Közlemény építési engedély véglegessé válásáról – CE/9165-6/2024. számú határozat: Balotaszállás, FTTH 1. ütem

Közzétéve: 2024. június 7.

Iktatószám: CE/9165-8/2024.
Tárgy: Közlemény
Ügyintéző: Nagy Zsuzsanna
Tel.: 06-62/568-300
Készült: 2024.06.06.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (4) bekezdése alapján, mivel az érintett döntés több mint ötven ügyfél részvételével zajló eljárásban került meghozatalra, a Hatóság a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024.05.07. napján kelt, CE/9165-6/2024. számú határozatról a Tisztelt Ügyfeleket az alábbiak szerint tájékoztatja.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/9165/2024 Balotaszállás FTTH 1. ütem (Tsz.: SW-R002-1/23.) SiWorld Magyarország Kft. (1184, Budapest, Fáy u. 4.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a SiWorld Magyarország Kft. (1184, Budapest, Fáy u. 4.; a továbbiakban: Építtető) részére dr. Illés Attila tervező (HI-V 07-0836) által készített, SW-R002-1/23. számú kiviteli terv alapján a Balotaszállás FTTH 1. ütem tárgyú elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek helyrajzi száma:

Balotaszállás, 325/1, Jókai Mór utca; 325/2, Kossuth Lajos utca; 325/3, Jókai Mór utca 2.; 325/4, Jókai Mór utca 4.; 325/5, Jókai Mór utca 6.; 325/6, Jókai Mór utca 8.; 325/7, Jókai Mór utca 10.; 325/8, Jókai Mór utca 12.; 325/9, Jókai Mór utca 14.; 325/10, Jókai Mór utca 16.; 325/11, Jókai Mór utca 18.; 325/12, Jókai Mór utca 20.; 325/13, Jókai Mór utca 22.; 325/14, Jókai Mór utca 24.; 325/27, Jókai Mór utca 325; 313/32, Jókai Mór utca; 307/23, Jókai Mór utca; 307/18, Munkácsy Mihály utca; 307/5, Munkácsy Mihály utca; 306/26, Munkácsy Mihály utca; 306/9, Balassi Bálint utca; 120, Balassi Bálint utca ; 282, Meggyfa utca ; 307/4, József Attila utca; 286, József Attila utca; 275, József Attila utca; 241, Arany János utca; 193, Arany János utca; 188, Rózsa utca 17.; 187, Rózsa utca 15.; 184, Rózsa utca 13.; 183, Rózsa utca 11.; 194, Rózsa utca; 225, József Attila utca; 168, Kossuth Lajos utca; 159, József Attila utca; 323, 320, ; 20, 8, Ady Endre utca 26.; 6, Állomás utca; 80, Kossuth Lajos utca; 61, Petőfi Sándor utca; 111, 53/3, Vörösmarty Mihály utca; 327/2, Vörösmarty Mihály utca; 327/19, Móra Ferenc utca; 53/12, Móra Ferenc utca; 0115/1; 322, Ady utca 1; 019/4; 327/20; 327/21; 327/22; 327/23; 313/31,

az

építési engedélyt megadja,

az alábbi feltételek betartása mellett:

Műszaki tartalom:

A településen a rézkábeles hálózat a meglévő távközlési- és elektromos szolgáltatói oszlopok felhasználásával épült ki. Az új optikai hálózat részben ezen meglévő infrastruktúra elemek felhasználásával épül ki. Az optikai hálózat nyomvonala az Ady Endre utca 4-gyel szemben található elektromos oszlopról indul ki. A továbbiakban a településen áramszolgáltatói és Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú oszlopsoron halad végig az új nyomvonal.

A tervezett nyomvonal hossza: 5,1 km.

Ezen építési engedély a véglegessé válás napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető indokolt kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.

A kivitelezés csak az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére szolgáló, MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. (a továbbiakban: Hálózatüzemeltető) által rendelkezésre bocsátott tartószerkezetnek (a továbbiakban: fizikai infrastruktúra) az Építtető és a Hálózatüzemeltető megállapodása szerint, a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítése érdekében történő alkalmassá tételét követően kezdhető meg. Az alkalmassá tétel előzőek szerinti elvégzésére – amennyiben a megállapodás eltérően nem rendelkezik - a hálózatüzemeltető köteles. Az alkalmassá tételhez szükséges átalakítási munkálatok időtartama a megállapodás megkötésétől számított 270 napot nem haladhatja meg.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Lechner Kft.). Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építtető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 32.§-a alapján elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni.  A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság a hírközlési e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített - a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő - előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet, az építés helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval (hatósági engedély számának feltüntetése) kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Az eljárás során szakhatóságok bevonására nem került sor.

Az alábbi érintett közművek, kezelők nyilatkozatai az építési engedélyhez a 354907828 azonosító számú e-közműnyilatkozat alapján rendelkezésre állnak:

–         Magyar Telekom Nyrt.

–         MVM NET Zrt.

–         MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft.

–         NET-TV Zrt.

További érintettek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

–         Balotaszállás Polgármestere Bal/438-2/2024. számon a közútkezelői és tulajdonosi nyilatkozatát megadta.

–         MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. 2023. 09. 18. napon a tulajdonosi és jogszerűségi nyilatkozatát megadta.

–         A Magyar Telekom Nyrt. 2024. 01. 23. napon a jogszerűségi nyilatkozatát megadta.

–         Magyar Közút Nonprofit Zrt. BKK-130/4/2024. számon 2024. 03. 25. napján a közútkezelői nyilatkozatát megadta.

A kivitelezés engedély nélküli megkezdése esetén a Hatóság az engedély iránti kérelmet elutasítja és a szabálytalan építés jogkövetkezményeit alkalmazza.

Az Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

INDOKOLÁS

(KIVONAT)

Az Építtető meghatalmazásából eljáró DEMPRO Kft. (8000, Székesfehérvár, Surányi utca 47.) 2024.04.14. napján benyújtott építési engedély kérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerinti a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok a hiánypótlást követően megfelelnek a Rendelet 11. -13. § (1) bekezdés és 2. melléklet 1.1 pontjában, az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendeletben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.

Az iratbetekintésre vonatkozó tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 33. § (1) bekezdésén alapul.

A döntésbe a NMHH Szegedi Hatósági Irodánál (Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény megtalálható a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta:  Szabó Tibor hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Szegeden, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2024.06.07.

Levétel napja: 2024.06.25.