Eljárási tájékoztató a rádióamatőr vizsgáról

Legutóbb frissítve: 2021. szeptember 15.

1. Ügytípus megnevezése
Rádióamatőr vizsga
2. Eljáró szerv
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály
Frekvenciaengedélyezési Osztály
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon: +361 4680500
E-mail: feo@nmhh.hu
Ügyfélszolgálat, elérhetőség
3. Illetékesség
Országos
4. Illetékes ügyintéző(k)
Kiss Nándor +361 4680551
5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok amelyeket a vizsgán eredetben be kell mutatni:
 • személyazonosság, személyi adatok igazolására alkalmas igazolvány és
  lakcímkártya;
 • kitöltött adatlap;
 • díjkedvezményre jogosító okmány eredeti példánya.
6. Útmutató

Rádióamatőr állomás üzemeltetéséhez rádióamatőr engedély szükséges, melynek feltétele a sikeres rádióamatőr megléte. Rádióamatőr vizsga a következő fokozatokban tehető:

 1. Kezdőfokozat;
 2. Alapfokozat, vagy
 3. HAREC fokozat.

Minden

 1. 16. évét be nem töltött és a 60. évét betöltött személy Kezdő fokozatú,
 2. 14. évét betöltött személy alap és HAREC fokozatú

rádióamatőr vizsgát tehet.

Önállóan, vagy bármely fokozatú vizsga keretében morze vizsga is tehető.

A megszerzés részletes feltételeit, a vizsga tárgyköreit a rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet tartalmazza.

A Kezdő fokozatú vizsga szóbeli vizsga, az Alap- és HAREC fokozatú vizsgák feleletválasztós írásbeli vizsga, egyszerű számításokat, rajzot illetve egy-két mondattal megválaszolható kérdéseket is tartalmaz, valamint minden fokozat esetén rádióberendezéssel létesített QSO összeköttetést kell bemutatni.

A feladatlap kitöltéséhez kék színű tollat kell használni!

A tesztlaponműszaki tárgyból 25, forgalmi ismeretekből 15, biztonságtechnikai ismeretekből 5, jogszabály ismeretekből 5 kérdésre kell válaszolni. Az egyes tárgykörökből az sikerül sikeres írásbeli vizsgának, ha jelölt az elérhető pontszámok összegének 75 % meghaladó helyes válaszokat adott.

Aki a vizsgán legfeljebb egy tárgykörből nem felelt meg, abból a tárgykörből pótvizsgát tehet egy éven belül. Morze vizsgából pótvizsga nem, csak ismételt vizsga tehető.

A beérkezett vizsgajelentkezéseket-, valamit az aktuális pandémiás szabályokat figyelembe véve jelöli ki a Hatóság a vizsgák időpontjait. Amennyiben a vizsgák megtartásának nincs külső akadálya - a nyári időszakot kivéve - a Hatóság úgy jelöli ki a vizsga időpontját, hogy lehetőleg az a jelentkezéstől számított 60. napon belül megtartásra kerüljön.

7. Tájékoztató

A rádióamatőr vizsgáztatást a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály, Frekvenciaengedélyezési Osztálya végzi. A vizsgára jelentkezni írásban, a honlapról letölthető űrlapon lehet. A tervezett vizsga időpontokat a hatóság honlapján közzéteszi. A kitöltött űrlap a hatóságnak elektronikus úton aláírás nélkül is megküldhető a feo@nmhh.hu címre.

A Hatóság a vizsga helyéről és idejéről a jelentkezőt írásban tájékoztatja.

Ha a jelentkező a vele közölt vizsgaidőpont elhalasztását kéri, vagy a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a vizsga időpontjától számított nyolc napon belül kimentette, egy éven belül kérheti újabb vizsgaidőpont kitűzését a már befizetett vizsgadíj elismerése mellett.

A vizsga folytatásából – sikertelen eredménnyel – ki kell zárni azt a jelöltet, aki:

 • a vizsga rendjét, vagy a vizsga menetét megzavarja
 • a vizsgán meg nem engedett eszközt használ, vagy a feladatlapot nem önállóan tölti ki.
8. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A vizsgáért díjat kell fizetni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A vizsgadíj befizetését a vizsgán a befizetést igazoló eredeti dokumentummal igazolni kell.

 • A teljes vizsga díja 4 000 forint, morze vizsgával együtt 6 000 forint.
 • A pótvizsga és az önálló morze vizsga díja 2 000 forint.
 • A nyugellátásban részesülőket, fogyatékossággal élőket és a diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos diákokat a vizsgadíjból 50% kedvezmény illeti meg. A kedvezményre jogosító eredeti dokumentumot a vizsgán be kell mutatni.

Ha a jelölt a már kitűzött vizsga elhalasztását kéri, vagy a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a vizsga időpontjától számított 8 napon belül kimentette, újabb vizsgaidőpont kitűzését kérheti. A díjat 30 napon belül vissza kell téríteni, ha a vizsgázó a vizsgára történő jelentkezését a vizsga kitűzött időpontja előtt írásban visszavonta.

A vizsgadíjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, azok számlázásánál az általános forgalmi adóról szóló törvény mindenkori hatályos előírásait kell alkalmazni.

A díj tekintetében

 • a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat,
 • a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben foglaltakat,
 • a díjvisszafizetésre az Itv. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat,
 • a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben, valamint 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.
9. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)
Vizsga jelentkezési űrlap (kapcsolódó anyagként a ezen dokumentum mellett megtalálható)
10. Hatályos jogszabályok
 • a rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet.