Közlemény használatbavételi engedély véglegessé válásáról – CS/24227-3/2023. számú határozat: Székesfehérvár-Csala, aggregációs léges optikai hálózat

Közzétéve: 2023. december 8.

Iktatószám: CS/24227-5/2023.
Tárgy: Közlemény döntés véglegessé válásáról
Ügyintéző: Muszik Attila
Tel: 99/518-543
Készült: 2023.12.08.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023.11.21. napján kelt, CS/24227-3/2023. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta, a határozat 2023.12.08. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023.12.08.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/24227/2023. Székesfehérvár-Csala Aggregációs léges optikai hálózat CATV-Hungária Kft. (1165 Budapest, Zsemlékes út 25.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) CATV-Hungária Kft. (1165 Budapest, Zsemlékes út 25., a továbbiakban Meghatalmazott) útján eljáró Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., a továbbiakban: Építtető) részére CS/17982-4/2022. iktatószámú, 2022.08.10. napján kelt építési engedély alapján megvalósult Székesfehérvár-Csala Aggregációs léges optikai hálózat elektronikus hírközlési építményre, melynek helyrajzi száma:

-          Székesfehérvár: 020082/2, 020083, 020087/4, 020087/5, 020170/10, 020170/11, 020170/12, 020170/13, 020170/14, 020170/15, 020170/16, 020170/17, 020170/18, 020170/19, 020170/20, 020170/21, 020170/5, 020170/9, 020171, 020172/2, 020172/5, 020172/64, 020172/65, 020172/66, 020172/67, 020172/68, 020172/69, 020172/70, 020172/71, 020172/72, 020172/73, 020172/74, 020172/75, 020172/76, 020172/77, 020172/78, 020172/79, 020172/80, 020172/81, 020172/82, 020172/83, 020172/84, 020172/85, 020172/86, 020172/87, 020172/88, 020172/89, 020172/90, 020172/91, 14018/1, 2761/5  hrsz. a

használatbavételi engedélyt megadja,

 az alábbi feltételek mellett:

-      A megépült létesítményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá az építési és jelen használatbavételi engedélyekben megjelölt, illetve a jogszabályok szerint megengedett célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.

-      Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezésekre, fejállomásra, antenna és antennatartó szerkezetekre.

Az eljárás során szakhatóságok bevonására nem került sor.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az Építtető meghatalmazása alapján eljáró Meghatalmazott használatbavételi engedélykérelme alapján a Hatóság megállapította, hogy az elvégzett építési munka a CS/17982-4/2022. számú 2022.08.10. napján kelt építési engedélynek megfelel, a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során az érintettek részéről kifogás nem merült fel.

Az engedély kérelem és mellékletei megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 15. § (3)-(4)/15. § (3), (7) bekezdésében foglalt előírásoknak, ezért a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése alapján a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva a használatbavételi engedélyt megadta.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 99/518-543 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.