Értesítés építési engedély megadásáról – CE/24858-12/2023. számú határozat: Soroksár–Kelebia vasútvonal, Kiskőrös (kiz./excl.)-Soltvadkert (kiz./excl.), MVM-Net-hálózat kiváltása

Közzétéve: 2024. február 27.

Iktatószám: CE/24858-13/2023.
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: dr. Takácsné dr. Barka Dóra
Tel.: 62/568-300
Készült: 2024. 02. 26.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (a továbbiakban: Törvény) 196. § (1) bekezdésea Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024.02.26. napján kelt, CE/24858-12/2023. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CE/24858/2023.

Az ügy tárgya: Soroksár–Kelebia vasútvonal fejlesztése, Kiskőrös (kiz./excl.)-Soltvadkert (kiz./excl.), MVM NET-hálózat optikai kábelkiváltás 1018+48 hm szelvényben (tsz.: G-24-G16-1018+48.)

Kérelmező/építtető: MÁV Zrt. (1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság által hozott döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a NMHH Szegedi Hatósági Irodánál (Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni. A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Nevezett beruházás a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. tv. (továbbiakban BuBe tv.)alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A Törvény 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa hozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, az eljárásban közreműködő szakhatóságok részére kézbesítendő, valamint a katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi ipari célú és rendeltetésű építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban hozott döntések kivételével – hirdetményi úton közli.

A Törvény 196. § (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetményt a hatóság a honlapján helyezi el (nmhh.hu), továbbá a hirdetmény a Törvény 196. § (1) bekezdés alapján egyidejűleg kifüggesztésre kerül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság NMHH Szegedi Hatósági Iroda (Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hirdetőtábláján.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Szabó Tibor hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Szegeden, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2024. 02. 27.
Levétel napja: 2024. 03. 04.