Adatkezelési tájékoztató az NMHH hírlevélküldési tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelések tárgyában

Közzétéve: 2024. február 12.

1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

 • Az adatkezelő megnevezése: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH vagy adatkezelő)
 • székhelye: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
 • adószáma: 15775883-2-41
 • elérhetősége: sajto@nmhh.hu;
 • telefonszáma: +36 1 457 7945
 • képviseli: Dr. Koltay András elnök

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

 • címe: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
 • e-mail cím: info@nmhh.hu

Az adatvédelmi tisztviselő bármely adatkezeléssel összefüggő kérdés, észrevétel kapcsán segítséget nyújt.

3. A megvalósuló adatkezelésekről

Az NMHH az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján a legfontosabb híreiről, rendezvényeiről, programjairól e-mail formájában hírleveleket küld az érintett részére.

A hírlevélre feliratkozni a https://nmhh.hu/ weboldalon, az „ Hírlevél-feliratkozás” aloldalon, elektronikus formában lehet – ehhez az érintettnek az e-mail címét szükséges megadnia –, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató megismerése és az abban foglaltak tudomásulvétele.

Az NMHH semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a feliratkozót, mint érintettet terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat az NMHH köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Az NMHH biztosítja, hogy a hírlevelekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon – azaz az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja –, az adott e-mail alján található, „leiratkozás a hírlevélről” fülre kattintva.

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatok forrása Az adatok tárolásának időtartama Adatfeldolgozó
Tájékoztatás nyújtása az NMHH legfontosabb híreiről, rendezvényeiről, programjairól hírlevél formájában, e-mail útján.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A hírlevélre feliratkozó, mint érintett. Az NMHH hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig azzal, hogy amennyiben az érintett leiratkozik a hírlevélről, avagy az adatkezeléshez adott hozzájárulását egyéb formában visszavonja, e kérelmét követően személyes adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Neosoft Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 07-09-010206; székhely: 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. A. ép. 2. em. 1. ajtó; képviseli: Kárász Balázs László ügyvezető; elérhetőség: ceg@neosoft.hu), amely a hírlevélküldési szolgáltatás nyújtásában – a szükséges levélküldő szoftver biztosításával – működik közre.

4. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

4.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • az adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli;
 • az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

4.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). E kérelemnek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

4.4. A tiltakozáshoz való jog

Az adatkezelés jogalapjára tekintettel az érintettet e jog nem illeti meg.

4.5. A törléshez való jog

Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatai törlését, ami azt jelenti, hogy az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, ha:

 • az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért az adatkezelő kezelte;
 • a személyes adatokat jogellenes kezelték,
 • az adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tettek eleget.

4.6. Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy elsődlegesen közvetlenül az adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül a hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Jelen tájékoztató 2024. február 12. napjától hatályos és alkalmazandó.