Határozat a CS/8763-8/2022. sz. határozatban foglaltak ellenőrzése tárgyában indított általános hatósági felügyeleti eljárásban a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben

Közzétéve: 2024. június 10.

Ügyiratszám: CS/25367-7/2023.
Tárgy: Határozat a CS/8763-8/2022. sz. határozatban foglaltak ellenőrzése tárgyában indított általános hatósági felügyeleti eljárásban

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elnöke (a továbbiakban: Elnök) általános hatósági felügyeleti tevékenysége körében, a CS/8763-8/2022. számon, 2022. október 27-én kiadott határozatában (a továbbiakban: Határozat) foglaltak ellenőrzése tárgyában a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.‑vel (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., cégjegyzékszám: 01-10-041928, a továbbiakban: Szolgáltató) szemben 2023. december 8. napján CS/25367/2023. iktatószámon indított általános hatósági felügyeleti eljárásban (a továbbiakban: Felügyeleti eljárás)

megállapítja,

hogy a Szolgáltató

nem a Határozat szerinti kötelezésnek megfelelően jár el az országos bitfolyam hozzáférés (a továbbiakban: OBH) zöldmezős létesítésére irányuló igénybejelentések esetén a MARUO Törzsszöveg V.2.4.2 ed) pontjában, illetve a MARUO 5.A. mellékletének II.5.1.2 k) pontjában, valamint 5.B. mellékletének I.5.1.2 k) pontjában foglalt nyilatkozat (a továbbiakban: meglévő előfizetői szerződésre vonatkozó nyilatkozat) bekérésekor, valamint az igénybejelentés elbírálásakor.

A megállapított jogsértések alapján az Elnök

megtiltja

a Szolgáltatónak jelen határozat véglegessé válását követően, hogy:

 1. Új OBH szolgáltatás zöldmezős létesítésére vonatkozó igénybejelentés esetén a meglévő előfizetői szerződésre vonatkozó nyilatkozatot olyan módon kérje be, amelyből nem állapítható meg egyértelműen, hogy a jogosult szolgáltató arról nyilatkozik-e, hogy az általa kiszolgálni kívánt ügyfél az igénybejelentésben megadott létesítési címen a Szolgáltatóval, illetőleg – ha van ilyen – a jogosult szolgáltatón kívül másik jogosult szolgáltatóval fennálló szerződését (a továbbiakban: meglévő előfizetői szerződés) fenn kívánja tartani vagy arról nyilatkozik, hogy nem rendelkezik meglévő előfizetői szerződéssel
 2. Amennyiben az igénybejelentéssel érintett címen az igénybejelentés időpontjában van meglévő előfizetői szerződés, azonban a jogosult szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az érintett címen nincs meglévő előfizetői szerződés, akkor a jogosult szolgáltató igénybejelentését - az érintett címen a meglévő előfizetői szerződés tényét tartalmazó, és a jogosult szolgáltatót ezen tény ismeretében az előfizető meglévő előfizetői szerződése fenntartásáról vagy ilyen szerződés nemlétének megerősítéséről szóló újbóli nyilatkozat megtételére irányuló - hiánypótlási felhívás nélkül fogadja be és bírálja el
 3. A jogosult szolgáltató meglévő előfizetői szerződésre vonatkozó nyilatkozatával kapcsolatban a MARUO Törzsszöveg V.2.4.2. pontjának ed) alpontjában, a MARUO A mellékletének II.5.1.2. pontjának, valamint a MARUO 5.B mellékletének I.5.1.2 pontjának k) alpontjaiban nem szereplő követelményeket támasszon.

Az Elnök a fentieken túlmenően

kötelezi

a Szolgáltatót, hogy jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül az alábbiak szerint járjon el, és ennek megfelelően módosítsa megrendeléskezelő felületét:

 1. Új OBH szolgáltatás zöldmezős létesítésére vonatkozó igénybejelentés esetén a meglévő előfizetői szerződésre vonatkozó nyilatkozatot olyan módon kérje be, hogy a nyilatkozatból egyértelműen megállapítható legyen, hogy a jogosult szolgáltató arról nyilatkozik-e, hogy az általa kiszolgálni kívánt ügyfél a Szolgáltatóval, illetőleg – ha van ilyen – a jogosult szolgáltatón kívül másik jogosult szolgáltatóval az igénybejelentésben megadott létesítési címen fennálló szerződését (a továbbiakban: meglévő előfizetői szerződés) fenn kívánja tartani, vagy arról nyilatkozik, hogy a kiszolgálni kívánt ügyfél az igénybejelentésben megadott létesítési címen nem rendelkezik meglévő előfizetői szerződéssel.
 2. Amennyiben az igénybejelentéssel érintett címen az igénybejelentés időpontjában van meglévő előfizetői szerződés, azonban a jogosult szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az érintett címen nincs meglévő előfizetői szerződés, intézzen hiánypótlási felhívást a jogosult szolgáltatóhoz, a következő tartalommal:
  • tájékoztassa a jogosult szolgáltatót arról, hogy az igénybejelentéssel érintett címen a Szolgáltató, vagy a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban lévő társszolgáltató helyhez kötött előfizetői szolgáltatást nyújt;
  • hívja fel a jogosult szolgáltatót arra, hogy:
   • amennyiben a jogosult szolgáltató által kiszolgálni kívánt ügyfél rendelkezik a Szolgáltató, vagy a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban lévő társszolgáltató által nyújtott helyhez kötött előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel, akkor nyilatkozzon arról, hogy az ügyfél a szerződést fenn kívánja-e tartani;
   • ha a kiszolgálni kívánt ügyfél nem rendelkezik ilyen szerződéssel, akkor a jogosult szolgáltató erősítse meg erre vonatkozó nyilatkozatát.
 1. A jogosult szolgáltató meglévő előfizetői szerződésre vonatkozó nyilatkozatával kapcsolatban megrendeléskezelő felületéről törölje a MARUO Törzsszöveg V.2.4.2. pontjának ed) alpontjában és a MARUO 5.A mellékletének II.5.1.2. pontjának, valamint a MARUO 5.B mellékletének I.5.1.2 pontjának k) alpontjaiban nem szereplő előírásokat.

Amennyiben a fenti tiltás és kötelezés 1-3. pontjaiban foglaltak teljesítéséhez bizonyíthatóan a megrendeléskezelő felület informatikai fejlesztése szükséges, akkor a kötelezés teljesítési határideje jelen határozat véglegessé válásától számított 180 nap. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a jelen határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül azon nyilatkozatot előterjeszteni az Elnöknél, amely a megrendeléskezelő felületnek a kötelezettség teljesítéséhez szükséges informatikai fejlesztését megfelelően alátámasztja.

A határozatban foglaltak nem teljesítése esetén az Elnök bírságot szabhat ki, melynek mértéke a hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítésből származó előző üzleti évi nettó árbevétel 0,5%-áig terjedhet. Ezen túlmenően ismételt jogsértés esetén 50 000 forinttól 3 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szervezet vezető tisztségviselőjét.

Amennyiben a Szolgáltató nem tesz eleget a felhívásban foglaltaknak, az Elnök jogosult a jogsértőt kötelezni a határozatban foglalt közleménynek vagy a határozatnak a jogsértő internetes honlapjának nyitó oldalán vagy sajtótermékben történő közzétételére a határozatban meghatározott módon és ideig, a jogsértő költségén a jogszabálysértést megállapító határozatát vagy a határozatban foglalt közleményt országos napilapban is nyilvánosságra hozni, a kötelezettségek súlyos és ismétlődő megsértése esetén 10-90 napig terjedő időtartamra felfüggeszteni az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultságot, kiemelten súlyos és ismételt jogsértés esetén az elektronikus hírközlési tevékenység végzését megtiltani.

Jelen határozatot az Elnök a Hatóság internetes honlapján közzéteszi.

Az Elnök határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Az Elnök határozatával szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell az Elnökhöz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Lábjegyzetek:

 1. Zöldmezős létesítés (zöldmezős aktiválás, aktiválás): olyan országos bitfolyam hozzáférés szolgáltatás létesítés, amely nem érint meglévő szolgáltatást. (Szemben az ISP váltással, ahol a meglévő előfizetői hozzáférési ponton a kiskereskedelmi szolgáltató személyében történik változás).
 2. A Szolgáltató 2018. december 4-én kelt, PC/7652-19/2018. iktatószámú határozattal jóváhagyott és tartalmában megállapított referenciaajánlata, melyet az Elnök a 2019. november 6-án kelt, PC/16593-31/2018. iktatószámú, valamint a 2022. március 22-én kelt, PS/22814-6/2021. iktatószámú határozatokkal módosított.
 3. „Jogosult nyilatkozata az Előfizető által a Jogosultnak vagy másik Előfizetői Szolgáltatást Nyújtó Szolgáltatónak tett nyilatkozat alapján arról, hogy az Előfizető Magyar Telekommal, illetőleg – ha van ilyen – a Jogosulton kívül másik jogosult szolgáltatóval fennálló szerződését fenn kívánja-e tartani”

A határozat teljes szövege PDFF-ként tölthető le az alábbi hivatkozás segítségével.