Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – K/20984-5/2023. számú határozat: Gyenesdiás-kötés 1. – Vonyarcvashegy-kötés 2., helyközi hálózat, 1a.

Közzétéve: 2024. január 17.

Iktatószám: K/20984-6/2023.
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Schmidt Roberta
Tel.: 72/508-842
Készült: 2024. január 16.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. január 16. napján kelt, K/20984-5/2023. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. január 17.

A döntés közlésének napja a hirdetmény közzétételét követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: K/20984/2023.

Az ügy tárgya: GINOP-3.4.1-15-2016-00234 – újgenerációs NGA és felhordó hálózat fejlesztése pályázat, Keszthelyi járás, Gyenesdiás-kötés 1. – Vonyarcvashegy-kötés 2., helyközi hálózat 1a.

Kérelmező: MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt. (1138 Budapest, Tomori utca 32.)

A tárgyi ügyben a Hatóság mint elsőfokú építési hatóság 2024. január 16. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetményt a Hatóság a honlapján (https://nmhh.hu) helyezi el.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Petres István hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.