Eljárási tájékoztató a rádióamatőr vizsgáról

Legutóbb frissítve: 2022. július 4.

1. Ügytípus megnevezése

Rádióamatőr vizsga

2. Eljáró szerv

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,
Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály,

Frekvenciaengedélyezési Osztály

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon: +361 4680500
E-mail: feo@nmhh.hu

3. Illetékesség

Országos

4. Illetékes ügyintéző(k)

Kiss Nándor, tel.: +361 4680551

5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, amelyeket a vizsgán eredetben be kell mutatni

 • személyazonosság, személyi adatok igazolására alkalmas igazolvány és
  lakcímkártya;
 • díjkedvezményre jogosító okmány eredeti példánya.

6. Útmutató

Rádióamatőr állomás üzemeltetéséhez rádióamatőr engedély szükséges, melynek feltétele a sikeres rádióamatőr vizsga megléte. Rádióamatőr vizsga a következő fokozatokban tehető:

 • Kezdőfokozat;
 • Alapfokozat (Novice), vagy
 • HAREC fokozat.

Minden

 • 16. évét be nem töltött és a 60. évét betöltött személy Kezdő fokozatú,
 • 14. évét betöltött személy Alap és HAREC fokozatú

rádióamatőr vizsgát tehet.
Morze vizsga önállóan, vagy bármely fokozatú vizsga kiegészítéseként is tehető. A vizsga tárgyköreit a rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet tartalmazza.
A Kezdő fokozatú vizsga szóbeli vizsga, az Alap- és HAREC fokozatú vizsgák feleletválasztós írásbeli vizsga, amely egyszerű számításokat, rajzot illetve egy-két mondattal megválaszolható kérdéseket is tartalmaz, valamint minden fokozat esetén rádióberendezéssel létesített QSO összeköttetést kell bemutatni.
A feladatlap kitöltéséhez kék színű tollat kell használni!
A vizsgalapon műszaki tárgyból 25, forgalmi ismeretekből 15, biztonságtechnikai ismeretekből 5, jogszabály ismeretekből 5 kérdésre kell válaszolni. Az egyes tárgykörökből az minősül sikeres írásbeli vizsgának, ha a jelölt az elérhető pontszámok összegének legalább a 75 %-t elérte.
Aki a vizsgán csak egy tárgykörből nem felelt meg, abból a tárgykörből pótvizsgát tehet egy éven belül. Morze vizsgából pótvizsga nem, csak ismételt vizsga tehető.

7. Tájékoztató

A rádióamatőr vizsgáztatást a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály, frekvenciaengedélyezési osztálya végzi. A vizsgára jelentkezni írásban, a honlapról letölthető űrlapon lehet. A kitöltött űrlap a Hatóságnak elektronikus úton aláírás nélkül is megküldhető a feo@nmhh.hu címre. A Hatóság a beérkezett vizsgajelentkezéseket, és az egyéb aktuális szabályokat figyelembe véve jelöli ki a vizsga időpontját. A tervezett vizsga időpontokat a Hatóság a honlapján közzéteszi, amely időpontok csak tájékoztató jellegűek.
A Hatóság a vizsga helyéről és idejéről a jelentkezőt írásban tájékoztatja. Csak az a személy tehet vizsgát, akit a Hatóság előzetesen értesített a vizsga helyéről, idejéről.
Ha a jelentkező a vele közölt vizsgaidőpont elhalasztását kéri, vagy a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a vizsga időpontjától számított nyolc napon belül kimentette, egy éven belül új jelentkezés benyújtásával kérheti újabb vizsgaidőpont kitűzését a már befizetett vizsgadíj elismerése mellett.
A vizsga folytatásából – sikertelen eredménnyel – ki kell zárni azt a jelöltet, aki:

 • a vizsga rendjét, vagy a vizsga menetét megzavarja
 • a vizsgán meg nem engedett eszközt használ, vagy a feladatlapot nem önállóan tölti ki.

8. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke, és lerovásának, befizetésének módja

A vizsgáért díjat kell fizetni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A vizsgadíj befizetését a vizsgán igazolni kell.

 • A teljes vizsga díja 4 000 forint, morze vizsgával együtt 6 000 forint.
 • A pótvizsga és az önálló morze vizsga díja 2 000 forint.

A nyugellátásban részesülőket, fogyatékossággal élőket és a diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos diákokat a vizsgadíjból 50% kedvezmény illeti meg.
A vizsgadíjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, azok számlázásánál az általános forgalmi adóról szóló törvény mindenkori hatályos előírásait kell alkalmazni.
A díj tekintetében

 • a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat,
 • a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben foglaltakat,
 • a díjvisszafizetésre az Itv. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat,
 • a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben, valamint 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.

9. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

Vizsga jelentkezési űrlap (kapcsolódó anyagként  ezen dokumentum mellett megtalálható)

10. Hatályos jogszabályok

 • a rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet.
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet