerinti okból mellőztem.

Az Eht. 47. § (8) bekezdése szerint: „Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a (1)-(3) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a Hatóság bírságot szab ki, amelynek mértéke – a jogsértő előző évben elért 49. § (11) bekezdése szerinti nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét figyelembe véve – a jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,05%-a, de legalább 100 000 Ft. Árbevételi adatok, vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. Ezen túlmenően az adatszolgáltatás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szolgáltató vezető tisztségviselőjét is.”

Felhívom a Szolgáltató figyelmét, hogy az Eht. 47. § (12) bekezdése alapján felel „az adatszolgáltatás tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért”. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem megfelelő teljesítésének minősül az is, ha a Szolgáltató jelen határozatban foglalt adatok közlésével kapcsolatban feltételeket támaszt, vagy az adatok közlésével összefüggő észrevételei vagy nyilatkozatai okán nem teljesíti a határozatban foglaltakat.

Tájékoztatom a Szolgáltatót, hogy az Eht. 33. § (2) bekezdése alapján megjelölheti – a közérdekből nyilvános, vagy jogszabályban meghatározottak szerint egyébként törvény által védett titoknak nem minősíthető adatok kivételével – törvény által védett titok, különösen az üzleti titok védelmére, egyéb méltányolható érdekre, továbbá jelentős hírközléspolitikai, vagy hírközlési piaci versennyel összefüggő szempontra hivatkozással azokat az adatokat, amelyek zárt kezelését szükségesnek tartja. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles olyan iratváltozatot is készíteni, amely az előbbiekben meghatározott adatokat nem tartalmazza.

Felhívom továbbá a Szolgáltató figyelmét, hogy az Eht. 47. § (4) bekezdésében foglaltakon túlmenően, az Eht. 35. § (6) bekezdése alapján a jelen eljárásban szolgáltatott adatok kivételesen indokolt esetben más eljárásban is felhasználhatók, amennyiben az ügyfelek eljárási terheinek csökkentése vagy a megfelelő, illetve hatékony jogérvényesítés azt szükségessé teszi.

Tájékoztatom a Szolgáltatót, hogy a Hatóság az adatszolgáltatás teljesítésének előmozdítása érdekében elkészített egy, az adatszolgáltatást ellenőrző programot (MOBIL2023_ellenor.xla) (a továbbiakban: „program”), mely megtalálható jelen Adatszolgáltatási Határozat mellékleteként, illetve letölthető a Hatóság https://nmhh.hu/MOBIL_2023 honlapjáról. A program segítségével a Szolgáltatónak lehetősége van a kitöltött adatlap ellenőrzésére, a program által feltárt hibák javítására, mely elősegíti az adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, és hozzájárul a szolgáltatott adatok feldolgozásának hatékonyabbá tételéhez.

Jelen adatszolgáltatási határozat tekintetében az ügyintéző Baligács Erika akinek elérhetősége a következő:

Telefon: 06-1-468-0480

E-mail: baligacs.erika@nmhh.hu

Az Eht. 23. §-a alapján a Hatóság a jelen eljárásban az Ákr. rendelkezéseit az Eht.-ban foglalt eltérésekkel alkalmazza.

A vezető tisztségviselő bírságolására vonatkozó figyelmeztetés az Eht. 47. § (8) bekezdésének utolsó mondatán, a fellebbezés kizártságáról történő tájékoztatás az Ákr. 116. §-án és az Eht. 47. § (5) és (7) bekezdésén, a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 114. §-án, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: „Kp.”) 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontján, a 39. § (1) és (6) bekezdésén, a 48. § (1) bekezdésének l) pontján, az 50. § (1) bekezdésén és a 77. § (2) bekezdésén, továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Beke Nándor szabályozási igazgató, Dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban