Tájékoztató az elektronikus hírközlési piacfelügyeleti eljárásról

1. Ügytípus megnevezése

Elektronikus hírközlési szolgáltatások felügyelete

2. Eljáró szerv
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
3. Illetékesség
Országos
4. Ügyfélszolgálatok, ügyintézők
Hatósági osztály
Ügyintézés helye Budapest
Cím 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím 1386 Budapest 62. Pf.:997.
Telefon (1) 468-0500 Telefax: (1) 468-0509
Ügyfélszolgálat 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon (1) 468-0673
Telefax (1) 468-0680
Ügyfélfogadási idő
http://nmhh.hu/cikk/497/Ugyfelszolgalataink_elerhetosegei_es_nyitvatartasi_rendje

 

Debreceni Iroda
Ügyintézés helye Debrecen
Cím 4025 Debrecen, Hatvan u. 43.
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 8.00-12.00
Szerda 13.00-16.00
Péntek 8.00-12.00

 

Miskolci Iroda
Ügyintézés helye Miskolc
Cím 3529 Miskolc, Csabai kapu 17.
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 8.00-12.00
Szerda 13.00-16.00
Péntek 8.00-12.00

 

Pécsi Iroda
Ügyintézés helye Pécs
Cím 7624 Pécs, Alkotmány u. 53.
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 8.00-12.00
Szerda 13.00-16.00
Péntek 8.00-12.00

 

Soproni Iroda
Ügyintézés helye Sopron
Cím 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 8.00-12.00
Szerda 13.00-16.00
Péntek 8.00-12.00

 

Szegedi Iroda
Ügyintézés helye Szeged
Cím 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 8.00-12.00
Szerda 13.00-16.00
Péntek 8.00-12.00
5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

A hivatalból indított piacfelügyeleti eljárásban alkalmazott dokumentumok:

Az éves piacfelügyeleti terv végrehajtása, vagy a terven kívül végzett ellenőrzések során alkalmazott dokumentumok eljárásonként külön-külön kerülnek meghatározásra, melyet közvetlenül az érintett ügyfelek (elektronikus hírközlési szolgáltató, elektronikus hírközlési tevékenységet, vagy azzal összefüggő tevékenységet végző, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban Eht.) 25. §-a szerinti bejelentők kapnak meg.

Tartalmukat meghatározzák az ellenőrzés és eljárás tárgyára és az ügyfélre - a vizsgált időszakban - vonatkozó hatályos kötelezettségek.

Bejelentő az lehet, aki a bejelentés tárgyában nem minősül vagy a jogszabályok alapján nem minősülne ügyfélnek. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő nevét és címét, a Hatóság eljárására okot adó körülményt, illetve azt a tevékenységet vagy magatartást, amelynek alapján az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály megsértése valószínűsíthető, valamint a bejelentést megalapozó tényeket.

A hivatalból indított felügyeleti eljárásokban alkalmazott hatósági dokumentumok:

 • Vizsgálati program,
 • Az ügyfél értesítése a felügyeleti eljárás indításáról,
 • Jegyzőkönyv a helyszíni ellenőrzésről (ha az eljárásban erre sor kerül),
 • Az ügyfél tájékoztatása a Hatóság megállapításairól (jegyzőkönyv része, vagy külön dokumentum),
 • Végzések a nem érdemi döntésekről.
 • Határozat a Hatóság érdemi döntéséről.

Az ügyfelek részére formanyomtatványok rendszeresítésére nem került sor.

6. Útmutató


6.1. Bevezetés

A Hatóság az elektronikus hírközlési piac zavartalan, eredményes működésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők, az előfizetők és a felhasználók érdekei védelmének, a tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának elősegítése, valamint e törvény egyéb céljai megvalósítása érdekében hatósági felügyeleti jogkörében piacfelügyeleti tevékenységet végez. E tevékenysége keretében figyelemmel kíséri az elektronikus hírközlési piac működését, az arra vonatkozó elektronikus hírközlési szabályokban, valamint az előfizetői szerződésben foglaltak érvényesülését és arról - nem hatósági hatáskörben - elemzést, értékelést készít.

A felügyelet az elektronikus hírközlési piacra vonatkozó jogszabályokban, hatósági határozatokban, közvetlenül alkalmazandó uniós aktusokban meghatározott, illetve vállalt kötelezettségek betartásának ellenőrzésére és kikényszerítésére irányul. A Hatóság felügyeleti tevékenységét alapvetően az előző év ellenőrzési tapasztalatai alapján összeállított felügyeleti terv alapján végzi, ugyanakkor a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy hivatalból a felügyeleti terven kívül is felügyeleti tevékenységet folytasson.

A piacfelügyeleti eljárás hivatalból indítható.

Amennyiben az ellenőrzés jogsértést állapít meg, úgy a Hatóság – a fokozatosság elvét követve – felhívja a szolgáltatót a jogkövető magatartás tanúsítására. Amennyiben a felhívás nem vezetett eredményre, a Hatóság kötelezettséget állapíthat meg, bírsággal sújthatja a szolgáltatót, illetve meghatározott információk nyilvánosságra hozatalára kötelezheti, valamint a jogsértő magatartás tanúsítását megtilthatja.


6.2. Piacfelügyeleti eljárás indítása

Hivatalból indított eljárás

A Hatóság saját kezdeményezése alapján indít eljárást - a jóváhagyott és a honlapján (www.nmhh.hu > NMHH a szakmáért > Hírközlés-felügyelet > Felügyeleti tevékenység, eljárások > Éves felügyeleti és ellenőrzési tervek, beszámolók menüpont alatt) közzétett - éves piacfelügyeleti terv szerint.

Hivatalból indított terven kívüli eljárások az alábbiak alapján indulnak:

 • társhatósági megkeresésre,
 • a Média- és Hírközlési Biztos kezdeményezésére,
 • felsővezetői döntés alapján,
 • utóellenőrzés eredményeként,
 • új eljárásra kötelezés esetén (jogorvoslati, felügyeleti eljárások eredményeként),
 • bejelentésre (az Eht. 25. § szerint a Hatóság mérlegelése alapján).

Amennyiben a Hatóság bejelentésre nem indít eljárást a bejelentőt erről külön indokolás nélkül értesíti [Eht. 25. §. (3) bek.]. A bejelentés alapján megindított hatósági eljárási jogviszonynak a bejelentő nem válik alanyává, a bejelentő a bejelentése alapján hivatalból indított hatósági eljárásban hozott hatósági döntéssel szemben jogorvoslati jogosultsággal nem rendelkezik.

A bejelentő kérheti adatainak zárt kezelését.

Amennyiben a bejelentés tartalma szerint kérelemnek és a bejelentő ügyfélnek minősül, abban az esetben a Hatóság e tényről és az általános hatósági felügyeleti eljárás megindításával kapcsolatos jogairól külön tájékoztatja a bejelentőt.


6.3. Piacfelügyeleti eljárás lefolytatása

A konkrét eljárást lefolytató szervezeti egység a Hatóság hatósági irodái, a fővárosban pedig a Hatósági Osztály. A szervezeti egységek elérhetőségei az 1. pontban kerültek meghatározásra. A hatáskört az Eht., 10. § (2) bekezdés szerinti 10. § (1) bekezdés 13) pontja, az alkalmazandó jogkövetkezményeket, a kiszabható bírságok mértékét a 48-50. §-ok határozzák meg. A Hatóság az eljárásai során az Eht.-ban foglalt eltérések figyelembe vételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) vonatkozó szabályozását alkalmazza.

A hivatalból indított piacfelügyeleti eljárásokat a Hatóság a felügyelet tárgyára vonatkozó ellenőrzési program alapján végzi.

A tényállás tisztázásához a Hatóság szakértőket alkalmazhat. Az eljárás folyamán az ügyfél jogait és kötelezettségeit a 9. pont tartalmazza.

A felügyeleti eljárásokban általánosan alkalmazott dokumentumokat az 5. pontban soroltuk fel.

A Hatóság a felügyeleti ellenőrzése alapján hozott döntését végzésbe (felhívás), míg eljárásban hozott döntését határozatba foglalja. A piacfelügyeleti eljárás eredményeként valamennyi ügyfélre kiterjedő egységes döntést hoz.

Az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésekben végzést bocsát ki.

A Hatóság az ügyfélnek szóló leveleket, határozatokat, végzéseket tértivevénnyel hivatalos iratként postázza, az átvétel, illetve a határozat, végzés jogerőre emelkedési idejének meghatározhatósága érdekében.

A helyszíni ellenőrzés (vizsgálat, mérés) során minden esetben jegyzőkönyv készül, továbbá végzéssel lehet az eljárást szükség szerint megszüntetni, felfüggeszteni, a Ket. előírásainak megfelelően.

A határozat jogerőre emelkedése után a Hatóság ellenőrzi a határozatban foglaltak teljesítését, szükség esetén mérési és szakértői tevékenység igénybevételével.

Teljesítés esetén az ellenőrzés lezárásra kerül. A teljesítés elmaradása esetén a Hatóság hivatalból eljárást indít.

A Hatóság felhívását tartalmazó végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, csak akkor élhet ellene jogorvoslattal az ügyfél, ha a felhívás nem teljesítése miatt a Hatóság eljárást indít és határozatot hoz. Az eljárást lezáró határozattal, illetve az eljárást megszüntető, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzéssel szemben az általános szabályok szerint a Hatóság Elnökéhez címzett, de a fellebbezett határozatot, vagy végzést hozó szervnél benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A másodfokú döntés felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozva a Fővárosi Törvényszéknél lehet kérni.

A határozatba foglalt hatósági döntés ellen fellebbezésnek van helye.

Amennyiben egy kötelezett ügyfél nem tesz eleget a hatósági döntésben foglaltaknak, a Hatóság a 6.1 pontban nevesített szankciókat alkalmazhatja.

