Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – EE/26983-12/2023. számú határozat: Optikai hálózat építése Cegléd területén

Közzétéve: 2024. február 6.

Iktatószám: EE/26983-13/2023
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
Ügyintéző: Karóczkainé Auer Ágnes
Készült: 2024. 02. 06.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024.02.06. napján kelt, EE/26983-12/2023 számú határozattal a használatbavételi engedély engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024.02.06.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/26983/2023 "Optikai hálózat építése Cegléd területén -GINOP3.4.2-VEKOP-15 projekt (KMO)" MVM NET ZRt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2024.02.06. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az Építményengedélyezési Osztály (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) hivatali időben az1429-8615 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

A Kormány a korábbi 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozatával, majd a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm. határozatának elfogadásával döntött a 2. számú mellékletében felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítéséről.

A hivatkozott melléklet szerint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kiemelt projektjei közé tartozik a fent említett GINOP-3.4.2 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése és a GINOP-3.4.3 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése megnevezésű projektek is.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban