Közlemény építési engedély véglegessé válásáról – CS/14728-21/2023. számú határozat: Tihany, Kopaszhegy FTTH hálózat építés

Közzétéve: 2023. november 8.

Iktatószám: CS/14728-23/2023
Tárgy: közlemény döntés véglegessé válásáról, CC2021/TIH-L-01/KH tervszámú, Tihany Kopaszhegy FTTH hálózat építés kiviteli terv
Ügyintéző: Wittmer László
Telefonszám: 36/99518564
Elektronikus levélcím: wittmer.laszlo@nmhh.hu
Melléklet(ek):     1 példány építési engedély határozat
Készült: 2023. 11. 08.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. 09. 29. napon kelt, CS/14728-21/2023 számú határozattal az építési engedélyt megadta. Az építési engedély határozat 2023.10.29. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. 11. 08.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/14728/2023 Tihany Kopaszhegy FTTH hálózat építés Magyar Telekom Nyrt.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Hatósági Iroda hivatali helyiségében (9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 36/99518564 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (https://nmhh.hu).

Kiadmányozta:  Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban

 

Iktatószám: CS/14728-21/2023
Tárgy: építési engedély CC2021/TIH-L-01/KH tervszámú, Tihany Kopaszhegy FTTH hálózat építés kiviteli terv
Ügyintéző: Wittmer László
Telefonszám: 36/99518564
Elektronikus levélcím: wittmer.laszlo@nmhh.hu
Készült: 2023. 09. 28.

HATÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097  Budapest, Könyves Kálmán körút 36, a továbbiakban: Építtető) részére a Kocsis László (kamarai azonosító: 13-10846, 13-60521) által készített, CC2021/TIH-L-01/KH számú kiviteli terv alapján Tihany Kopaszhegy FTTH hálózat építés elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek címe, helyrajzi száma:

Tihany Község közigazgatási területén,

Új hírközlési alépítmény építés és kábel behúzás

Tihany belterület: 1632/1, 1632/2, 1749, 1784, 1850, 1858/2, 1858/3, 1868/1, 1868/2, 1868/3, 1868/4, 1872, 1876, 1641, 1644/3, 1646, 1701, 1733/2, 1742/3, 1742/4, 1743/1, 1795, 1859, 1871,

Tihany külterület: 0105, 099/1, 099/2, 099/3, 099/4,

Új, Magyar Telekom Nyrt tulajdonú hírközlési oszlop és légkábel építés:

Tihany belterület: 1675,

Tihany külterület: 096, 094/82,

Új hírközlési kábel behúzás meglévő, Magyar Telekom Nyrt tulajdonú alépítménybe:

Tihany belterület: 211/4, 211/5, 49, 50, 62, 549,

Új hírközlési légkábel építés meglévő E.ON Északdunántúli Áramhálózati Zrt. 0,4 kV-os kisfeszültségű és/vagy meglévő, Magyar Telekom Nyrt tulajdonú oszlopokon:

Tihany belterület:1648, 1687, 1606, 1607/1, 1608, 1619, 1624, 1633/1, 1634/1, 1649, 1651, 1669, 1670, 1676, 1681, 1682, 1686, 1688, 1693, 1719, 1720, 1732, 1734, 1736, 1737/1, 1740, 1778/1, 1780, 1781/1, 1781/2, 1796, 1797, 1798, 1799, 1802, 1803, 1805/2, 1806, 1807/1, 1808, 1809, 1810/1, 1810/2, 1811, 1812, 1813, 1814, 1817, 1817/A/1, 1817/A/2, 1818/1, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1830/1, 1831/1, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1861, 1866,

Tihany külterület: 0100/1, 0102/1, 097/27, 097/6, 0100/2, 0101/7, 093/94, 094/23, 094/41, 094/57, 094/80, 095/10, 095/11, 095/12, 095/14, 095/19, 095/20, 095/9, 097/1, 097/10, 097/11, 097/21, 097/22, 097/29, 097/3, 097/5, 098/2, 098/25, 098/29, 098/3, 098/34, 098/35, 098/36, 098/37, 098/38, 098/41, 098/42, 098/43, 098/45, 098/47, 098/49, 098/53, 098/55, 098/56, 098/57, 098/59, 098/6, 098/67, 098/68, 098/69, 098/7, 098/70, 098/8 helyrajzi számok,

építési engedélyt megadja,

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a véglegessé válásának napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.

A kivitelezés csak az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére szolgáló, E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: Hálózatüzemeltető) által rendelkezésre bocsátott tartószerkezetnek (a továbbiakban: fizikai infrastruktúra) az Építtető és a Hálózatüzemeltető megállapodása szerint,  a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítése érdekében történő alkalmassá tételét követően vagy azzal párhuzamosan kezdhető meg. Az alkalmassá tétel előzőek szerinti elvégzésére – amennyiben a megállapodás eltérően nem rendelkezik -  a hálózatüzemeltető köteles. Az alkalmassá tételhez szükséges átalakítási munkálatok időtartama a megállapodás megkötésétől számított 270 napot nem haladhatja meg.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél. Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építtető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 32.§-a alapján. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság a hírközlési e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített - a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő - előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet, az építés helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval (hatósági engedély számának feltüntetése) kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések, fejállomás, antenna és antennatartó szerkezet telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Főosztály

SZTFH-BANYASZ/11200-2/2023 számú, 2023.08.11. napon kelt szakhatósági állásfoglalásában

szakhatósági hozzájárulását megadta, az alábbi feltételekkel:

  1. A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; a továbbiakban: Építtető/Kérelmező) köteles a kivitelezést geotechnikai szakértői vélemény alapján végezni az új oszlopsor építésével és új alépítmény építésével érintett területeken.
  2. A földmunkák során a munkaárkokat, bevágásokat a víz-hozzáfolyástól óvni kell, a talajba történő túlzott beszivárgás megakadályozása érdekében.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

11934-2/2023/h számú, 2023.08.11 napon kelt szakhatósági állásfoglalásában

szakhatósági hozzájárulását feltétel közlése nélkül megadta.

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

01/3939-2/2023 számú, 2023.09.11. napon kelt napon kelt szakhatósági állásfoglalásában

szakhatósági hozzájárulását kikötés közlése nélkül megadta.

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály

35700/6664/2023.ált. számú, 2023.08.11. napon kelt szakhatósági állásfoglalásában

szakhatósági hozzájárulását feltétel közlése nélkül megadta.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály

VE/30/08031-3/2023. számú, 2023.08.23. napon kelt szakhatósági állásfoglalásában

szakhatósági hozzájárulását megadta, az alábbi előírásokkal:

1.0     A beruházáshoz kapcsolódó növényzet irtási munkálatokat minimalizálni kell, a megőrzendő fás növényzet megóvásáról törzsvédelemmel, gondoskodni kell. A növényzet irtási munkálatok kizárólag a költési időszakon kívül, a szeptember 1. és március 15. közötti időszakban végezhetők el. A kivágásra kerülő fa egyedeket allergén pollent nem termel, tájhonos, lombhullató fajok többször iskolázott egyedeivel pótolni szükséges a tervezési területen belül.

2.0     A munkálatokhoz kapcsolódó cserjeirtást, fakivágást és fatelepítést kizárólag véglegessé vált természetvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni.

3.0     A munkálatok befejeztével az érintett terület rendezését (tereprendezés, növénytelepítés) haladéktalanul el kell végezni, megelőzve ezzel az idegenhonos, invazív fajok megtelepedését és elterjedését.

4.0     Az építés során a munkaárkokat, meredek falú mélyedéseket nem szabad több napig fedetlenül hagyni, mert az a kisemlősök, kétéltűek egyedei számára csapdát jelent. A földmunkák során meg kell arról győződni, hogy a mélyedésekben nincsenek-e bent rekedt állatok, és a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni.

5.0     A tevékenység során keletkező hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő módon történő kezeléséről gondoskodni kell, különös figyelemmel a veszélyes hulladékokra. A hulladékok csak hatósági engedéllyel rendelkező félnek adhatóak át.

6.0     A használatbavételi engedélyhez kérem csatolni a kivitelezés során keletkező építési és bontási hulladékot kezelő(k) átvételi igazolásait.

A közművek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Technology UNIT Fixed Access Tribe Sopron Run Team sz.n. számú, 2023.04.12 napon kelt meghatalmazás CommCAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 1594-2/2023 számú, 2023.05.31 napon kelt vagyonkezelői hozzájáulás

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 387600536 számú, 2023.02.22 napon kelt e-közmű nyilatkozat

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Engedélyezési Osztály (Balatonfüred) Ügyiratszám: TcT-6967856/2023. E-közmű azonosító: 387600536 számú, 2023.02.22 napon kelt közmű egyeztetési jegyzőkönyv (érvényes: 1 évig)

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 387600536 számú, 2023.03.09 napon kelt e-közmű nyilatkozat

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Veszprémi Üzem sz.n. azonosító számú, 2023.05.18 napon kelt elvi hozzájárulás Tihany telepólés belterületén lévő kis- és középfeszültségű szabadvezetékhálózat tartószerkezetein gyengeáramú rendszer (elektronikus hírközlő hálózat) elhelyezéséhez Közmű tulajdonos

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Veszprémi Üzem sz.n. azonosító számú, 2023.05.18 napon kelt nyilatkozat KIF és/vagy KÖF szabadvezeték-hálózat jogszerű létesítéséről

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 387600536 számú, 2023.02.24 napon kelt e-közmű nyilatkozat 

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Veszprém sz.n számú, 2023.02.24 napon kelt egyetértési nyilatkozat az E-KÖZMŰ-ben történt közműegyeztetéshez  (érvényes: 1 évig)

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Vármegyei Igazgatóság VES-355/2/2023 számú, 2023.03.14 napon kelt közútkezelői hozzájárulás érvényesség kiterjesztése (érvényes: 2 évig)

Magyar Telekom Távközlési Nyrt 387600536 számú, 2023.03.07 napon kelt e-közmű nyilatkozat

Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Technology UNIT Fixed Access Tribe Sopron Run Team sz.n. számú, 2023.04.12 napon kelt nyilatkozat - Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú infrastruktúra jogszerűségéről

Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Hálózat Technológia Igazgatóság Passzív hálózat üzemeltetési osztály Nyugat-Magyarország 420446- 387600536/2023 számú, 2023.03.07 napon kelt közműkezelői nyilatkozat (érvényes: 2024.02.22) BERUHÁZÓ, HÁLÓZAT TULAJDONOS

Tihany Község Önkormányzata 1/4-18/2023 számú, 2023.03.31 napon kelt közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás

Az e-közmű rendszerben lefolytatott 387600536 azonosítószámú közmű-egyeztetés során meghívott szolgáltatók érintettségükről nyilatkoztak és feltételeiket megadták, melyben foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

INDOKOLÁS

Az Építtető) építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok hiánypótlást követően megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

-         a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,

-         a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,

-         az Építtető építési jogosultsága fennáll,

-         az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták az alábbi indokolással:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Főosztály

SZTFH-BANYASZ/11200-2/2023 számú, 2023.08.11. napon kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala a CommCAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2120 Dunakeszi, Arad utca 5.; a továbbiakban: Meghatalmazott) által képviselt Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; a továbbiakban: Építtető/Kérelmező) kérelme alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Bányafelügyelettől tárgyi létesítés építési engedélyezése kapcsán. Megkereséséhez mellékelte a CommCAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2120 Dunakeszi, Arad utca 5.) által tervezett „Tihany Kopaszhegy FTTH hálózat építés” megnevezésű és CC2021/TIH-L-01/KH tervszámú kiviteli tervet.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. §-ára és 1. számú mellékletének 7/19. pontjára tekintettel a Bányafelügyelet megvizsgálta a beérkezett dokumentációkat, nyilatkozatokat és ezek, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg:

A tárgyi engedélyezési eljárásban a bevonás és közreműködés (hatáskört megállapító) feltételei teljesülnek. Tárgyi létesítés területe bányászati tevékenységgel érintett területet nem érint, viszont felszínmozgás-veszélyes övezethez tartozik. A terület földtani veszélyforrás jelenléte szempontjából a HÉSZ III. kategóriájú terület, mely magas kockázatot jelent építési szempontból. Minden olyan létesítés, amely a felszín megbontásával jár veszélyt jelenthet a terület stabilitására, ezért szükséges geotechnikai szakértő bevonása. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. sz. melléklet 7. táblázatának 19. pontja alapján (továbbiakban: Rendelet) vizsgálandó szakkérdés a fentiek miatt az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottsága geotechnikai szakvélemény alapján.

- Az Építtető az Üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) egyes szabályairól szóló 20/2022. SZTFH rendelet 38. § szerinti egyetértési nyilatkozatában foglalt feltételeket nem kifogásolta.

- A létesítés ásványi nyersanyag kitermeléssel jár, de a kitermelendő ásványi nyersanyag mennyisége nem éri el az 500 m3-t, ezért a Bt. 20. § (6) bekezdés a) pontja alapján bányajáradék-fizetési kötelezettség nem keletkezik

(A humusz alól és az esetleges feltöltés alól kitermelt természetes településű képződmények az 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 49. § (1) bekezdése szerint ásványi nyersanyagnak minősülnek.)

A Kérelmező a Bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. sz. melléklet 3. sora szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Mindezekre tekintettel a Bányafelügyelet, a 20/2022 (I.31.) SZTFH. Rendelet 46. §. (2) bekezdés alapján előírt feltételekkel az építési engedélyhez szakhatósági hozzájárulását megadta.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

11934-2/2023/h számú, 2023.08.11 napon kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda CS/14728-11/2023 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Tihany, Kopaszhegy FTTH hálózat építés (CC2021/TIH-L-01/KH munkaszám) tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

01/3939-2/2023 számú, 2023.09.11. napon kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), mint építtető meghatalmazottjaként a CommCAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2120 Dunakeszi, Arad utca 5) út 51.) továbbiakban Kérelmező kérelmére indult a Tihany Kopaszhegy FTTH hálózat építési engedélyezésre irányuló eljárásban, a benyújtott CC2021/TIHR-L-O1/KH munkaszámú nyomvonalrajz építési engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

Megállapította, hogy Tihany Község helyi építési szabályzatáról szóló 20/2015 (IV.10.) önkormányzati rendelet előírásai között a gyengeáram vonatkozó előírások nincsenek. Így ezzel való összhang nem állapítható meg.

Hatóságom hatáskörét a 382/2007 (XII.23.) Korm. rendeletre hivatkozva az 531/2017.(XII.29.) Korm.rendelet 1. melléklet 7. pontja állapítja meg, amelyben arról kell nyilatkoznom, hogy a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítható-e, valamint, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A természetvédelmi követelményként pedig általános érvényűen Tihany Község közigazgatási területe, mint természetvédelmi (Nemzeti Park terület) a természetvédelmi kezelési terv előírásait kell betartani, amit az Igazgatóság TASESR megadni.

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály

35700/6664/2023.ált. számú, 2023.08.11. napon kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., KSH: 10773381-6110-114-01., KÜJ: 100170597) képviseletében eljáró PanTáv Kft. (7630 Pécs, Diósi út 51.) által benyújtott kérelemre Tihany Kopaszhegy FTTH hálózat építés tárgyú CS/14728-13/2023. iktatószámú végzéssel szakhatóságként megkereste a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályát, mint vízügyi és vízvédelmi hatóságot (továbbiakban: vízvédelmi hatóság).

A megkereséshez csatolásra került CommCAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2120 Dunakeszi, Arad utca 5.) által készített CC2021/TIH-L-01/KH tervszámú „Tihany Kopaszhegy FTTH Hálózat építés – Kiviteli terv” elnevezésű dokumentáció, valamint az eljárási díj megfizetését igazoló bizonylat.

Fentiek alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A létesítés tárgya: Tiahyn Kopaszhegyi rész optikai ellátása, új alépítmény építése, kábelbehúzás meglévő-, és új alépítménybe, új távközlési oszlop állítása, építés egy új távközlési oszlopon és meglévő erősáramú oszlopsoron.

Az új nyomvonal létesítéssel érintett terület: Tihany közigazgatási területe terv szerint. A tervezett létesítmény meglévő víziközmű nyomvonalakat érint ill. megközelít ill. keresztez.

Felhívom engedélyes figyelmét az alábbiakra:

  • A vizet, vízi utat, vízilétesítményt (földmedrű árok is) és tartozékaikat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést bejelenteni azok kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának. A vizet, vízi utat, vízilétesítményt és tartozékaikat érintő munkákat a kivitelező a kezelő, annak hiányában a tulajdonos ellenőrzése mellett köteles elvégezni.
  • Vízellátási, csapadékvíz- (földmedrű árok) és szennyvízelvezető nyíltcsatornát keresztezni a vízilétesítmény kezelőjének hozzájárulásával lehet.

A létesítmények nincsenek hatással az árvíz és jég levonulására, valamint mederfenntartásra.

A munkákkal érintett terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet (továbbiakban: FaviR.) 7.§ (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszíni vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint fokozottan érzékeny.

A bemutatott térképek alapján a nyomvonallal érintett területek létesülő létesítmények üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, ill. hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metszenek bele, kijelölt védőterületet nem érintenek

A kivitelezés vízrendezést nem igényel.

A kivitelezés nem érinti nagyvízi meder parti sávját.

A tárgyi tevékenység felszíni és a felszín alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodásra sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincs hatással.

Az üzemeltetés, üzemelés vízhasználatot nem igényel, sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekre és közegre nincs hatással.

Fentiek alapján a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi engedély kiadásának vízügyi és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a szakhatósági hozzájárulást megadom.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály

VE/30/08031-3/2023. számú, 2023.08.23. napon kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala a Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását kérte Kérelmező részére a Tihany Kopaszhegy FTTH hálózat (tervszám: CC2021/TIH-L-01/KH) építési engedélyének kiadásához. Kérelmező benyújtotta a Tihany Kopaszhegy FTTH hálózat építés – Kocsis László tervező által 2023.februárban készített, CC2021/TIH-L-01/KH tervszámú kiviteli tervet.

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A beruházással érintett ingatlanok mindegyike országos jelentőségű védett természeti terület részét képezi a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) értelmében, nem tartozik azonban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben felsorolt Natura 2000 területek közé, és barlangok felszíni védőövezetét sem érinti.

A tervdokumentációhoz kapcsolódó CC2021/TIH-L-01/KH kiviteli terv a Kopaszhegy településrészen való új oszlopok építését és hálózatépítését tartalmazza, meglévő és új alépítmény hálózatba történő kábelbehúzással.

Tihany a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MaTrt.) alapján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó, parti település.

A tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a nyomvonal egyes szakaszain a cserjeirtás, fakivágás szükségessége nem zárható ki. A kivitelezés során természetvédelmi szempontból szükség van a munkálatok térbeli és időbeli korlátozására.

Az 1.0. pontban a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 31. §-a, 43. § (1) bekezdése és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Natura rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján előírást tettem az időbeli korlátozására, a megőrzendő fás növényzet megóvására, illetve a fák pótlására.

A Tvt. 38. § (1) bekezdés c) és e) pontjai alapján a munkálatok során szükségessé váló cserjeirtási, fakivágási és fatelepítési tevékenység csak a természetvédelmi hatóság engedélye alapján végezhető el (ez alól kivétel az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásának esete), melyre a 2.0. pontban tettem kikötést.

A 3.0. pontban foglalt, a terület munkálatokat követő rendezésére vonatkozó előírás jogalapja a Tvt. 5. § (1) bekezdése és 31. §-a.

A munkálatok során kialakításra kerülő árkok és mélyedések ellenőrzésére vonatkozóan a Tvt. 43. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján tettem előírást az 4.0. pontban.

A 5.0.-6.0. pontokban tett előírások jogalapja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. §-a, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 3. §-a, 10. § (1) és (3) bekezdései és 1. számú melléklete, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete.

A benyújtott kérelem alapján megállapítottam, hogy a tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet hatálya alá.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a fenti előírások megtartása esetén környezetvédelmi szempontból nem kifogásolható, táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, ezért az építési engedély kiadásához a szakhatósági hozzájárulást megadom.

A Hatóság az engedélyezési eljárásba bevonta még:

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályt, aki a

VE/51/02266-2/2023 számú, 2023.08.10. napon kelt végzésben a

szakhatósági eljárást megszüntette, és az alábbi felhívást tette:

 Felhívom azonban Engedélyes figyelmét, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező (a tevékenység felelős vezetője) az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a Hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt, továbbá köteles a tevékenységet szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (1) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.

A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerinti a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok a hiánypótlást követően megfelelnek a Rendelet 11.-13. §-ában, az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendeletben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.

A kivitelezésre és az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 8. §-a és az Épkiv. tartalmazza.

Az Eht. 94. § (2a) bekezdése értelmében a hálózatüzemeltető és az elektronikus hírközlési szolgáltató együttműködnek a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében, ennek keretében a hálózatüzemeltető köteles tűrni a fizikai infrastruktúrájának felhasználását vagy köteles a fizikai infrastruktúrájának alkalmassá tételét elvégezni. Az elektronikus hírközlési építmény kiépítésének és karbantartásának költségeit az elektronikus hírközlési szolgáltató viseli. A (2b) bekezdés alapján a fizikai infrastruktúra (2a) bekezdés szerinti felhasználásához való hozzájárulásról szóló megállapodás megkötését az elektronikus hírközlési szolgáltatónak (Építtetőnek) írásbeli ajánlattal kell kezdeményeznie a hálózatüzemeltetőnél. Az átalakítási munkálatok elvégzésének időtartamát a (2c) bekezdés állapítja meg. A megállapodás létrejöttére vonatkozó további rendelkezéseket a (2b)-(2g) bekezdések határozzák meg.

Az Eht. 94. § (4e) bekezdése értelmében a fizikai infrastruktúra (2a) bekezdés szerinti felhasználásához nem kell az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását kérni a meglévő fizikai infrastruktúra elhelyezését biztosító érintett ingatlan tekintetében, ha a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok létesítése nem jelent további korlátozást az ingatlan használatában a fizikai infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjoghoz, szolgalmi vagy használati joghoz képest. Ha az építési engedélyezési eljárásra irányuló kérelem és mellékletei tartalmából más nem következik, vélelmezni kell, hogy a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok létesítése nem jár további korlátozással az ingatlan használatában a meglévő fizikai infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjoghoz, szolgalmi vagy használati joghoz képest.

Az Eht. 94. § (4f) bekezdése szerint a (4e) bekezdés alapján létesített nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének ingatlanhasználati joga megszűnik a felhasznált fizikai infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjog, szolgalmi vagy használati jog megszűnésével, továbbá a felhasznált fizikai infrastruktúra ingatlanról történő eltávolításával.

A kivitelezés engedély nélküli megkezdésére, továbbá az engedélytől való eltérésre vonatkozó rendelkezések a Rendelet 13. § (7) bekezdésén és 14. §-án alapulnak.

Az iratbetekintésről szóló tájékoztatás az Ákr. 33. (1) bekezdésén alapul.

Az Eht. 44. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezést benyújtani.A fellebbezésről szóló tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 118. § (3) bekezdésén, a halasztó hatály a 117. § (1) bekezdésén alapul.

A másodfokú eljárás díjának összegét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 5. § (10) bekezdése határozza meg. A 18. § (2)-(2a) bekezdései értelmében a fellebbező díjfizetési kötelezettségét a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással, vagy természetes személy ügyfél esetén, ugyanezen számlaszámra készpénz átutalási megbízás útján (sárga csekk) is teljesítheti. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a fellebbező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát, csekken történő befizetés esetén az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A 18. § (3) bekezdése szerint a díjfizetés megtörténtének igazolását (befizetési bizonylat vagy feladóvevény) a kérelemnek tartalmaznia kell.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta:  Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban

Erről értesül véglegessé válás előtt, elektronikus úton:

1.

CommCAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2120

Dunakeszi

Arad utca 5

2.

Irattár

 

 

 

3.

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

1097

Budapest

Könyves Kálmán körút 36

4.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229

Csopak

Kossuth utca 16.

5.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

8600

Siófok

Tanácsház utca 7.

6.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

9027

Győr

Kandó Kálmán utca 11 13

7. 

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

8800

Nagykanizsa

Zrinyi Miklós utca 32.

8.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Vármegyei Igazgatóság

8200

Veszprém

Mártírok útja 1.

9.

Tihany Község Önkormányzata

8237

Tihany

Kossuth utca 12.

10.

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály

8000

Székesfehérvár

Szent Flórián krt. 2.

11.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

1055

Budapest

Balaton utca 7-11.

12. 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Főosztály Bányászati és Koordinációs Osztály

1123

Budapest

Alkotás utca 50.

13.

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző

8237

Tihany

Kossuth utca 12.

14.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

8200

Veszprém

Mindszenty József utca 3-5.

15.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály

8200

Veszprém

Megyeház tér 1.

Erről értesül véglegessé válás után, elektronikus úton:

1.

CommCAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2120

Dunakeszi

Arad utca 5

2.

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

1097

Budapest

Könyves Kálmán körút 36