Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CD/11902-7/2024. számú határozat: Törökszentmiklós, közép, GPON-hálózat, 13-as kábelirány, II. ütem, 1. rész

Közzétéve: 2024. június 11.

Iktatószám: CD/11902-8/2024
Tárgy: hirdetmény – „Optikai Hálózat Tervezése Törökszentmiklós, Közép GPON optikai hálózat építés 13-as kábelirány II. ütem alépítmény-hálózatépítés és behúzás meglévő alépítménybe 1. rész használatbavételi” engedélye
Ügyintéző: dr. Dezső Angéla
Tel.: (52) 522-131
Készült: 2024. június 11.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. június 11. napján kelt CD/11902-7/2024. számú határozattal döntést hozott.

Az eljárás adatai

Az ügy száma: CD/11902/2024

Az ügy tárgya: „Optikai Hálózat Tervezése Törökszentmiklós, Közép GPON optikai hálózat építés 13-as kábelirány II. ütem alépítmény-hálózatépítés és behúzás meglévő alépítménybe 1. rész használatbavételi engedély”

Kérelmező: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

Az eljárás tárgya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.110. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, az eljárásban közreműködő szakhatóságok részére kézbesítendő, valamint a katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi ipari célú és rendeltetésű építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban hozott döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntést az ügyfél az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4024 Debrecen Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), 06-52-522-131 telefonszámon előre egyeztetett időpontban átveheti.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontján alapul, a hirdetményt a Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 162. § (3) bekezdése szerint a honlapján helyezi el (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Németh József hatósági irodavezető, Debrecenben, az elektronikus aláírás szerinti időpontban

A közzététel dátuma: 2024. június 13.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.