Értesítés építési engedély meghosszabbításáról – CD/11875-24/2021. számú határozat: Mátészalka, 471 sz. főút, a 70+900 km sz.–Ipari út csomópontjában körforgalom építése miatt Magyar Telekom-hálózat kiváltása

Közzétéve: 2024. június 21.

Iktatószám: CD/11875-25/2021.
Tárgy: hirdetmény – „Mátészalka, 471 sz. főút, 70+900 km sz.–Ipari út csomópontjában körforgalom építése miatt Magyar Telekom-hírközlő hálózat kiváltása” építési engedély hatályának meghosszabbítása
Ügyintéző: Szabó Attila
E-mail: debrecen@nmhh.hu
Tel.: (52) 522-137

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2024. június 13. napján kelt, CD/11875-24/2021. számú határozattal a CD/11875-14/2021. számú építési engedélyt meghosszabbította.

A kifüggesztés dátuma: 2024. június 21.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CD/11875/2021.

Az ügy tárgya: „Mátészalka, 471 sz. főút, 70+900 km sz.–Ipari út csomópontjában körforgalom építése miatt Magyar Telekom-hírközlő hálózat kiváltása” építési engedély hatályának meghosszabbítása

Kérelmező: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2024. június 21. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-133 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr) 88. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a Méptv. 196. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése és a Méptv. 196. § (2) bekezdése alapján hirdetményt a Hatóság honlapján helyezi el (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Németh József hatósági irodavezető Debrecenben, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.