Közlemény építési engedély véglegessé válásáról – CS/11193-5/2024. számú határozat: Lovasberény, Hotel Lovasberény optikai ellátása

Közzétéve: 2024. június 10.

Iktatószám: CS/11193-7/2024.
Tárgy: Közlemény döntés véglegessé válásáról
Ügyintéző: Muszik Attila
Tel: 99/518-543

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024.05.23. napján kelt, CS/11193-5/2024. számú határozattal az építési engedélyt megadta, a határozat 2024.06.08. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024.06.10.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/11193/2024. Lovasberény, Hotel Lovasberény optikai ellátása ITG Mérnöki Iroda Kft.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) ITG Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Liget u. 3/3 3.em., továbbiakban Meghatalmazott) útján eljáró Magyar Telekom Nyrt. (székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., a továbbiakban: Építtető) részére ITG Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Liget u. 3/3 3.em.) által készített, ITG-O-3-2024. számú kiviteli terv alapján LOVASBERÉNY, HOTEL LOVASBERÉNY OPTIKAI ELLÁTÁSA elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek címe, helyrajzi száma:

- Lovasberény: 607, 608/2, 608/1, 1013/1, 1018, 1013/2, 1014, 1016, 0102/6, 0101, 099/51, 099/50, 099/49, 099/48, 099/47, 099/46, 099/45, 099/44, 099/43, 099/42, 099/41, 099/40, 099/39, 099/38, 099/37, 099/36, 099/35, 099/34, 099/33, 099/32, 096, 6802, 6901/4, 6901/5, 6901/3, 6902/1, 6902/2, 6902/11, 6902/4, 6902/8, 6902/7, 6903/3, 6903/1, 6904/1, 6904/5, 6904/2, 6905/1, 6905/2, 6906/1, 6906/6, 6907/3, 6907/4, 6907/6, 6908/4, 6908/5, 6908/6, 6908/7, 6908/8, 6909/1, 098, 099/16, 099/12, 099/11, 099/10, 0112/5, 0112/3 hrsz az

építési engedélyt megadja,

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély véglegessé válásának napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető indokolt kérelme alapján, az építési engedély hatályát a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Lechner Kft.). Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építtető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. /az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 32.§/. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság az e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített - a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő - előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet, az építés helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval (hatósági engedély számának feltüntetése) kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések, fejállomás, antenna és antennatartó szerkezet telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Az eljárás során szakhatóságok bevonására nem került sor.

Az építés korábban jogszerűen megépült Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú meglévő oszlopsoron történik.

A közművek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

-          Lovasberény Község Jegyzője 1115-2/2024. számon 2024. május 22-én kelt közútkezelői nyilatkozata,

-          Magyar Közút Nonprofit Zrt. FEJ-370/2/2024. számon 2024. április 26-án kelt közútkezelői hozzájárulása.

Az e-közmű rendszerben lefolytatott 112952770 azonosítószámú közmű-egyeztetés során meghívott szolgáltatók érintettségükről nyilatkoztak és feltételeiket megadták, melyben foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

112952770 számú e-közmű nyilatkozatok:

-          E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

-          MÁV Zrt.

Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az Építtető építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 99/518-543 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.