Közlemény használatbavételi engedély véglegessé válásáról – CS/20902-9/2023. számú határozat: Pápakovácsi, FTTH hálózat építés meglévő Invitel tulajdonú oszlopsoron

Közzétéve: 2023. november 17.

Iktatószám: CS/20902-11/2023.
Tárgy: Közlemény döntés véglegessé válásáról
Ügyintéző: Muszik Attila
Tel: 99/518-543
Készült: 2023.11.17.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023.10.31. napján kelt, CS/20902-9/2023. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta, a határozat 2023.11.16. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023.11.17.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/20902/2023. Pápakovácsi FTTH hálózat építés meglévő Invitel tulajdonú oszlopsoron DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: Építtető) részére CS/27963-18/2022. iktatószámú, 2023. február 02. napján kelt építési engedély alapján megvalósult Pápakovácsi FTTH hálózat építés meglévő Invitel tulajdonú oszlopsoron elektronikus hírközlési építményre, melynek helyrajzi száma:

-          Pápakovácsi: 10/4, 106/5, 110, 111, 121, 124, 143, 147, 156/2, 159/2, 163/1, 17/2, 182/3, 182/5, 22/2, 23, 24/2, 24/4, 24/5, 44/1, 44/2, 47/11, 47/15, 49/1, 51/3, 53/1, 54, 55, 7/1, 8/2, 89, 90, 96 hrsz. a

használatbavételi engedélyt megadja,

az alábbi feltételek mellett:

-      A megépült létesítményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá az építési és jelen használatbavételi engedélyekben megjelölt, illetve a jogszabályok szerint megengedett célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.

-      Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezésekre, fejállomásra, antenna és antennatartó szerkezetekre.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

-         Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály VE/30/09891-3/2023. számú 2023. október 19-én kelt szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az Építtető használatbavételi engedélykérelme alapján - az illetékes szakhatóságok közreműködésével és előírásainak figyelembevételével a Hatóság - megállapította, hogy az elvégzett építési munka a CS/27963-18/2022. számú 2023. február 02. napján kelt építési engedélynek megfelel, a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során az érintettek részéről kifogás nem merült fel.

Az engedély kérelem és mellékletei megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 15. § (3)-(4)/15. § (3), (7) bekezdésében foglalt előírásoknak, ezért a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése alapján a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva a használatbavételi engedélyt megadta.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat megadták.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 99/518-543 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.