Tájékoztató az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás engedélyezéséről, módosításáról, törléséről

Legutóbb frissítve: 2013. január 23.

null
1. Ügytípus megnevezése

Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás (a továbbiakban: engedélyköteles szolgáltatás) engedélyezése, módosítása, törlése

2. Eljáró szerv

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Postafelügyeleti főosztály

Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 5.
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 198.
Telefon: 429-86-25
Telefax: 429-87-63

3. Ügyfélszolgálat, elérhetőség
Az engedély kérelem személyesen benyújtható:
1133 Budapest, Visegrádi u. 106. Tel.: 06-1-468-0673 (központi ügyfél-tájékoztatási vonal)
4025 Debrecen, Hatvan u. 43. Tel.: 06-52-522-122
3529 Miskolc, Csabai kapu 17. Tel.: 06-46-555-500
7624 Pécs, Alkotmány u. 53. Tel.: 06-72-508-800
9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-99-518-500
6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Tel.: 06-62-568-300

e-mail cím: info@nmhh.hu

Az ügyfélfogadó irodák személyes ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 08.00 – 12.00
Szerda: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

Az ügyfélfogadó irodák kezelésében működő telefonszámok hivatali elérhetőségének ideje:
Hétfő-Csütörtök: 08.00 – 16.30
Péntek: 08.00 – 14.00

4. Illetékesség

Országos

5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Postatv.) 10. – 12. §-aiban felsorolt okiratok és nyilatkozatok.

6. Útmutató

A Postatv. 7. §-ának (1) bekezdése szerint egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatásnak bármely postai küldeménnyel kapcsolatos azon postai szolgáltatás minősül, amely nem tartozik az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások közé, és a postai szolgáltató egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatási kötelezettség alapján nyújtja.
A Postatv. 9. §-ának (1) bekezdése alapján az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatást magyarországi székhelyű vagy Európai Unió valamely tagállamban és Magyarországon telephellyel rendelkező, jogi személyiségű gazdasági társaság nyújthat.
A postai szolgáltatás nyújtására való jogosultság és kötelezettség a szolgáltatási engedély Hatóság általi megadását követő nyilvántartásba vétellel keletkezik.
A Postatv. 11. §
(2) Engedély a kérelmező által kézbesítési területként megjelölt település vagy települések teljes közigazgatási területén történő nyújtására kérhető.
(3) Az engedélykérelemben külön meg kell határozni
a) a belföldön feladott és belföldön kézbesített,
b) a belföldön feladott és külföldön kézbesített,
c) a külföldön feladott és belföldön kézbesített küldeményekkel kapcsolatosan nyújtani kívánt postai szolgáltatásokat, és azok nyújtásának módját.
(4) Engedélyköteles szolgáltatás csak abban az esetben engedélyezhető, ha a szolgáltató prudens működése, valamint a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, továbbá általános szerződési feltételei összhangban vannak a jogszabályi rendelkezésekkel.
(5) A prudens működéshez szükséges feltételek abban az esetben tekinthetők biztosítottnak, ha a kérelmező
a) által megadott, a 12. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerint meghatározott mellékletekben foglalt információk és adatok igazolják az alapvető követelményeknek megfelelő és a felhasználói jogokat tiszteletben tartó szolgáltatás nyújtására vonatkozó képességét (teljesítőképesség),
b) munkaügyi kapcsolatai rendezettek,
c) rendelkezik a postaügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által rendeletben meghatározott mértékű, feltételű, a piacelhagyással kapcsolatos átmeneti intézkedések teljesítését és a szolgáltató által nem teljesített kártérítési igények kielégítését szolgáló vagyoni biztosítékkal.
(6) A személyi feltételek akkor tekinthetők biztosítottnak, ha a kérelmező vezető tisztségviselője, postai szakmai irányítást vagy a pénzügyi irányítást végző vezető állású munkavállalója az engedélyezési eljárást megelőző 5 éven belül nem volt olyan gazdálkodó szervezetnél vezető tisztségviselő, cégvezető, vezető állású munkavállaló, amelynek fizetésképtelenségét a bíróság jogerősen megállapította és felszámolását elrendelte, feltéve, hogy a felszámolási eljárást a vezetése alatt vagy annak következtében indították.
(7) A (6) bekezdésben foglaltakon túl a személyi feltételek abban az esetben tekinthetők biztosítottnak, ha a kérelmező vezető tisztségviselője - amennyiben e tevékenységét munkaviszony alapján végzi - vagy postai szakmai irányítást végző vezető állású munkavállalója az irányító tevékenységét teljes munkaidőben végzi, és
a) rendelkezik felsőfokú postai vagy logisztikai szakirányú végzettséggel, vagy más felsőfokú végzettséggel és legalább 2 év időtartamú postai vagy logisztikai gyakorlattal,
b) büntetlen előéletű, valamint nem áll postai szolgáltatás nyújtását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
c) az engedélyezési eljárás megindítását megelőző 5 éven belül nem volt olyan postai szolgáltatónál vezető tisztségviselő, cégvezető vagy postai szakmai irányítást végző vezető állású munkavállaló,
ca) amelynek az engedélyét e vezető tevékenységének ideje alatt felmerült jogsértés miatt a Hatóság visszavonta vagy bejelentés alapján működő szolgáltató esetében a tevékenység végzését megtiltotta, vagy
cb) amellyel szemben a Hatóság a postai szolgáltatás engedély vagy bejelentés nélküli végzése vagy az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése miatt e vezető tevékenységének ideje alatt felmerült jogsértés miatt jogerős határozatában bírságot szabott ki.
(8) A tárgyi feltételek akkor tekinthetők biztosítottnak, ha a kérelmező rendelkezik a nyújtani kívánt postai szolgáltatáshoz az általa ellátni kívánt földrajzi (közigazgatási) területre és a kezelni kívánt postai küldemény mennyiségre való tekintettel minimálisan szükséges és alkalmas postai szolgáltatóhelyekkel, felvételi és kézbesítési pontokkal, ügyfélszolgálati helyekkel, gépjárműparkkal és egyéb technikai eszközökkel. Amennyiben a kérelmező működési modellje szerint szükséges, úgy az igénybe venni kívánt postai szolgáltatóval megkötött hálózati hozzáférési szerződés vagy szerződések is a tárgyi feltételek részét képezik.
12. § (1) A szolgáltatási engedély iránti kérelemnek – az alábbiakban részletezett – 10. § (2) bekezdésében meghatározott adatok, illetve 10. § (3) bekezdés a)-e), h) és i) pontjai szerinti mellékletek, a 11. § (6) bekezdésében foglalt személyi feltételek teljesítéséről szóló nyilatkozat, továbbá a 11. § (8) bekezdésében foglalt tárgyi feltételek teljesülését részletesen bemutató nyilatkozat mellett, a prudens működés igazolása érdekében, külön mellékletként tartalmaznia kell
a) a postai szolgáltatás normál üzemmenetéhez szükséges technológiai folyamatok leírását;
b) a postai szolgáltatás nyújtását bemutató - az engedélykérelemben szereplő időtartamra vonatkozó - részletes működési modellt;
c) az igénybe venni kívánt postai szolgáltatóval megkötött hálózati hozzáférési szerződést, ha a kérelmező működési modellje szerint szükséges;
d) a kérelmező vállalatirányítási, belső ellenőrzési és független szakértővel jóváhagyatott minőségirányítási rendszerének leírását, ideértve a kockázatkezelési és számviteli eljárásokat is, továbbá üzletmenet-folytonossági tervét;
e) a kérelmező szervezeti felépítésének és felelősségi köreinek bemutatását, szervezeti és működési szabályzatát, továbbá nyilatkozatát arról, hogy a tevékenységének megkezdése időpontjában milyen arányban teljesíti a 37. § (1) bekezdésében meghatározott munkavállalói arányszámra vonatkozó követelményeket;
f) igazolást a 11. § (5) bekezdés c) pontja szerinti vagyoni biztosíték rendelkezésre állásáról.
(2) A kérelmező prudens működésére vonatkozóan a Hatóság ellenőrzi továbbá, hogy a kérelmező szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján megtalálható köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(3) A 11. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés bemutatása érdekében a postai szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg
a) a 11. § (7) bekezdésében foglalt személyek hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy büntetlen előéletűek, valamint nem állnak a postai szolgáltatás nyújtását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy
b) kérik, hogy azon tények fennállására vonatkozó adatokat, hogy büntetlen előéletűek, valamint nem állnak a postai szolgáltatás nyújtását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a bűnügyi nyilvántartó szerv a Hatóság részére - annak a postai szolgáltatás nyújtásának engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa. Az adatigénylés során a Hatóság a (4) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bűnügyi nyilvántartó szervtől.
(8) A szolgáltató köteles tájékoztatni a Hatóságot, ha a postai szolgáltatás nyújtását az engedély jogerőre emelkedését követő kilencven napon belül nem kezdi meg.
A Postatv. 10. § szerint a kérelemnek
(2) tartalmaznia kell a szolgáltatást nyújtani kívánó szervezet, valamint képviselője nevét, cégnevét, székhelycímét, továbbá az alábbiakat:
a) a bejelentő cégjegyzékszámát vagy más hivatalos nyilvántartási, illetve azonosítószámát;
b) a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, elérhetőségét (postacím, telefonszám, e-mail cím);
c) a nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését, e törvénynek a szolgáltatást meghatározó rendelkezésére történő hivatkozással;
d) a postai küldemények fajtáját (levél, postacsomag vagy egyéb postai küldemény) és tömeghatárát;
e) az érintett települések megnevezésével annak a közigazgatási területnek a meghatározását, amelyen a postai szolgáltatást nyújtani kívánja, külön feltüntetve a felvételi és kézbesítési területet, valamint azt a tényt, hogy vállalja-e a külföldön feladott küldemények belföldi kézbesítését vagy a belföldön feladott küldemények külföldi kézbesítését.
(3) A kérelemhez mellékelni kell az alábbiakat:
a) a postai szolgáltatással kapcsolatos általános szerződési feltételeket;
b) amennyiben a bejelentő az általános szerződési feltételekben olyan többletszolgáltatás nyújtását is vállalja, amely más hatóság engedélyéhez vagy nyilvántartásba vételéhez is kötött, úgy az engedélyt vagy a bejelentőre vonatkozó harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy nyilvántartásba vétele megtörtént;
c) bejelentő által alkalmazandó - a postai szolgáltató azonosítására alkalmas - jelzés mintáját;
d) annak a központi ügyfélszolgálatnak az elérhetőségét (különösen: cím, telefonszám és internet), ahol a felhasználók a szolgáltatásokkal kapcsolatosan érdeklődhetnek, panaszt tehetnek, és ahol kártérítési igényüket bejelenthetik;
e) a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetekkel való együttműködés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot;
h) a bejelentő által igénybe venni kívánt közreműködők nevét, elnevezését, vállalkozás esetén azok cégjegyzékszámát, más hivatalos nyilvántartási vagy azonosító számát és székhelyét annak feltüntetésével, hogy a közreműködő a postai küldemények felvétele, gyűjtése, szállítása, feldolgozása vagy kézbesítése körében jár el;
i) a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló jogszabályban a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó feltételek teljesítésének igazolását.
A Postatv. 37. § (1) Az egyetemes és az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató az 5. § a)-b) pontja szerinti szolgáltatás keretében feladott postai küldemények kézbesítését kizárólag a vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban (ide nem értve a részvényest) álló természetes személyekkel, vagy - az e postai küldemények kézbesítését végző természetes személyek létszámának egyharmadáig -
a) személyesen eljáró postai közreműködővel, vagy
b) a közreműködővel munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban (ide nem értve a részvényest) álló kézbesítést végző természetes személyek igénybevételével
végezheti. A postai küldemények kézbesítését végző természetes személyek létszámának megállapításakor egy fő létszámnak az általános teljes napi munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, vagy személyesen eljáró postai közreműködő feleltethető meg. A részmunkaidőben foglalkoztatottakat e rendelkezés alkalmazása szempontjából napi részmunkaidejük időtartama és az általános teljes napi munkaidő arányában kell figyelembe venni.
(2) Amennyiben az engedélyes szolgáltató hálózati hozzáférési szerződést kötött, úgy a hálózati hozzáférést biztosító postai szolgáltató munkaviszonyban alkalmazott vagy közreműködőként igénybe vett kézbesítést végző természetes személyek létszáma az (1) bekezdés szerinti arányszám viszonyítási alapjának számításakor nem vehető figyelembe.
(3) A postai szolgáltatóhelyen kívül postai kézbesítést végző személy ruházatán a postai szolgáltatóra utaló egyértelműen azonosítható jelzést köteles viselni, és nem közterületen történő kézbesítés esetén a terület tulajdonosának, használójának vagy a postai küldemény átvevőjének kérésére, továbbá a Hatóság postai hatósági ellenőrzést vagy piacfelügyeletet ellátó alkalmazottjának az eljárás során köteles felmutatni a nevét vagy azonosító számát, és a postai szolgáltató megnevezését tartalmazó igazolást.
A Postatv. 38. § A postai szolgáltatók és a postai közreműködői tevékenységet végző személyek, szervezetek kötelesek együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre és a titkos adatszerzésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel, valamint tevékenységük megkezdésével egyidejűleg kötelesek biztosítani a titkos információgyűjtés, illetve a titkos adatszerzés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. Az e körben történő adatszolgáltatás, valamint az 55. § (6) bekezdése szerinti tevékenység díj-, költség- és térítésmentes.
A Postatv. 55. § (6) A postai szolgáltatónak és a postai közreműködői tevékenységet végző személynek vagy szervezetnek megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a postai szolgáltatás teljesítése során kezelt küldemények, szöveges közlemények vagy közlések titkosságát. A postai szolgáltató és a postai közreműködői tevékenységet végző személy vagy szervezet - a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén - köteles a postai küldeményt, szöveges közleményt vagy közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását vagy a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

