Értesítés építési engedély megadásáról – K/8209-24/2024. számú határozat: 2410 Ibafa, 31,5 méter magas távközlési antennatartó torony

Közzétéve: 2024. június 11.

Iktatószám: K/8209-25/2024.
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: Kardos Máté
Tel.: 72/508-846
Készült: 2024. június 10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi elektronikus hírközlési építményre vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (3) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. június 10. napján kelt, K/8209-24/2024. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

Kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. június 11.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: K/8209/2024.

Az ügy tárgya: 2410 Ibafa 31,5 méter magas távközlési antennatartó torony

Kérelmező: Vantage Towers Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)

A tárgyi ügyben a Hatóság mint elsőfokú építési hatóság 2024. június 10. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda hirdetőtábláján és a Hatóság honlapján (nmhh.hu) is.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta:  Kúti Zoltán hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.