Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CD/10725-13/2024. számú határozat: Debrecen, Tégláskert, EPENG GPON optikai hálózat építés HV1

Közzétéve: 2024. június 13.

Iktatószám: CD/10725-14/2024.
Tárgy: „Debrecen, Tégláskert EPENG GPON optikai hálózat építés HV1” használatbavételi engedélyezési eljárásának lezárásáról
Ügyintéző: dr. Kabai-Diószegi Zsanett
Telefon: (52) 522-138
E-mail: debrecen@nmhh.hu
Készült: 2024. június 12.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. június 12. napján kelt, CD/10725-13/2024. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

Az eljárás adatai

Az ügy száma: CD/10725/2024.

Az ügy tárgya: Debrecen, Tégláskert EPENG GPON optikai hálózat építés HV1

Kérelmező: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, az eljárásban közreműködő szakhatóságok részére kézbesítendő, valamint a katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi ipari célú és rendeltetésű építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban hozott döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntést az ügyfél az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), 06-52-522-138 telefonszámon előre egyeztetett időpontban átveheti.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontján alapul, a hirdetményt a Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 162. § (3) bekezdése szerint a honlapján helyezi el (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Németh József hatósági irodavezető Debrecenben, az elektronikus aláírás szerinti időpontban

A közzététel dátuma: 2024. június 13.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.