Az engedélyköteles postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási engedély megadásához szükséges vagyoni biztosítékról szóló 68/2012. (XII. 19.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerint a Postatv. 11. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott vagyoni biztosíték mindenkori összege az engedélyes postai szolgáltatónak az előző üzleti évben a Postatv. 7. § (1) bekezdésében foglalt, engedélyköteles szolgáltatásból származó nettó árbevétele 0,5%-a, de minimum 100 000 forint. Amennyiben az előző üzleti évben az engedélyes postai szolgáltató nem január 1-jén kezdte meg a működést, az elért árbevételt arányosítani kell egy teljes évi működésre.
A R. 1. § (2) bekezdése alapján amennyiben a postai szolgáltatási engedély iránti kérelmet benyújtó szervezet az előző üzleti évben engedélyköteles szolgáltatásból származó nettó árbevétellel nem rendelkezett, a vagyoni biztosíték mértéke Budapest területére 10 000 000 forint, a megyei jogú városok területére városonként 1 000 000 forint, de maximum 5 000 000 forint, továbbá ezeken felül

 1. az ország teljes területére vonatkozó szolgáltatási engedély esetében 15 000 000 forint;
 2. több megyére kiterjedő szolgáltatási engedély esetében megyénként 1 000 000 forint, de maximum 10 000 000 forint;
 3. egy megyén belüli településekre kiterjedő szolgáltatási engedély esetében településenként 100 000 forint, de maximum 1 000 000 forint.

A R. 2. § (1) bekezdése szerint a vagyoni biztosíték a postai szolgáltató vagy a postai szolgáltatási engedély iránti kérelmet benyújtó által hitelintézetnél, vagy pénzügyi vállalkozásnál (a továbbiakban: pénzügyi intézménynél) lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli letét. E § (2) bekezdése alapján vagyoni biztosítékként csak olyan letéti szerződés vehető figyelembe, amely legalább az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

 1. a letét kizárólag az engedélyköteles postai szolgáltatás megszüntetésekor vagy a postai szolgáltató megszűnésekor a postai szolgáltatónak a már megkötött postai szolgáltatási szerződésből eredő kártérítési kötelezettségeinek teljesítésére használható fel vagy összegét a postai szolgáltató az 1. § (4) bekezdésében meghatározott esetben csökkentheti;
 2. a pénzügyi intézmény a letét terhére kizárólag az 1. § (4) bekezdésében meghatározott esetben vagy a postai szolgáltatási szerződésből eredő kártérítési igény jogosultja számára az engedélyköteles szolgáltatás vagy a postai szolgáltató nyilvántartásból való törléséről meghozott hatósági határozat jogerőre emelkedése után és a postai szolgáltató kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésére irányuló egyezsége alapján teljesíthet kifizetést;
 3. a postai szolgáltató részére a letét terhére kifizetés kizárólag az 1. § (4) bekezdésében meghatározott esetben vagy a letéti szerződés megszüntetése miatt teljesíthető;
 4. a letéti szerződés a postai szolgáltató engedélyköteles szolgáltatásának vagy a postai szolgáltatónak a nyilvántartásból való törlését tartalmazó hatósági határozat jogerőre emelkedését követő egy naptári év elteltével szüntethető meg, amennyiben ezen időpontban nincs folyamatban a postai szolgáltató kártérítési felelőssége megállapítása iránti per;
 5. amennyiben a d) pontban meghatározott időpontban folyamatban van a postai szolgáltató kártérítési felelőssége megállapítása iránti per, a letéti szerződés a perben meghozott ítélet jogerőre emelkedése és az esetleges kártérítési kötelezettség teljesítése után szüntethető meg;
a letétről való kifizetés összegéről és a kifizetés időpontjáról, valamint a letét megszüntetéséről és annak időpontjáról a pénzügyi intézmény a postai szolgáltatót és a hatóságot a kifizetéstől számított hét naptári napon belül írásban tájékoztatja.
7. Tájékoztató

A Hatóság eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályok által előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok alapján, az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. A Hatóság a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, a kérelemre indult eljárást a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén folytathatja le.
A Postatv. 12. §-a szerint
(4) A Hatóság a postai szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt folytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti azt is, hogy a 11. § (7) bekezdésében foglalt személyek büntetlen előéletűek-e, és nem állnak-e a postai szolgáltatás nyújtását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a Hatóság adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a 11. § (7) bekezdésében foglalt személyek büntetlen előéletűek-e, és nem állnak-e a postai szolgáltatás nyújtását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(5) A Hatóság az engedélyezési eljárás során megismert személyes adatokat
a) a postai szolgáltatás nyújtásának engedélyezése iránti eljárás jogerős befejezéséig vagy
b) a postai szolgáltatás nyújtásának engedélyezése esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy az engedély visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig
kezeli.
(6) A Hatóság az engedély iránti kérelemben és a kérelemhez mellékelt dokumentumokban foglaltak valódiságát és megfelelőségét - szükség esetén az általa megkeresett szervek útján - ellenőrzi.
(7) A postai szolgáltatási engedély határozatlan időre szól.

Az engedély iránti kérelem:
Az engedélyt kérő – postai úton, vagy személyesen a Hatóság bármelyik Ügyfélszolgálatán, illetve elektronikus úton – a szolgáltatás engedély iránti kérelmét a Postatv. 11. és 12. §-aiban felsorolt adattartalommal nyújtja be.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: NMHH R.) 13. § (1) bekezdése szerint a postai szolgáltatások engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő díj összege 175.000 Ft. Az NMHH R.18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. Az NMHH R. 18. § (3) bekezdése alapján a díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) –a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét (engedély) fel kell tüntetni.
A Hatóság a Szolgáltató és az általa nyújtott engedélyköteles szolgáltatás nyilvántartásba vételéről határozat útján tájékoztatja a Szolgáltatót.
Amennyiben az engedélykérésben foglaltak részben vagy egészben nem felelnek meg a jogszabályban előírtaknak, abban az esetben a hatóság határozatban elutasítja a Szolgáltató és az általa nyújtott engedélyköteles szolgáltatás nyilvántartásba vételét.

Módosítás:
A postai szolgáltatási engedély iránti kérelem kötelező tartalmi elemeiben, vagy a hatósági nyilvántartásban szereplő személyi és tárgyi feltételeiben, a szolgáltatás minőségét és a vagyoni biztosítékot érintő körülményekben bekövetkezett változás esetén a változásokat a postai szolgáltató legkésőbb a változás alkalmazásának tervezett kezdőnapját megelőző 45. napon, az általános szerződési feltételeiben bekövetkezett változásokat legkésőbb a változás alkalmazásának tervezett kezdőnapját megelőző 15. napon köteles bejelenteni a Hatóságnak, a Postatv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
A postai szolgáltató által igénybe vett közreműködők személyében, illetve tevékenységében bekövetkezett változásokat, továbbá a Postatv. 37. § (1) bekezdésében foglalt foglalkoztatási arányban bekövetkezett változásokatlegalább minden naptári negyedévben egyszer havi lebontásban be kell jelenteni a Hatóságnak. Előre nem tervezhető változások esetén a postai szolgáltató a már bekövetkezett változásokat azok bekövetkeztétől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak.
A Hatóság a módosításokat jogszabályoknak való megfelelés szempontjából megvizsgálja. Megfelelőség esetén a változás bejelentést tudomásul veszi, melyről írásban tájékoztatja a bejelentőt.
Az engedélyköteles postai szolgáltatási körbe tartozó szolgáltatást nyújtó postai szolgáltató Üzletszabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásért fizetendő díj összege 25.000.- Ft. Az Üzletszabályzat postai szolgáltatás engedélyezése iránti eljárásban történő jóváhagyása esetén a díj 0 Ft.
A Hatóság a változás bejelentést tudomásul veszi, melyről írásban tájékoztatja a bejelentőt.

Törlés:
A Postatv. 13. § szerint
(2) A postai szolgáltatás nyújtásának megszüntetési szándékát a postai szolgáltató engedélyköteles szolgáltatás esetén a megszüntetés előtt legalább 90 nappal köteles bejelenteni a Hatóságnak. Amennyiben a postai szolgáltató jogutód nélküli megszűnéséről döntött, úgy e tényről a Hatóságot a megszűnés időpontja előtt legalább 45 nappal köteles bejelentésben tájékoztatni.
(3) Abban az esetben, ha a bíróság jogerősen elrendelte a postai szolgáltató felszámolását, e tényről a felszámoló 8 napon belül bejelentésben köteles tájékoztatni a Hatóságot.
(4) A felszámoló a Hatóság részére a (3) bekezdés alapján tett bejelentésével egyidejűleg köteles a felhasználókat is tájékoztatni. A szolgáltatás megszüntetésről és annak időpontjáról szóló tájékoztatást az egész országra kiterjedő szolgáltatást nyújtó szolgáltató legalább két országos napilapban, ennél kisebb közigazgatási területre kiterjedő szolgáltatás esetén a helyben szokásos módon köteles közzétenni.
(5) A Hatóság a 11. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatási kategóriában nyilvántartott postai szolgáltatás megszüntetésére vonatkozó bejelentés alapján a postai szolgáltatást, illetve a postai szolgáltatásnyújtás teljes megszüntetésére vonatkozó bejelentés alapján a postai szolgáltatót a nyilvántartásából törli. A postai szolgáltató a megszüntetés tervezett időpontját megelőző 45. naptól kezdődően
a) postai szolgáltatás megszüntetése esetén a törlendő postai szolgáltatási kategóriába tartozó,
b) a postai szolgáltató megszűnése esetén pedig újabb postai szolgáltatási
szerződést nem köthet. A postai szolgáltató a már megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeit köteles teljesíteni. A kezelésében lévő postai küldeményeket kézbesíteni, valamint a postai szolgáltatásból származó kártérítési és egyéb igényeket köteles e törvény szabályai szerint teljesíteni.
(6) A Hatóság törli nyilvántartásából a postai szolgáltatást, ha annak nyújtását a postai szolgáltató a nyilvántartásba vételtől számított kilencven napon belül nem kezdi meg, vagy ha a jogszabályban foglaltak szerinti - jogerős és végrehajtható - határozatával a postai szolgáltató engedélyét visszavonta, a postai szolgáltató felhagy az engedélyköteles szolgáltatás nyújtásával, vagy ha a Hatóság megtiltotta bejelentésköteles szolgáltatás nyújtását.
(7) A Hatóság a postai szolgáltató engedélyét visszavonja és törli a nyilvántartásból az engedélyköteles szolgáltatást nyújtót, amennyiben
a) a postai szolgáltató terhére egy naptári éven belül második alkalommal megállapítja a 37. § (1) bekezdésében foglalt foglalkoztatási előírás megsértését,
b) a szolgáltató terhére egy naptári éven belül második alkalommal kerül megállapításra a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban megállapított feltételeinek való megfelelés hiánya miatti jogsértés.

A Hatóság határozat útján értesíti a Szolgáltatót, vagy a bejelentőt, a nyilvántartásból való törlésről.
8. Az ügyintézés határideje

A Hatóság eljárásainak ügyintézési határideje 45 nap, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható a Postatv. 65. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Erről értesíteni kell az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesítettek

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdés értelmében az eljárási határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama;
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő;
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő;
 • a szakhatóság eljárásának időtartama;
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama;
 • a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott bizonyítékok ismertetése eljárás időtartama;
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama;
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő;
 • az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama;
 • szakértői vélemény elkészítésének időtartama;
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.
9. Az eljárásában az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az ügyfél az eljárás során a Ket. 51. § (1) bekezdése alapján írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet, a Ket. 68. §-ban foglaltak szerint az eljárás irataiba betekinthet.

10. Adatkezelés, az ügyfelet megillető adatvédelmi jog

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

11. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: NMHH R.) 13. § (1) bekezdése szerint a postai szolgáltatások engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő díj összege 175.000 Ft. Az NMHH R.18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. Az NMHH R. 18. § (3) bekezdése alapján a díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) –a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét (engedély) fel kell tüntetni.

12. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

A Postatv. 11. és 12. §-aiban felsorolt okiratok és nyilatkozatok.

13. Hatályos jogszabályok
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
 • 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről
 • 336/2012. (XII. 4.) Korm rendelet Az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól
 • 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet Az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről
 • 68/2012. (XII. 19.) NFM rendelet Az engedélyköteles postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási engedély megadásához szükséges vagyoni biztosítékról
 • 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet A postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról
 • 1/2012. (I.26.) NGM rendelet A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
 • 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról
 • 9/2012. (III. 28.) NMHH rendelet A felügyeleti díj mértékéről, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról.