Közlemény használatbavételi engedély véglegessé válásáról – K/25630-16/2023. számú határozat: Lenti, 132/22kV E.ON alállomás redundáns optikai elérése

Közzétéve: 2024. március 27.

Iktatószám: K/25630-20/2023
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
Ügyintéző: Horváth Klaudia

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (4) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a K/25630-16/2023 iktatószámú, 2024. február 8. napján kelt, 2024. március 12. napján véglegessé vált határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A közzététel dátuma: 2024. március 27.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: K/25630/2023

Az ügy tárgya: Lenti 132/22kV E.ON alállomás redundáns optikai elérése, Lenti – Kerkateskánd – Szécsiszigeti szakasz

Kérelmező: MVM NET Zrt. (1138 Budapest, Tomori utca 32.)

A döntés rendelkező része:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Perfect-Phone Kft. (7100 Szekszárd, Szent László u. 11., Meghatalmazott) által képviselt MVM NET Zrt. (1138 Budapest, Tomori utca 32., a továbbiakban: Építtető) részére a K/8590-28/2022 iktatószámú, 2022. július 20. napján kelt építési engedély alapján megvalósult Lenti 132/22kV E.ON alállomás redundáns optikai elérése, Lenti – Kerkateskánd – Szécsiszigeti szakasz megnevezésű elektronikus hírközlési építményre, mellyel érintett terület helyrajzi számai:

Kerkateskánd belterület 72, 71, 70, 69, 68, 66, 48, Kerkateskánd zártkert 1422, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1461/2, 1461/1, 1460, 1459, 1458/2, 1457, 1456, 1454, 1439, 1451/2, 1451/1, 1450/2, 1449/2, 1447, 1446, 1443, 1442, 1438, 1432/5, 1431, 1430/1, 1429/1, 1428/1, 1426, 1425, 1423, 1419, 1418, 1417, 1413, 1412, 1408, 1405, 1403, 1401, 1400, 1399, 1398, 1397, 1396, 1395, 1392, 1391, 1390, 1389/1, Kerkateskánd külterület 077, 076, 075, 066, 059/16, 059/18, 059/20, 059/22, 059/11, 058, 054/14, 054/15, 054/18, 015, 010/22, 010/20, 010/19, 010/18, 010/17, 010/16, 010/15, 010/14, 010/12, 0124/17, 0124/3, 0124/5, 0124/4, 0124/15, 0124/7, 0124/8, 0124/9, 0124/10, 0124/11, Lenti külterület 0244, 0236/14, 0236/11, 0236/10, 0236/9, 0236/8, 0236/7, 0236/6, 0236/5, 0236/4, 0236/32, 0236/29, 0235, 0230/3, 0230/5, 0236/27, 0236/26, 0236/25, 0236/24, 0239, 0616/5, 0616/6, 0616/7, 0616/8, 0616/9, 0616/10, 0616/11, 0616/6, 0616/7, 0616/8, 0616/9, 0616/10, 0616/11, 0616/14, 0616/15, 0225/3, 0225/9, 0676/5, 0676/6, 0676/9, 0676/11, 0675, 0670/3, 0670/4, 0670/5, 0665/10, 0665/12, 0665/8, 0666/4, 0666/3, 0667, 0664/10, 0664/3, 0663, 0658, 0657/8, 0657/10, 0657/12, 0657/14, 0657/16, 0657/18, 0657/20, Szécsisziget belterület 83/1, 39, 38, 37, 35/2, 34/1, 34/2, Szécsisziget külterület 076, 075/16, 075/15, 075/14, 075/13, 075/12, 075/11, 075/10, 075/9, 075/8, 075/7, 075/6, 075/5, 075/4, 075/3, 075/2, 075/1, 074, 073/3, 073/2, 072/2, 072/1, 062, 061, 058, 056, 04, 05, 07/6, 07/7, 07/8, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12, 07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, a

használatbavételi engedélyt megadja

az alábbi feltételek mellett:

A megépült létesítményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá az építési és jelen használatbavételi engedélyekben megjelölt, illetve a jogszabályok szerint megengedett célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezésekre, fejállomásra, antenna és antennatartó szerkezetekre.

Az elektronikus hírközlési építményt véglegessé vált használatbavételi engedély hiányában használni, üzemeltetni nem lehet.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 36800/317-1/2024.ált. számú, 2024. január 25. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély megadásához hozzájárult:

„A Perfect-Phone Kft. (7100 Szekszárd, Szent László u. 11.) által képviselt MVM NET Zrt. (1138 Budapest, Tomori utca 32.) kérelmére indult eljárásban, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) K/25630-9/2023. számú megkeresésére, a Lenti 132/22 kV E.ON alállomás redundáns optikai elérése, Lenti – Kerkateskánd – Szécsiszigeti szakasz használatbavételi engedélyének kiadásához a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a ZA/KTO/00279-2/2024 ügyiratszámú, 2024. január 24. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély megadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53) megkeresésére a »Lenti 132/22kV E.ON alállomás redundáns optikai elérése, Lenti – Kerkateskánd –Szécsiszigeti szakasz« tárgyú, használatbavételi engedélyezési eljárásában, a kérelemhez mellékelt dokumentumok és az iratelőzmények alapján szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében gyakorolható.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a ZA/HGO/00298-2/2024 ügyiratszámú, 2024. január 16. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély megadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány utca 53.) hivatkozott számú megkeresésében a szakhatósági állásfoglalásom kérte a Perfect-Phone Kft. (7100 Szekszárd, Szent László u. 11.) által képviselt MVM NET Zrt. (1138 Budapest, Tomori u. 32.) kérelmére indult »Lenti 132/22kV E.ON alállomás redundáns optika elérése, Lenti – Kerkateskánd – Szécsiszigeti szakasz« megnevezésű elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyezési eljárásban.

A hatóságunkhoz beküldött dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szempontból hozzájárulásunkat kikötés nélkül megadom.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében gyakorolható.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke mint másodfokú hatóság bírálja el.”

Az indokolás kivonata:

„Az Építtető használatbavételi engedélykérelme alapján – az illetékes szakhatóságok közreműködésével és előírásainak figyelembevételével – a Hatóság megállapította, hogy az elvégzett építési munka az építési engedélynek megfelel, a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során az érintettek részéről kifogás nem merült fel.

Az engedélykérelem és mellékletei hiánypótlást követően megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 15. § (3)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak, ezért a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése alapján a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva a használatbavételi engedélyt megadta.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján hozott döntését hirdetményi úton közli, a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése értelmében a közleményt a Hatóság a honlapján (https://nmhh.hu) helyezi el.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Schäffer Anita építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.