Értesítés hatósági döntésről – K/11354-5/2024. számú határozat: Zalaegerszeg, vasút- és autóbuszállomások felújításainak előkészítése, 01 szakasz, G1. hírközlés, Magyar Telekom-hálózat kiváltása

Közzétéve: 2024. június 4.

Iktatószám: K/11354-6/2024
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
Ügyintéző: Horváth Klaudia
Készült: 2024. június 3.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 196. § (1) bekezdésealapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. június 3. napján kelt, K/11354-5/2024 iktatószámú határozattal döntést hozott.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. június 4.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az ügy száma: K/11354/2024

Az építmény megnevezése: „Zalaegerszegi vasút- és autóbuszállomások felújításainak előkészítése kapcsán engedélyes és kiviteli tervek készítése” tárgyú projekt keretében a 01 szakasz, G1. Hírközlés (Magyar Telekom) kiváltása

Az eljárás típusa: építési engedélyezési eljárás

Tervszám: 2023.014

Kérelmező: Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)

Az eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 3.2.13. pontja alapján.

A Méptv. 196. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, az eljárásban közreműködő szakhatóságok részére kézbesítendő, valamint a katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi ipari célú és rendeltetésű építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban hozott döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntést az ügyfél a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban átveheti.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontján alapul, a hirdetményt a Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 162. § (3) bekezdése szerint a honlapján helyezi el (https://nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Petres István hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.