Értesítés építési engedély megadásáról – CS/1809-5/2024. számú határozat: Bugyi, elkerülő út a 0+000 – 6+197.14 km sz. között, G1 – hírközlés (tsz: 2022.002)

Közzétéve: 2024. február 26.

Iktatószám: CS/1809-6/2024
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
Ügyintéző: Horváth Jenő Attila
Készült: 2024. 02. 26.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024.02.26. napján kelt, CS/1809-5/2024 számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. február 26.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5 nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CS/1809/2024

Az ügy tárgya: „Bugyi elkerülő út kiviteli terveinek elkészítése a 0+000 – 6+197.14 km sz. között. G1 - HÍRKÖZLÉS (tsz:2022.002) Nyomvonal Építési engedélykér. Kiem: igen Egysz: igen, Veszprémi járás [HK]”

Kérelmező/építtető: Mettasdy Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1188 Budapest, István u.29/B)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2024.02.26. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Soproni Hatósági Iroda ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) a (99) 518-556 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.4.77. pontja (Balatonfüred, 71. számú főút és Germering utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása) alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. (Levélcím: 9400 Sopron, Pf.123. – Telefon:(+36 99) 518 500 -Fax: (+36 99) 518 518 – E-mail: info@nmhh.hu hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából (Soproni Hatósági Iroda), az elektronikus aláírás szerinti időpontban.