Minősített elektronikus aláírást és bélyegzőt létrehozó tanúsított eszközök nyilvántartásba vétele, módosítása, törlése

Legutóbb frissítve: 2018. január 31.

1. Ügytípus megnevezése

Kijelölt tanúsító szervezetek által tanúsított, minősített elektronikus aláírást és bélyegzőt létrehozó eszközök nyilvántartása

2. Eljáró szerv

Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hatóság, illetve NMHH)
E-szolgáltatás-felügyeleti osztály

Cím 1015 Budapest, Batthyány utca 46.
Levelezési cím 1525 Budapest, Pf. 75.
Telefon (+36-1) 457-7100
Telefax (+36 -1) 356-5520
E-mail e-alairas@nmhh.hu
3. Illetékesség
Országos
4. Ügyfélszolgálat, elérhetőség
Cím NMHH Központi Ügyfélfogadó iroda, 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon (+36-1) 468-0673 (NMHH központi tájékoztatási telefonszám)
Telefax (+36-1) 468-0680 (NMHH központi információs faxszám)
Ügyfélfogadási idő Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-13.30

A telefonszám hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 között, pénteken 8.00-14.00 között hívható.

Folyamatban lévő hatósági ügyben kérjük, az adott ügy ügyintézőjénél érdeklődjenek!

 • Bajusz János, e-szolgáltatás-felügyeleti munkatárs – telefon: (+36-1) 457 7239
 • Matolcsi Zoltán, KGyHSz vezető – telefon: (+36-1) 457-7397
5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

A Tájékoztató (7. pont) részletesen tartalmazza.

6. Útmutató

A minősített elektronikus aláírás és bélyegző létrehozásához használt biztonságos aláírás-létrehozó eszközöknek ki kell elégíteniük az [3] eIDAS rendelet (lásd: 13. Hatályos jogszabályok [3]) II. mellékletében megfogalmazott biztonsági követelményeket.

 1. A minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközöknek megfelelő technikai és eljárási megoldások segítségével garantálniuk kell legalább azt, hogy:
  a) az elektronikus aláírás létrehozásához használt adat bizalmassága ésszerű mértékben biztosítva legyen;
  b) az elektronikus aláírás létrehozásához használt adat gyakorlatilag csak egyszer jöhessen létre;
  c) az elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok kikövetkeztethetősége ésszerű mértékig kizárható legyen, az elektronikus aláírás pedig megbízhatóan védve legyen a jelenleg rendelkezésre álló technológiákkal elkövetett hamisítás ellen;
  d) az elektronikus aláírás létrehozásához használt adatot a jogszerűen aláíró személy megbízható védelemmel tudja ellátni a mások általi felhasználás ellen.
 2. A minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközök nem módosíthatják az aláírással ellátandó adatokat, és nem akadályozhatják meg, hogy az adatokat az aláíró az aláírás előtt megtekintse.
 3. Az elektronikus aláírás létrehozásához használt adatnak az aláíró nevében történő előállítását és kezelését csak minősített bizalmi szolgáltató végezheti.
 4. Az 1. pont d) alpontjának sérelme nélkül, az elektronikus aláírás létrehozásához használt adat kezelését az aláíró nevében végző minősített bizalmi szolgáltatók kizárólag adatmentési célból biztonsági másolatot készíthetnek az elektronikus aláírás létrehozásához használt adatról, amennyiben teljesülnek a következő követelmények:
  a) a biztonsági adatállomány ugyanolyan biztonságos, mint az eredeti adatállomány;
  b) a biztonsági adatállományok száma nem haladhatja meg a szolgáltatás folytonosságának biztosításához minimálisan szükséges mennyiséget.

A minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközökre vonatkozó követelményeket értelemszerűen alkalmazni kell a minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközökre is.

A Magyarországon kijelölt tanúsító szervezetek bejelentése alapján nyilvántartásba vett minősített elektronikus aláírást és bélyegzőt létrehozó eszközök vonatkozó információk a Hatóság honlapján megtekinthetőek.

Az Európai Unió tagállamai legkésőbb egy hónappal az eszközök tanúsítását követően bejelentik az Európai Bizottságnak a kijelölt tanúsító szervezetek által tanúsított, minősített elektronikus aláírást és bélyegzőt létrehozó eszközökre vonatkozó adatokat, melyek alapján a Bizottság összeállítja és közzéteszi a tanúsított eszközök listáját.

