K/22795-8/2023. számú határozat: rádióspektrum-használati jog, haszonbérleti megállapodás jóváhagyása

Közzétéve: 2024. január 4.

Iktatószám: K/22795-8/2023.
Tárgy: Rádióspektrum-használati jog haszonbérleti megállapodás jóváhagyása
Elektronikus dokumentum
Készült: 2023. december 20.

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Vodafone Magyarország Zrt. (székhely: 1112 Budapest, Boldizsár utca 2., cégjegyzékszám: 01-10-044159, a továbbiakban: Vodafone), az Antenna Hungária Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33., cégjegyzékszám: 01-10-042190, a továbbiakban: AH), a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35. cégjegyzékszám: 01-09-667975, a továbbiakban: DIGI) és az Invitech ICT Services Kft. (székhely: 013 Budapest Krisztina krt. 39., cégjgyzékszám: 01-09-414291, a továbbiakban: Invitech), (a továbbiakban együtt: Kérelmezők) által 2023. szeptember 22. napján benyújtott, a 31871- 32151/32683-32963 MHz-es frekvenciatartományban (a továbbiakban: 32 GHz-es frekvenciasáv) rádióspektrum-használati jogosultság haszonbérbeadására vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)

jóváhagyja.

A Szerződésben foglalt adatokban bekövetkező változásokat a Kérelmezők 15 napon belül kötelesek bejelenteni a Hatóságnak.

A Hatóság a frekvenciahasználati jog haszonbérbe adását jóváhagyó határozatát internetes oldalán közzéteszi.

A Szerződés jóváhagyása tárgyában indult hatósági eljárás során költség nem merült fel.

Tekintettel arra a tényre, hogy a Hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőzte.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

Indokolás

Kérelmezők a Hatósághoz 2023. szeptember 22-én érkezett, K/22795-1/2023. ügyiratszámon iktatott, a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rmkr.) 7. § (1) bekezdése szerinti, együttesen előterjesztett kérelmükben a 32 GHz-es frekvenciasáv vonatkozásában a Kérelmezők között megkötött rádióspektrum-használati jog haszonbérbe adására irányuló Megállapodás jóváhagyását kérték.

A kérelem tartalma megfelel az Rmkr 5. §, 6. § (1)–(3), 7. § (1), 7. § (3)-(5), 8. § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt feltételeknek, ezért a Hatóság a Szerződést jóváhagyta.

A Kérelmezők adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettsége az Rmkr. 8. § (10) bekezdésén alapul.

Jelen határozatot – annak véglegessé válása után - a Hatóság az Rmkr. 8. § (9) bekezdése alapján teszi közzé.

Tekintettel arra a tényre, hogy a Hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a Hatóság az Ákr. 81. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőzte, és az indokolásban csak a jóváhagyó határozatot megalapozó jogszabályhelyeket jelölte meg. Kérelmezők a kérelemben fellebbezési jogukról – a Szerződésnek a kérelemben foglaltak szerinti jóváhagyása esetére – lemondtak, ezért jelen határozat az Ákr. 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Kérelmezők számára történt közléssel véglegessé válik.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Karl Károly főigazgató-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.