Értesítés építési engedély megadásáról – CD/8702-14/2023. számú határozat: Debrecen, GPON előfizetői hálózat, Vargakert

Közzétéve: 2024. február 23.

Iktatószám: CD/8702-15/2023.
Tárgy: hirdetmény – „Debrecen, GPON előfizetői hálózat építés, Vargakert” építési engedélyezési eljárásának lezárásáról.
Ügyintéző: dr. Kabai-Diószegi Zsanett
Tel.: (52) 522-138

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdésealapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2024. február 22. napján kelt, CD/8702-14/2023. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2024. február 23.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CD/8702/2023.

Az ügy tárgya: Debrecen, GPON előfizetői hálózat építése, Vargakert

Építtető: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac utca 20.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2024. február 14. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-138 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Németh József hatósági irodavezető Debrecenben, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.