Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – EE/449-12/2024 számú határozat: Cegléd, Újvárosi temető, Vantage-állomás

Közzétéve: 2024. február 9.

Iktatószám: EE/449-14/2024
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
Ügyintéző: Karóczkainé Auer Ágnes
Készült: 2024. 02. 09.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024.02.09. napján kelt, EE/449-12/2024 számú határozattal az használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. 02. 09.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5.nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: EE/449/2024

Az ügy tárgya: 4067 Cegléd, Újvárosi temető, 41,5 m magas, rácsos szerkezetű antennatartó szerkezet létesítése

Építtető: Vantage Towers Zrt. (1112 Budapest, Boldizsár utca 2.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2024.02.09.napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Hatóság Építményengedélyezési Osztályán (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) hivatali időben a (1) 429-8615 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

A nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 1.§ alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban