Értesítés építési engedély megadásáról – EE/21441-13/2023. számú határozat: a „6119 Galgahévíz Nyugat” Vantage Towers Zrt. 41,5m magas távközlési antennatartó szerkezet

Közzétéve: 2023. november 21.

Iktatószám: EE/21441-14/2023
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
Ügyintéző: Karóczkainé Auer Ágnes
Tel: (1) 429-8615
Elektronikus levélcím: karoczkaine.auer.agnes@nmhh.hu
Készült: 2023. 11. 21.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023.11.20. napján kelt, EE/21441-13/2023 számú határozattal az Építési engedély engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023.11.21.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaÉpíttető
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/21441/2023 „6119 Galgahévíz Nyugat” Vantage Towers Zrt. 41,5m magas távközlési antennatartó szerkezet Vantage Towers Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023.11.20. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Építményengedélyezési Osztály (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) munkaidőben az 1429-8615 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

A nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 1.§ alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban