Értesítés építési engedély megadásáról – CD/14145-4/2024. számú határozat: a 471 sz. főút 1+000 - 2+850 km sz. közötti szakaszának négysávosítása, G1.10, Magyar Telekom-hálózat kiváltása, fedvényterv

Közzétéve: 2024. június 20.

Iktatószám: CD/14145-5/2024.
Tárgy: hirdetmény – „471 sz. főút 1+000 - 2+850 km sz. közötti szakaszának négysávosítása G1.10 Magyar Telekom Nyrt. hálózat kiváltás fedvényterve” építési engedélyezési eljárásának lezárásáról.
Ügyintéző: dr. Kabai-Diószegi Zsanett
Tel.: (52) 522-138

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 196. § (1)bekezdésealapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2024. június 19. napján kelt, CD/14145-4/2024. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

Az eljárás adatai

Az ügy száma: CD/14145/2024.

Az ügy tárgya: „471 sz. főút 1+000 - 2+850 km sz. közötti szakaszának négysávosítása G1.10 Magyar Telekom Nyrt. hálózat kiváltás fedvényterve”

Kérelmező: Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány u. 5)

Az eljárás tárgya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.77. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, az eljárásban közreműködő szakhatóságok részére kézbesítendő, valamint a katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi ipari célú és rendeltetésű építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban hozott döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntést az ügyfél az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), 06-52-522-138 telefonszámon előre egyeztetett időpontban átveheti.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontján alapul, a hirdetményt a Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 162. § (3) bekezdése szerint a honlapján helyezi el (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Németh József hatósági irodavezető Debrecenben, az elektronikus aláírás szerinti időpontban

A közzététel dátuma: 2024. június 20.
A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.