6.4. A piacfelügyeleti eljárásokat követő hatósági intézkedések

A Hatóság a piacfelügyeleti eljárásokban hozott érdemi döntéseit (határozatait) a honlapján közzéteszi.

A piacfelügyelet tapasztalatairól a Hatóság éves szintű beszámolót készít, melyet az Eht. 54. § (7) bekezdésében, valamint a Ket. 91. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közzétesz.

A Hatóság javaslatot tesz a jogalkotónak az elektronikus hírközlési piacra vonatkozó szabályozás módosítására, kiegészítésére a felügyelet tapasztalatai alapján, továbbá tapasztalatait felhasználja a következő évi felügyeleti tervének összeállításához.

7. Tájékoztató

A hatóság a piacfelügyeleti tevékenységéről az alábbi közérdekű adatokat teszi közzé:

www.nmhh.hu > NMHH a szakmáért > Hírközlés-felügyelet > Felügyeleti tevékenység, eljárások menüpont alatt:

8. Ügyintézési határidő

Az általános hatósági felügyeleti és piacfelügyeleti eljárások elintézési határideje az Eht. 31. § (3) bekezdése alapján 60 nap, melyet a Hatóság indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthat.Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetései, illetve az eljáró Hatóság kijelölésének időtartama,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő,
 • a bizonyítékok ismertetése az ügyféllel a Ket. 70. §-a szerint, amennyiben az ellenőrzésről az ügyfél tájékoztatása előzetesen nem történt meg,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.
9. Az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Ügyfelet megillető jogok

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg a Ket. alapján:

 • irat betekintési , másolat- vagy feljegyzés-készítési jog,
 • igazoláshoz való jog, amennyiben az ügyfél önhibáján kívüli akadályoztatás miatt mulaszt el valamely határidőt. Az igazolási kérelem az akadályoztatás megszűnésétől számított 8 napon belül, de maximum az elmulasztott határidőtől számított 6 hónapig terjeszthető elő. (Az igatolási kérelmet a Hatóság bírálja el. Amennyiben a Hatóság a kérelemnek helyt ad, akkor a mulasztás miatt az ügyfelet az eljárásban hátrány nem érheti. Ha viszont a Hatóság az igazolási kérelmet elutasítja, akkor a mulasztás következményeit az ügyfélnek kell viselnie. Az elutasító döntéssel szemben az ügyfél csak akkor fellebbezhet, ha a Hatóság döntése elleni fellebbezési határidőt mulasztotta el.),
 • nyilatkozattételi jog,
 • a nyilatkozattétel megtagadásának joga, kivéve, ha a nyilatkozattétel a jogszabály alapján kötelező,
 • jogorvoslathoz való jog (a 6.3. pontban ismertetettek szerint),
 • tájékoztatási jog,
 • anyanyelv használati jog,
 • titok és adatvédelmi jog.

Ügyfelet terhelő kötelezettségek

 • Jóhiszeműen köteles eljárni, magatartása nem irányulhat a Hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal és a végrehajtás indokolatlan késleltetésére, (Ket. 6. §).
 • A Hatóság az ügyfelet, az eljárás egyéb résztvevőit, valamint azok megbízottait, alkalmazottait, vagy az ügyféllel és az eljárás egyéb résztvevőivel egyéb jogviszonyban állókat adatszolgáltatásra, illetve szóban vagy írásban a hatáskörébe utalt feladatok végzéséhez szükséges adatoknak az általa meghatározott, összehasonlításra alkalmas formátumban való szolgáltatására, továbbá egyéb felvilágosítás adására kötelezheti. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek meg kell felelnie az arányosság követelményének. (A Hatóság különösen indokolt esetben a tényállás tisztázása érdekében az ügyfélen és az eljárás egyéb résztvevőjén kívül más személyt vagy szervezetet is adatszolgáltatásra, bizonyítási eszközök átadására kötelezhet. [Eht. 35. § (2)-(3) bekezdések.]).
10. Adatkezelés, az ügyfelet megillető adatvédelmi jog

A hatóságnál az adatvédelem a Ket. 17. §-ában foglaltak alapján történik.

Az ügyféllel való kapcsolattartás, az adatok ügykezelése papíralapon történik, elektronikus támogatás mellett.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve történik.

A személyes adat kezelése ellen az érintett személy kérelem benyújtásával tiltakozhat.

Ebben az esetben a Hatóság a 2011. évi CXII. törvény, az Eht. és a Ket. együttes alkalmazása szerint jár el. Kérelem esetén az eljárást megszünteti, ha azt csak a személyes adat kezelésével tudja lefolytatni.

11. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

Mivel az Éves felügyeleti és ellenőrzési terv alapján indult vizsgálatok hivatalból indulnak, így eljárási díjat ezen vizsgálatokban nem kell fizetni.

12. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

Formanyomtatványok rendszeresítésére nem került sor.

13. Hatályos jogszabályok