A közigazgatásban a hatóságok által alkalmazható elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatói tanúsítvány igénylése – tájékoztató

1. Bevezetés

A [3] rendelet (lásd: Kapcsolódó jogszabályok) szerint létrehozott Közigazgatási Gyökér-Hitelesítésszolgáltató (KGyHSz) által kibocsátott közigazgatási gyökértanúsítványokat azok a hitelesítés-szolgáltatók igényelhetik, amelyek az Eat.(lásd: Kapcsolódó jogszabályok [2]) szerinti elektronikus hitelesítés-szolgáltatást olyan módon nyújtják, hogy az általuk kibocsátott, a hatóságok által használt aláírásokhoz tartozó tanúsítványok megfelelnek a [3] rendelet szerinti közigazgatási követelményeknek és teljesítik a KGyHSz Hitelesítési Rendjének (továbbiakban: HR) előírásait. A KGyHSz dokumentumai elérhetőek a következő címen: www.kgyhsz.gov.hu

2. Az igénylés feltételei

A közigazgatási gyökértanúsítvány igénylését a hitelesítés-szolgáltató nyújthatja be. A benyújtás feltétele, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH) által vezetett nyilvántartásban hitelesítés-szolgáltatóként már szerepeljen, vagy legkésőbb az igényléssel egyidőben az Eat. [2] szerinti eljárásban a hitelesítés-szolgáltatását bejelentse. Emellett a szolgáltató által alkalmazott hitelesítési rendnek, valamint az ennek alapján kibocsátott tanúsítványoknak és a szolgáltató működésének – az általános követelményeken túl - meg kell felelnie a [3] rendelet szerinti követelményeknek.

3. Az igénylés menete

A közigazgatási gyökértanúsítványt igényelni kívánó szolgáltató igénylését az NMHH E-szolgáltatás-felügyeleti osztályához (1088 Budapest, Reviczky utca 5., postacím: 1433 Budapest, Pf. 198., telefon: (+36-1) 429-8600, fax: (+36-1) 429-8763) nyújthatja be. A benyújtáshoz a szolgáltató képviselőjének személyesen kell megjelennie az NMHH-nál. Az igénylés benyújtható bejelentési –formanyomtatványon, a szolgáltató erre felhatalmazott képviselőjének sajátkezű aláírásával, (NMHH honlapjáról letölthető űrlapok minősített illetve nem-minősített szolgáltatás nyújtásának bejelentéséhez), illetve minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumként. Az igénylés elengedhetetlen eleme a HR követelményeinek megfelelő formátumban egyszer írható médián mellékelt tanúsítványkérelem.

Az igényléshez csatolni kell az NMHH által rendszeresített bejelentési űrlapon szereplő, a bejelentéssel összefüggő mellékleteket, különösen a hitelesítési rendet, szolgáltatási szabályzatot, illetve általános szerződési feltételeket, valamint a [3] rendelet követelményeinek kielégítését igazoló független elektronikus aláírás szolgáltatási szakértő által kiadott szakvéleményt.

Az igénylés keretében az NMHH elvégzi a szolgáltató és a nevében eljáró képviselő regisztrációját. A szolgáltató szervezeti azonosságának igazolásához szükséges a cégjegyzékben nyilvántartott szervezet esetében a hiteles és 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzékben nem szereplő szervezetek esetében a nyilvántartásukat végző bíróság vagy más szervezet hiteles, 30 napnál nem régebbi igazolása, illetve az alapító okirat vagy határozat hiteles másolata vagy a létrehozást elrendelő jogszabály megjelölése. Az eljáró képviselő személyazonosságát két, személyazonosság igazolására alkalmas okmányának bemutatásával igazolja, közigazgatási szerv nevében történő eljárás esetén az egyik okmány a képviselő szolgálati igazolványa kell, hogy legyen. Az NMHH a képviselő és a szolgáltató igénylésben szereplő adatait összeveti az igazolásokban szereplő adatokkal, valamint a képviselő személyi adatai alapján azonosítja az előtte személyesen megjelent képviselőt. Az igazolások érvényességét és hitelességét ellenőrzi, ha lehetséges, folyamatosan elérhető közhiteles nyilvántartásokat is felhasználva ehhez. A regisztráció során rögzíteni kell minden, a személyi és szervezeti azonosság igazolására felhasznált adatot, ezeket a KGyHSz megőrzi.

Amennyiben az adategyeztetés eredménye a kérelemben megjelöltekről eltérő eredményt ad, vagy a bemutatott igazolások hitelességével és érvényességével kapcsolatban kétség merül fel, az igénylés elutasításra kerül.

A sikeres regisztráció és az igénylés mellékleteinek vizsgálata után a KGyHSz az igénylővel megköti az Együttműködési Megállapodást, amely a résztvevők jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Ezt követően kerülhet sor a formailag és tartalmilag is megfelelő tanúsítványigénylés és kérelem alapján a közigazgatási gyökértanúsítvány kibocsátására, amelyet a kibocsátást követően a KGyHSz eljuttat az igénylőhöz és gondoskodik a közzétételről is.

Kapcsolódó jogszabályok

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
  • [2] 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról (Eat.)
  • [3] 78/2010 (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól