Értesítés másodfokú döntésről – MD/26763-26/2023. számú határozat: Milejszeg, FTTH-hálózat E.ON-oszlopsoron

Közzétéve: 2024. május 17.

Másodfokúdöntés-előkészítő Osztály

Iktatószám: MD/26763-27/2023.
Ügyintéző: dr. Huber Eszter
Telefon: 06-1-457-7469
E-mail: huber.eszter@nmhh.hu
Tárgy: hirdetmény a Milejszeg község FTTH hálózat E.ON oszlopsoron elnevezésű elektronikus hírközlési építmény tárgyában hozott másodfokú döntésről

Hirdetmény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elnöke (a továbbiakban: Másodfokú Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a Milejszeg község FTTH hálózat E.ON oszlopsoron elnevezésű elektronikus hírközlési építmény tárgyában a Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Elsőfokú Hatóság) 2024. február 6. napján kelt, K/26763-17/2023. számú, fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasító és az eredeti állapot helyreállítására kötelező határozata (a továbbiakban: Elsőfokú Határozat) ellen benyújtott fellebbezés alapján indult másodfokú eljárásban hozott döntésről.

A Másodfokú Hatóság tájékoztatja a tisztelt ügyfeleket, hogy a tárgyi másodfokú közigazgatási eljárásban a 2024. május 17. napján kelt, MD/26763-26/2023. számú határozatával (a továbbiakban: Másodfokú Határozat) az Elsőfokú Határozatot megváltoztatta, ugyanakkor a Másodfokú Határozatban alkalmazott módosítások az ügy érdemére – a fennmaradási engedély iránti kérelem elutasítására és az eredeti állapot helyreállítására kötelezésre – nem hatottak ki, azt a Másodfokú Hatóság helybenhagyta.

A közzététel dátuma: 2024. 05. 17.

A döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Másodfokú Hatóság

Az ügy száma: K/26763/2023.

Az ügy tárgya: Milejszeg község, FTTH-hálózat E.ON-oszlopsoron elnevezésű elektronikus hírközlési építmény tárgyában hozott másodfokú döntés

Kérelmező: Mobillan-Sat Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8912 Nagypáli, 015/2. hrsz.; cégjegyzékszám: 20-09-066564)

A Másodfokú Hatóság a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) és c) pontja értelmében, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján hirdetményi úton is közli.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. nap.

A Másodfokú Hatóság felhívja a figyelmet, hogy az ügyfél vagy képviselője a Másodfokú Határozatot a Hatóságnál átveheti, illetőleg az ügy irataiba a Hatóságnál betekinthet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet.

A Másodfokú Határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az ellen jogszabálysértésre hivatkozással kizárólag az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője indíthat közigazgatási pert. A Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a Másodfokú Határozat közlésétől számított harminc napon belül kell az Elsőfokú Hatósághoz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a Másodfokú Határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a Hatóság a hirdetményt honlapján (nmhh.hu) helyezi el.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Dr. Beke Nándor szabályozási igazgató, Dr. Koltay András a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.