Közlemény építési engedély véglegessé válásáról – K/23277-17/2023. számú határozat: Balatonlelle, optikai lefedő hálózat, 2. szakasz

Közzétéve: 2024. február 7.

Iktatószám: K/23277-20/2023
Tárgy: közlemény
Ügyintéző: Krasecz Csaba
Tel.: 72/508-845
Készült: 2024. február 6.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. január 3. napján kelt, K/23277-17/2023. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Kifüggesztés napja: 2024. február 7.

Az ügy száma: K/23277/2023

Az ügy tárgya: Balatonlelle optikai lefedő hálózat - 2. szakasz

Kérelmező: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

A döntés rendelkező része

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (a továbbiakban: Hatóság) az Akro-Sat Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113., Meghatalmazott) által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., a továbbiakban: Építtető) részére a Jánoki Gábor (HI-V 07-0713, a továbbiakban: Tervező) által készített 74/2/2022 tervszámú kiviteli terv alapján a Balatonlelle optikai lefedő hálózat - 2. szakasz megnevezésű elektronikus hírközlési építményre, amellyel érintett terület helyrajzi számai: Balatonlelle belterület 3076/1, 3075, 3283, 3282, 3284, 3261, 3260, 3096, 3120/1, 3249, 3250, 3254, 3255, 3136, 3153/1, 3152, 3212/1, 3158/1, 3209, 3204, 3184/11, 3180, 5088/24, 5093, 5097/1, 5096, 5095, 5094, 5085, 5084/18, 5113, 5120/1, 5121/1, 5100, 5122/1, 5124/3, 5124/4, 5132, 5131, 5130, 5129, 5128, 5127/1, 5122/2, 5079/2, 5144, 5147, 5146/2, 5155/1, 5156, 5159/2, 5172/3, 5173/2, 5174/2, 5183/3, 5183/2, 5183/1, 5182, 5175/2, 5181, 5180/2, 5184, 5178/12, 5186, 5187/1, 5188/1, 5195/1, 5200/2, 5201/1, 5202/1, 5213/6, 5219, 5220/1, 5226/1, 5232, 5237/1, 5251, 5250, 5243, 5244/1, 5242/5, 5255/1, 5335, 5268/1, 5273/1, 5274/1, 5274/2, 5281, 5280, 5279, 5278, 5277, 5276, 5275, 5282/1, 5329, 5315, 5304/1, 5301, 5294, 5256, 5154/1, 3184/2, 5088/32, 5088/9, 5088/7, 5088/6, az

építési engedélyt megadja

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a véglegessé válásának napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető kérelme alapján az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak véglegessé vált építési engedély alapján történhet.

Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Lechner Kft.). Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

A kivitelezés csak az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére szolgáló E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: Hálózatüzemeltető) által rendelkezésre bocsátott tartószerkezetnek (a továbbiakban: fizikai infrastruktúra) az Építtető és a Hálózatüzemeltető megállapodása szerint, a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítése érdekében történő alkalmassá tételét követően vagy azzal párhuzamosan kezdhető meg. Az alkalmassá tétel előzőek szerinti elvégzésére – amennyiben a megállapodás eltérően nem rendelkezik – a hálózatüzemeltető köteles. Az alkalmassá tételhez szükséges átalakítási munkálatok időtartama a megállapodás megkötésétől számított 270 napot nem haladhatja meg.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építtető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadás-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az Építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 32. §-a alapján elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság az e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg, és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartani és betartatni az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített – a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő – előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet az építés helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Az Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét. Az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály az SO/KTHF/07832-2/2023. iktatószámú, 2023. november 14. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

 „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) az Akro-Sat Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113., a továbbiakban: Meghatalmazott) által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a Balatonlelle optikai lefedő hálózat - 2. szakasz tárgyú építési engedélyezési eljárás során a Kérelmező részére a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály) szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint adja ki.

A Balatonlelle optikai lefedő hálózat - 2. szakasz megnevezésű építési engedélyezési eljárásához a 74/2/2022 tervszámú engedélyezési tervdokumentáció alapján - a következő feltételekkel hozzájárulok.