7. Tájékoztató

A kijelölt tanúsító szervezet  a minősített elektronikus aláírást és bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségi tanúsítványának kiadását, valamint visszavonását köteles három munkanapon belül a Hatóságnak bejelenteni.

A bejelentés kötelező tartalmi elemei:

 1. a tanúsítványban foglalt eszköz gyártójának neve ;
 2. az eszköz sorozatának vagy típusának megnevezése, azonosítója ;
 3. a tanúsítvány kiadásának kelte és érvényességi ideje;
 4. a megfelelőséget tanúsító, kijelölt szervezet megnevezése;
 5. a tanúsítvány és az azt alátámasztó jelentés;
 6. ha a tanúsítvány vagy a jelentés nem magyar nyelvű, azok hiteles magyar nyelvű fordítása;
 7. visszavonás esetén annak indoka.

A bejelentéshez csatolni kell az igazolást az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről.

A kérelmet egy példányban, a kérelmező, illetve annak aláírási joggal rendelkező képviselője által aláírva kell benyújtani.

A tanúsított eszközökkel összefüggő ügyintézés történhet:

 • személyesen az NMHH Központi Ügyfélfogadó irodájában (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.)
 • írásban az NMHH E-szolgáltatás-felügyeleti osztályának címezve (1525 Budapest, Pf. 75)

A benyújtott bejelentéseket a Hatóság megvizsgálja és a fenti feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos kérelem benyújtóját megfelelő határidővel a hiányok pótlására szólítja fel. Amennyiben a Hatóság megállapítja, hogy a kérelem a hiánypótlást követően sem felel meg a fenti követelményeknek, vagy a hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, akkor a nyilvántartásba vételi kérelmet elutasítja és erről a bejelentőt írásban értesíti.

A kérelmező a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az [5] rendeletben (lásd: 13. Hatályos jogszabályok) meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

Amennyiben a kérelem megfelel a követelményeknek, a Hatóság az elektronikus aláírási terméket nyilvántartásba veszi és erről határozatot hoz. A határozat ellen a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint fellebbezésnek van helye.

A kijelölt tanúsító szervezet a bejelentett tanúsítást érintő valamennyi lényeges döntésről - így különösen a tanúsítás felfüggesztéséről, visszavonásáról a tanúsítási jelentésben foglalt megállapítások változásáról - három munkanapon belül köteles a Hatóságot értesíteni.

A változásbejelentésre szintén a fenti eljárási szabályok érvényesek azzal az eltéréssel, hogy a  bejelentésben elegendő a módosított adatok megadása.

Ha a kijelölt tanúsító szervezet bejelentésében a Hatóságot arról értesíti, hogy a tanúsítványt visszavonta, felfüggesztette vagy a tanúsítási jelentésben foglalt megállapításokat megváltoztatta vagy a Hatóság ennek megtörténtéről más módon tudomást szerez, a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök nyilvántartásában a változásokat átvezeti, illetve a törlés tényét és időpontját feltünteti.

Ha a Hatóság ellenőrzése során észleli, hogy a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszköz nem felel meg az [3] eIDAS rendelet II. mellékletében megfogalmazott biztonsági követelményeknek, erről értesíti a kijelölt tanúsító szervezetet, szükség esetén annak kijelölő hatóságát.

8. Ügyintézés határideje

A Hatóság eljárásaira az [1] Ákr. (lásd: 13. Hatályos jogszabályok) rendelkezései az [4] E-ügyintézési törvényben megfogalmazott eltérésekkel alkalmazandók.

Az ügyintézési határideje a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon , illetve az eljárás hivatalból történő megindítása esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik. A Hatóság érdemi határozatát, ha az [3] eIDAS rendelet vagy annak közvetlenül alkalmazandó uniós végrehajtási aktusa eltérően nem rendelkezik, a kérelem előterjesztésétől számított két hónapon belül köteles meghozni.

Az eljárási határidőbe nem számít be egyebek mellett:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő
 • a bizonyítékok ismertetése eljárás időtartama
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő
 • a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam
9. Az eljárásában az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az [1] Ákr. (lásd: 13. Hatályos jogszabályok) rendelkezéseiben rögzített jogosultságon és kötelezettségen túlmenően a  kijelölt tanúsító szervezet által tanúsított, minősített elektronikus aláírást és bélyegzőt létrehozó eszközök nyilvántartási eljárásában az ügyfeleket megillető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket a Tájékoztató (7. pont) részletesen tartalmazza.

10. Adatkezelés, az ügyfelet megillető adatvédelmi jog

A Hatóság köteles gondoskodni az eljárás során megismert, törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban: hivatásbeli titok) megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.

A hatósági eljárás tartama alatt – különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél – a Hatóság gondoskodik arról, hogy a védett adat és a hivatásbeli titok ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

Az adat védelmére vonatkozó szabályok megtartása nem vezethet a jogorvoslathoz való jog korlátozásához.

A Hatóság – hatáskörének keretei között – jogosult a feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott védett adat, továbbá törvényben meghatározott esetben személyes adat megismerésére és kezelésére. E jogát törvény korlátozhatja.

Hivatalból indított vagy folytatott eljárásban az előző bekezdésben meghatározott korlátozó rendelkezés hiányában az ügyfél nem akadályozhatja a Hatóságot az üzleti könyvek és a tényállás tisztázásához szükséges más iratok átvizsgálásában.

A Hatóság az eljárás során a birtokába került védett adatot, hivatásbeli titkot, továbbá személyes adatot – az ugyanazon ügyben folyó, e törvényben szabályozott eljárások kivételével – csak akkor továbbíthat más szervhez, ha ezt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárult.

11. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A kijelölt tanúsító szervezet a Hatóság nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért a [5]  rendeletben (lásd: 13. Hatályos jogszabályok) meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni:

 • minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszköz bejelentése esetén eszközönként százezer forintot;
 • a bejelentett adatok körét érintő változásbejelentési eljárás esetén ötvenezer forintot.

A díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni a a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a díjfizetésre kötelezett nevét, adószámát és az eljárás tárgyát fel kell tüntetni, valamint a díjfizetés megtörténtét igazoló bizonylatot csatolni kell a bejelentéshez.

Ha eljárás kezdeményezése nélkül történt díjfizetés, valamint ha a [5] rendeletben meghatározott összegnél magasabb díjat fizettek, a díj befizetője kérheti a túlfizetés visszatérítését. Ha a túlfizetést a Hatóság észleli, annak visszatérítéséről hivatalból intézkedik.

 • Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés indokát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. Ha a kérelem megalapozott, a díj visszatérítését a Hatóság a kérelmező által megjelölt számlaszámra átutalással, vagy a postai címre kiutalással teljesíti a visszatérítési kérelem beérkezését követő 30 napon belül.
 • Hivatalból történő visszatérítés esetén azt a Hatóság a visszatérítésre okot adó körülmény észlelésétől számított 30 napon belül a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonaton, a postai készpénz-átutalási megbízás feladását igazoló szelvényrészen vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

A Hatóság eljárásaiért egyébként a [2] Itv. szerinti általános igazgatási eljárási díjat, illetve eljárási illetéket kell fizetni. Az általános tételű eljárási illeték mértéke háromezer forint, ami megfizethető az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel is.

12. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

Az eljáráshoz nem kapcsolódik külön formanyomtatvány.

13. Hatályos jogszabályok
 • [1] 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
 • [2] 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)
 • [3] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  (eIDAS rendelet)
 • [4] 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (E-ügyintézési tv.)
 • [5] 25/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről
 • [6] 470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről
 • [7] 41/2016. (X. 13.) BM rendelet a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról;
14. Egyéb javasolt információk elérése

A minősített elektronikus aláírást és bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségi tanúsítványa tartalmazza a termék leírását, felhasználási területét, a tanúsítás során figyelembe vett mértékadó előírások pontos megjelölését, valamint a felhasználás feltételeit és esetleges korlátait. A kijelölt tanúsító szervezet az általa kiadott tanúsítványt köteles magyar és angol nyelven is közzétenni.

A Magyarországon kijelölt tanúsító szervezetek nyilvántartása a Hatóság honlapján megtekinthető.

15. Gyakori kérdések

A kijelölt tanúsító szervezetek által tanúsított, minősített elektronikus aláírást és bélyegzőt létrehozó eszközök hatósági nyilvántartásával kapcsolatos kérdésekben az NMHH E-szolgáltatás-felügyeleti osztályától kérhetnek felvilágosítást.

16. Elektronikus úton végezhető cselekmények

A jelen eljárásban elektronikus közigazgatási hatósági ügyintézés nem vehető igénybe.