Közlemény építési engedély véglegessé válásáról – K/23091-17/2023. számú határozat: Siófok, Töreki településrész, FTTH-hálózat

Közzétéve: 2024. február 7.

Iktatószám: K/23091-20/2023
Tárgy: közlemény
Ügyintéző: Krasecz Csaba
Tel.: 72/508-845
Készült: 2024. február 6.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. január 3. napján kelt, K/23091-17/2023. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

A kifüggesztés napja: 2024. február 7.

Az ügy száma: K/23091/2023

Az ügy tárgya: Siófok, Töreki településrész, FTTH optikai hálózat

Építtető: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

A döntés rendelkező része

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (a továbbiakban: Hatóság) a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: Építtető) részére a Farkas Andor (HI-V 19-01184, a továbbiakban: Tervező) által készített TOR_01/2023 tervszámú kiviteli terv alapján a Siófok Töreki településrész FTTH optikai hálózat megnevezésű elektronikus hírközlési építményre, amellyel érintett terület helyrajzi számai: Siófok külterület 0159, 0160/7, 0160/8, 0170/1, 0170/77, 0170/78, 0171, 0173/2, 0174, 0175/1, 0175/2, 0175/11, 0175/12, 0175/16, 0175/25, 0175/29, 0175/32, 0176, 0177, 0179/1, 0179/3, 0179/4, 0179/7, 0179/8, 0179/9, 0179/10, 0179/11, 0180/3, 0181/4, 0181/5, 0192/2, 0212/1, 0213/7, 0214, 0215/8, 0215/9, 0216/5, 0216/6, 0274/2, 0274/3, 0274/4, Siófok belterület 10695/1, 10730/6, 10730/8, 10730/9, 11147, 12001/1, 12001/2, 12001/3, 12002, 12003/3, 12004, 12007/4, 12008, 12009/1, 12011/2, 12012/1, 12013, 12017/5, 12018, 12019/1, 12023, 12024, 12026, 12027/2, 12028/6, 12029/1, 12029/2, 12030, 12037, 12038, 12039/4, 12051/1, 12051/2, 12055, 12056, 12061, 12122/1, 12122/2, 12122/3, 12133, 12134/1, 12135/1, 12136/1, 12137/1, 12138, 12146/1, 12146/2, 12146/4, 12146/6, 12146/7, 12148, 12149, 12161, 12162, 12170/5, 12172, 12173/1, 12173/2, 12174/2, 12174/3, 12176/1, 12176/2, 12177/3, 10730/3, 12036,  az

építési engedélyt megadja

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a véglegessé válásának napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető kérelme alapján az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak véglegessé vált építési engedély alapján történhet.

Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Lechner Kft.). Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

A kivitelezés csak az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére szolgáló E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: Hálózatüzemeltető) által rendelkezésre bocsátott tartószerkezetnek (a továbbiakban: fizikai infrastruktúra) az Építtető és a Hálózatüzemeltető megállapodása szerint, a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítése érdekében történő alkalmassá tételét követően vagy azzal párhuzamosan kezdhető meg. Az alkalmassá tétel előzőek szerinti elvégzésére – amennyiben a megállapodás eltérően nem rendelkezik – a hálózatüzemeltető köteles. Az alkalmassá tételhez szükséges átalakítási munkálatok időtartama a megállapodás megkötésétől számított 270 napot nem haladhatja meg.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építtető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadás-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az Építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 32. §-a alapján elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság az e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg, és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartani és betartatni az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített – a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő – előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet az építés helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Az Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét. Az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály az SO/KTHF/07775-2/2023. iktatószámú, 2023. november 13. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a Siófok Töreki településrész FTTH optikai hálózat tárgyú építési engedélyezési eljárás során a Kérelmező részére a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály)szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint adja ki.

A Siófok Töreki településrész FTTH optikai hálózat megnevezésű építési engedélyezési eljárásához a TOR_01/2023 tervszámú engedélyezési tervdokumentáció alapján - a következő feltételekkel hozzájárulok.

1. A kivitelezés során keletkező hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, további kezeléséről – arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak történő átadásával – gondoskodni kell. Ezt minden esetben környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

2. A kivitelezés során kitermelt szennyezésmentes föld - amit a tárgyi ingatlanokon felhasználnak, visszatöltenek – nem tekintendő hulladéknak. A kivitelezés során fel nem használt földet hulladékként kell nyilvántartani, és a vonatkozó előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni. A tárgyi ingatlanon kívül más ingatlanon a kitermelt szennyezetlen talaj külön engedély nélkül nem helyezhető el.

3. A keletkező hulladékokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni, és a kötelezettség fennállása esetén adatszolgáltatást kell teljesíteni.

4. A kivitelezés befejezése után hulladék nem maradhat a területen.

5. A kivitelezési munkák befejezését követően a jogosult felelős műszaki vezetőnek az építési napló összesítő lapján tett - a véglegessé vált építési engedély ügyiratszámára való hivatkozással – nyilatkozatát, és az építési/bontási hulladék nyilvántartó lapot – amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége elérte az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. mellékletében előírt mértéket – a használatbavételi engedélyezési eljárás során Hulladékgazdálkodási Osztály részére kell benyújtani.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály az SO/KTHF/07772-2/2023. iktatószámú, 2023. november 27. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) megkeresésére, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: Kérelmező) részére a szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint adom meg.

A Siófok Töreki településrész FTTH optikai hálózat tárgyú építési engedély kiadásához a megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a következő feltételekkel hozzájárulok.

1. A kivitelezési munkálatok során kiemelt figyelmet kell fordítani a táj jellege, a természeti értékek és a tájértékek megőrzésére, csak a legszükségesebb mértékben irtható, vágható ki honos növényállomány, fa- és cserjekivágási tevékenységet csak költési időszakon kívül (augusztus 15. és március 15. közötti időszakban) lehet végezni.

2. A munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni és a kimászni nem tudó állatok (kétéltűek, hüllők, kisemlősök) sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. A mélyedések befedése, földmunkái során meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e beléjük hullott állatok, s a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni.

3. A kivitelezés és üzemelés során biztosítani kell a földkábelek védőcsövének földfelszín feletti lezárását, végelzáróval kell ellátni (sűrű rácsozatú, vagy zárt sapka), mivel a belehullott kisemlősök, kisebb testű madarak, hüllők és kétéltűek számára ökológiai csapdát jelent és az egyedek pusztulásával jár.

4. Amennyiben a kivitelezéssel érintett vezetéktartó oszlopokon gólyafészek található, úgy annak bárminemű bolygatása, zavarása a költési - nevelési időszakban (március 15. és augusztus 15. között) tilos!

5. A jogosult felelős műszaki vezetőnek az építési napló összesítő lapján tett nyilatkozatát a véglegessé vált építési engedély számára való hivatkozással be kell nyújtani az Eljáró Hatóságrészére a használatbavételi engedélyezési eljárás során.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály a 16871-2/2023/h nyilvántartási számú, 2023. november 10. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7602 Pécs 2. Pf.: 459) K/23091-4/2023. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.  (1134 Budapest, Váci út 35.) által kérelmezett Siófok, Töreki településrész FTTH optikai hálózat építése tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A beruházás megvalósításához HOZZÁJÁRULOK.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejeződöntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a 35700/9183-1/2023.ált. ügyszámú, 2023. november 11. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„1. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci u. 35., KSH: 12175136-6110-113-01. KÜJ: 101998880) kérelemre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál Siófok Töreki településrész FTTH optikai hálózat tárgyú építési engedélyezési eljárásban a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság az építési engedély kiadásához szakhatóságként hozzájárul.

2. Jelen szakhatósági döntésem hatálya az eljáró hatóság által kiadásra kerülő döntés hatályával megegyező.

3. Jelen szakhatósági állásfoglalásom más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

4. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az SFK/57835-2/2023. iktatószámú, 2023. november 8. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (7624 Pécs, Alkotmány utca 53.) által - a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) kérelmére indított építési engedélyezési eljárása keretében - megküldött TOR_01/2023. tervszámú engedélyezési tervdokumentációban foglaltak alapján a Siófok Töreki településrész FTTH optikai hálózat építésre vonatkozóan, a helyi környezet- és természetvédelmi szakterületre kiterjedően szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

A tervezett tárgyi hálózatépítés Siófok település vonatkozásában a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi követelményeknek a benyújtott kiviteli terv alapján megfelel, helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye az a határozat, ill. az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

 • A 401717321 számú elektronikus közműegyeztetési eljárás során az alábbi közművek megadták hozzájáruló nyilatkozataikat:
 • Magyar Telekom Nyrt.
 • Siófok Város Önkormánytata
 • E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
 • E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
 • DRV Zrt.
 • Techno-Tel Kft. 

A kezelői nyilatkozat az alábbiak szerint áll rendelkezésre:

 • A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SFK/48202-4/2023. ügyiratszámú, 2023. október 25. napján kelt közútkezelői hozzájárulása.
 • A Magyar Közút Nzrt. SOM-1915/3/2023 iktatószámú, 2023. szeptember 19. napján kelt közútkezelői hozzájárulása.

Az Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az eljárásban ügyfélnek minősülők az engedélyezés tárgyát képező tervdokumentációba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján tekinthetnek be.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az indokolás kivonata

„Az Építtető építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok hiánypótlást követően megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

Az eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

 • a Tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
 • a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
 • az Építtető építési jogosultsága fennáll,
 • az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.
 • az építmény a Hálózatüzemeltető tulajdonában lévő tartószerkezet felhasználásával valósul meg, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 94. § (2a)-(2c) bekezdése szerinti megállapodással.

A Hatóság Eht. 10. § (2) bekezdése, valamint a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok hiánypótlást követően megfelelnek a Rendelet 11-13. §-ában, az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendeletben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Irodán (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben a (+36 72) 508-800-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Schäffer Anita építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.