Értesítés építési engedély módosításáról – K/8389-22/2023. számú határozat: Bogyiszló, GPON-felhordóhálózat

Közzétéve: 2024. június 20.

Iktatószám: K/8389-23/2023
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
Ügyintéző: Horváth Klaudia
Készült: 2024. június 19.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a K/8389-22/2023. iktatószámú, 2024. június 19. napján kelt határozattal a K/8389-19/2023. iktatószámú, 2023. július 21. napján kelt, 2023. július 29. napján véglegessé vált határozatát módosította.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. június 20.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az ügy száma: K/8389/2023

Az építmény megnevezése: Bogyiszló GPON optikai felhordó hálózat

Az eljárás típusa: építési engedélyezési eljárás

Tervszám: COM-25/2022

Kérelmező: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

Az eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján.

A Méptv. 196. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, az eljárásban közreműködő szakhatóságok részére kézbesítendő, valamint a katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi ipari célú és rendeltetésű építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban hozott döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntést az ügyfél a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban átveheti.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban

nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.
A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontján alapul, a hirdetményt a Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 162. § (3) bekezdése szerint a honlapján helyezi el (https://nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Petres István hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.