Közlemény használatbavételi engedély véglegessé válásáról – K/25263-9/2023. számú határozat: Zalaszentmihály települést lefedő légvezetékes optikai hálózat – I. ütem

Közzétéve: 2024. február 21.

Iktatószám: K/25263-12/2023
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
Ügyintéző: Horváth Klaudia

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (4) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a K/25263-9/2023 iktatószámú, 2024. január 15. napján kelt, 2024. február 16. napján véglegessé vált határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A közzététel dátuma: 2024. február 21.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: K/25263/2023

Az ügy tárgya: Zalaszentmihály települést lefedő légvezetékes optikai hálózat – I. ütem

Kérelmező: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

A döntés rendelkező része:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Vasi FULL-TÁV Kft. (9721 Gencsapáti, Ipar út 10, Meghatalmazott) által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., a továbbiakban: Építtető) részére a K/15200-27/2022 iktatószámú, 2023. március 27. napján kelt építési engedély alapján megvalósult Zalaszentmihály települést lefedő légvezetékes optikai hálózat megnevezésű elektronikus hírközlési építmény I. ütemére, mellyel érintett terület helyrajzi számai:

Zalaszentmihály külterület 019, 0152, 0151, 0129/1, Zalaszentmihály belterület 447/15, 521, 506, 450/32, 483, 492, 470, 472, 447/3, 447/14, 534/7, 535, 534/10, 534/9, 534/5, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 447/12, 450/4, 450/6, 450/13, 450/14, 447/11, 445, 444/2, 447/9, 444/1, 443, 386, 384, 385, 437, 438, 411, 407, 341/2, 447/6, 17, 16, 24, 5, 4, 3/2, 3/1, 2, 1, 36/1, 42/1, 36/2, 37/1, 38, 38/A/1, 38/A/2, 38/A/3, 38/A/4, 38/A/5, 38/A/6, 38/A/7, 447/4, 68, 55, 45, 447/5, 447/16, 447/17, 447/18, 267, 265/2, 274/4, 253, 247, 280/6, 280/3, 241, 240, 219, 218, 215, 210/2, 274/3, 210/1, 195, 194, 274/2, 177, 176/1, 311/5, 340, 338, 336, 322, 174, 234, 220, 69/17, 69/23, 69/4, 104/2, 104/1, 73, 122/13, 122/14, 122/15, 124/5, 70/7, 70/14, 70/15, 104/4, 122/7, 121, 119, 104/3, 93, 546, 602, 337/3, 337/20,

a használatbavételi engedélyt megadja

az alábbi feltételek mellett:

A megépült létesítményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá az építési és jelen használatbavételi engedélyekben megjelölt, illetve a jogszabályok szerint megengedett célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezésekre, fejállomásra, antenna és antennatartó szerkezetekre.

Az elektronikus hírközlési építményt véglegessé vált használatbavételi engedély hiányában használni, üzemeltetni nem lehet.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a ZA/KTO/00658-5/2023 ügyiratszámú, 2023. december 7. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély megadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53) megkeresésére a »Zalaszentmihály települést lefedő légvezetékes optikai hálózat« tárgyú, használatbavételi engedélyezési eljárásában, a kérelemhez mellékelt dokumentumok és az iratelőzmények alapján szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében gyakorolható.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a ZA/HGO/04179-2/2023. ügyiratszámú, 2023. december 14. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély megadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala hivatkozott számú megkeresésében a szakhatósági állásfoglalásom kérte a Vasi FULL-TÁV Kft. (9721 Gencsapáti, Ipar út 10.) által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) kérelmére indult »Zalaszentmihály települést lefedő légvezetékes optikai hálózat« megnevezésű elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyezési eljárásban.

A hatóságunkhoz beküldött dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szempontból hozzájárulásunkat kikötés nélkül megadom.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében gyakorolható.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke mint másodfokú hatóság bírálja el.”

Az indokolás kivonata:

„Az Építtető 2023. november 29. napján benyújtott, K/25263-1/2023 számon iktatott használatbavételi engedélykérelme alapján – az illetékes szakhatóságok közreműködésével és előírásainak figyelembevételével – a Hatóság megállapította, hogy az elvégzett építési munka az építési engedélynek megfelel, a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során az érintettek részéről kifogás nem merült fel.

Az engedélykérelem és mellékletei hiánypótlást követően megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 15. § (3)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak, ezért a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése alapján a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva a használatbavételi engedélyt megadta.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján hozott döntését hirdetményi úton közli, a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése értelmében a közleményt a Hatóság a honlapján (https://nmhh.hu) helyezi el.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Kúti Zoltán hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.