Tájékoztató a megfelelőségértékelő szervezetek ellenőrzéséről

Legutóbb frissítve: 2018. július 23.

1. Ügytípus megnevezése

A kijelölt – az egyes hírközlési termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító - szervezetek ellenőrzése

2. Eljáró szerv

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Cím

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levelezési cím

1525 Budapest  Pf.: 75.

Telefon

(1) 457-7100 Telefax: (1) 356-5520

Ügyfélszolgálat

1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Telefon

(1) 468-0673

Telefax

(1) 468-0680

 

Ügyfélfogadási idő

http://nmhh.hu/cikk/497/Ugyfelszolgalataink_elerhetosegei_es_nyitvatartasi_rendje

3. Illetékesség

Országos

4. Illetékes ügyintézők

Hírközlés-felügyeleti Főosztály – Hírközlés-felügyeleti  koordinációs munkatársak
Molnár Edina Ilona
Telefon: (1) 468-0581

5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

A kijelölt szervezet dokumentumai:
Az ellenőrzési eljárás alapdokumentációja a kijelölő (az illetékes miniszter, vagy hatóság) által kiadott kijelölési okirat és a kijelölési eljárás keretében jóváhagyott működést szabályozó dokumentáció,
Éves beszámoló a kijelölt szervezet tevékenységéről,
A kijelölési okirat melléklete, amelyet a kijelölt folyamatosan, de max. 6 havonként aktualizál.

A hatósági ellenőrzési eljárásokban általánosan alkalmazott hatósági dokumentumok:

 • Az ügyfél értesítése az ellenőrzési eljárás indításáról,
 • Az adminisztratív vizsgálatok megállapításainak dokumentációja,
 • Jegyzőkönyv a helyszíni ellenőrzésről (ha az eljárásban erre sor kerül),
 • Mérési jegyzőkönyv (amennyiben mérésre sor kerül),
 • Szakértői vélemény (ha szakértőt rendel ki a hatóság)
 • Az ügyfél tájékoztatása a hatóság megállapításairól, szükségesnek tartott intézkedésekről (jegyzőkönyv része, vagy külön dokumentum),
 • A kijelölő tájékoztatása az ellenőrzések megállapításairól (a kijelölt szervezet tájékoztatása mellett),
 • Végzés (amennyiben a kijelölt szervezet a tevékenységével összefüggő, jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit megszegte).

A hatósági ellenőrzéshez a kijelölt szervezetek részére formanyomtatványok rendszeresítésére nem került sor.

6. Útmutató

6.1. Bevezetés

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban Eht.) és 10. § 15. és 19. pontjában meghatározott hatásköre alapján látja el a kijelölt szervezetek ellenőrzését.
Az egyes hírközlési termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek (továbbiakban kijelölt szervezetek) ellenőrzése a 13/2003. (X.3.) IHM rendelet 12., és 14. § -a alapján történik, a hatóság Eht. szerinti hatósági ellenőrzési funkciójában.

A kijelölt szervezetek ellenőrzésére évente egy alkalommal kerül sor. Rendkívüli ellenőrzés történik a kijelölő felkérésére a kijelölés meghosszabbítása esetén, továbbá eseti döntés, társhatósági kezdeményezés alapján.

A kijelölt szervezetekkel szemben támasztott követelményeket a lent felsorolt jogszabályok határozzák meg. További követelményeket tartalmazhat a Kijelölési Okirat és annak mellékletei.

Rádióberendezések megfelelőségét értékelő szervezetek

 • 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
 • 315/2009. (XII. 28.) Kormány rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
 • 2/2017 (I. 17.) NMHH rendelet a rádióberendezésekről
 • 3/2017 (III. 7.) NMHH rendelet a rádióberendezések tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és tevékenységük részletes szabályairól

Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségét, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltatók által alkalmazott számlázási rendszerek zártságát tanúsító szervezetek

 • 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
 • 315/2009. (XII. 28.) Kormány rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól,

13/2003. (X.3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

6.2. A kijelölt szervezetek ellenőrzésének lefolytatása

A hatóság az ellenőrzési eljárása során a általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) hatósági ellenőrzésre vonatkozó (98. §-102. §-ok) szabályozását alkalmazza.

Amennyiben a kijelölt szervezet a kijelölést követően nem felel meg a kijelölés feltételeinek, vagy kötelezettségeit nem teljesíti, a kijelölő a tevékenységét meghatározott időtartamra felfüggesztheti, melyet a kijelölő honlapján közzétesz.
Amennyiben a kijelölt szervezet az előírt feltételeket nem teljesíti, a kijelölés visszavonható. 

A tényállás tisztázásához a hatóság szakértőket alkalmazhat. Az ügyfél jogai és kötelezettségei a 8. pontban találhatóak.

Az eljárásokban általánosan alkalmazott dokumentumokat az 5. pontban soroltuk fel.

Ha a Hatóság a  hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy a kijelölt szervezet jogszabályban   foglalt előírásokat megsértette, és ez a jogellenes magatartás megszüntetésével orvosolható, felhívja a kijelölt szervezet figyelmét a jogsértésre, és legalább tizenöt napos határidő megadásával, valamint a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére.

Ha a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a hatóság erről értesíti a kijelölőt.

A helyszíni ellenőrzés (vizsgálat, mérés) során minden esetben jegyzőkönyv készül, amelynek egy példányát az ellenőrzött kapja meg.

Teljesítés esetén az ügy lezárásra kerül.

6.3. A kijelölt szervezetek ellenőrzését követő hatósági intézkedések

A 13/2003. (X.3.) IHM rendelet  12. § (5) bekezdése alapján a hatóság az általa végzett ellenőrzéseinek megállapításáról a kijelölőt folyamatosan tájékoztatja.

7. Ügyintézés határideje

A hatósági ellenőrzés határideje 90 nap.

8. Az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Ügyfelet megillető jogok

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg az Ákr. alapján:

 • irat betekintési , másolat- vagy feljegyzés-készítési jog,
 • nyilatkozattételi és bizonyítási indítvány tételének joga,
 • jogorvoslathoz való jog (a 6.3. pontban ismertetettek szerint),
 • tájékoztatási jog,
 • anyanyelv használati jog,
 • törvény által védett adatok védelméhez való jog.

Ügyfelet terhelő kötelezettségek

 • Jóhiszeműen köteles eljárni, magatartása nem irányulhat a Hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal és a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.
 • A Hatóság a tényállás megállapítása céljából a kijelölt szervezetet felhívhatja okirat vagy más irat bemutatására.
 • A tényállás tisztázásához az ügy tárgyával összefüggő helyszíni szemletárgy (irat, bármely dolog) bemutatására is kötelezhető a kijelölt szervezet.

9. Adatkezelés, az ügyfelet megillető adatvédelmi jog

A hatóságnál az adatvédelem az Ákr. 27. §-ában foglaltak alapján történik.

Az ügyféllel való kapcsolattartás, az adatok ügykezelése elektronikus úton, vagy papíralapon történik, elektronikus  támogatás mellett.

Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet), az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Ákr. rendelkezéseit figyelembe véve történik.

10. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A kijelölt szervezetek hatósági ellenőrzése esetében igazgatási eljárási díj és eljárási illeték fizetés nincs.

11. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

Formanyomtatványok rendszeresítésére nem került sor.

12. Hatályos jogszabályok