1. A kivitelezés során keletkező hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, további kezeléséről – arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak történő átadásával – gondoskodni kell. Ezt minden esetben környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

2. A kivitelezés során kitermelt szennyezésmentes föld - amit a tárgyi ingatlanokon felhasználnak, visszatöltenek – nem tekintendő hulladéknak. A kivitelezés során fel nem használt földet hulladékként kell nyilvántartani, és a vonatkozó előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni. A tárgyi ingatlanon kívül más ingatlanon a kitermelt szennyezetlen talaj külön engedély nélkül nem helyezhető el.

3. A keletkező hulladékokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni, és a kötelezettség fennállása esetén adatszolgáltatást kell teljesíteni.

4. A kivitelezés befejezése után hulladék nem maradhat a területen.

5. A kivitelezési munkák befejezését követően a jogosult felelős műszaki vezetőnek az építési napló összesítő lapján tett - a véglegessé vált építési engedély ügyiratszámára való hivatkozással – nyilatkozatát, és az építési/bontási hulladék nyilvántartó lapot – amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége elérte az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. mellékletében előírt mértéket – a használatbavételi engedélyezési eljárás során Hulladékgazdálkodási Osztály részére kell benyújtani.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály a 17307-2/2023/h nyilvántartási számú, 2023. november 17. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7602 Pécs 2. Pf.: 459) K/23277-5/2023. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, az Akro-Sat Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.) által kérelmezett Balatonlelle optikai lefedő hálózat építése - 2. szakasz tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A beruházás megvalósításához HOZZÁJÁRULOK.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejeződöntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a 35200/5436-1/2023.ált. ügyszámú, 2023. november 27. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (7624 Pécs, Alkotmány u. 53., a továbbiakban: Hatóság) megkeresésére, az Akro-Sat Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.) által képviselt Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) részére, a tárgyi hírközlési építmény építési engedélyéhez a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdést vizsgáltam, a Balatonlelle optikai lefedő hálózat – 2. szakasz tárgyú építési engedélyezési eljáráshoz kikötés nélkül hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Balatonlelle Város Önkormányzatának Jegyzője a 9405-5/2023. ügyiratszámú, 2023. november 15. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság(7624 Pécs, Alkotmány u.53.) megkeresése, a Magyar Telekom Távközlési NYRT(1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) mint kérelmezőnek a kérelemhez mellékelt  Jánoki Gábor tervező által készített 74/2/2022 tervszámú tervdokumentáció alapján »Balatonlelle optikai lefedő hálózat 2. szakasz« című munka keretében Optikai kábel építéséhez Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013. (VII.30.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi  Építési Szabályzatában foglaltak alapján  a helyi településrendezési eszközöknek, valamint  a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelmények való  megfelelés szempontjából a szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.

Ez a nyilatkozat nem mentesíti a kérelmezőt az ingatlan tulajdonosa és egyéb szakhatóságok hozzájárulása, illetve a szükséges engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A 237941080 számú elektronikus közműegyeztetési eljárás során az alábbi közművek megadták hozzájáruló nyilatkozataikat:

  • DRV Zrt.
  • E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
  • E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
  • Invitech ICT Services Kft.
  • MÁV Zrt.
  • Techno-Tel Kft.
  • Vidanet Zrt.
  • ZNET Zrt.

A kezelői nyilatkozat az alábbiak szerint áll rendelkezésre:

-    Balatonlelle Önkormányzatának Jegyzőjének 8251-6/2023 ügyiratszámú, 2023. október 5. napján kelt közútkezelői hozzájárulása.

Az Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az eljárásban ügyfélnek minősülők az engedélyezés tárgyát képező tervdokumentációba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján tekinthetnek be.

-      A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke mint másodfokú hatóság bírálja el.”

Az indokolás kivonata:

„Az Építtető építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok hiánypótlást követően megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

Az eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

-         a Tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,

-         a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,

-         az Építtető építési jogosultsága fennáll,

-         az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

-         az építmény a Hálózatüzemeltető tulajdonában lévő tartószerkezet felhasználásával valósul meg, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 94. § (2a)-(2c) bekezdése szerinti megállapodással.

A Hatóság Eht. 10. § (2) bekezdése, valamint a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok hiánypótlást követően megfelelnek a Rendelet 11-13. §-ában, az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendeletben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Irodán (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben a (+36 72) 508-800-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta:  dr. Schäffer Anita építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.