Elektronikus hírközlési szolgáltatások megfelelőségigazolása a 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet szerint

Legutóbb frissítve: 2022. július 8.

1. Ügytípus megnevezése

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 127. § (5) bekezdésében, valamint a 182. § (3) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Elnöke kiadta az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 2012. január 1-jén lépett hatályba.

2. Eljáró szerv

Alapadatok

 • Neve: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – Szegedi Hatósági Iroda
 • Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt.15.
 • Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.: 689.
 • Telefon: (62) 568-300
 • Telefax: (62) 568-368

Ügyfélszolgálati adatok

 • Az ügyfélszolgálat címe: 6721 Szeged, Csongrádi sgt.15.
 • Telefon: (62) 568-300
 • Fax: (62) 568-368
 • E-mail cím: szeged@nmhh.hu

Ügyfélfogadási idő

 • Hétfő: 8:00–12:00
 • Szerda: 13:00–16:00
 • Pétnek: 8:00–12:00

3. Illetékesség

Országos

4. Információ (tartalmi és adatbenyújtási kérdésekben)

Telefon: (62) 568-300

5. Útmutató

A szolgáltatók valamennyi e Rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüknek egységesen, minden naptári év február 28-ig kötelesek eleget tenni.

A szolgáltatókat az alábbi adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

A Rendelet 4. §-a  értelmében a szolgáltató köteles a Hatóság számára – a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – az adatszolgáltatás benyújtását megelőző év december 31-i állapotnak megfelelő adatot szolgáltatni:

 • az Eht. 188. § 24. pontja szerinti előfizetők teljes számáról, valamint
 • az egyéni előfizetők számáról. (Rendelet szerint)

Az Eht. 188. § 13. pontja szerint egyéni előfizető: az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást.

Az Eht. 188. § 24. pontja szerint előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll.

A Rendelet 2. § (1) bekezdés 4. pontja szerint az „egyéni előfizetők száma”: a szolgáltatóval előfizetői szerződéses jogviszonyban lévő, az Eht. 188. § 13. pontja szerinti egyéni előfizetők száma e rendeletben meghatározott szolgáltatásonként, az erre vonatkozó adatszolgáltatás benyújtását megelőző év december 31-i állapot szerint

A fentiek értelmében a szolgáltatók az adatszolgáltatásukban kötelesek megadni, mind az előfizetők teljes számát, mind az egyéni előfizetők számát (a 0 előfizetői számokat is minden – a szolgáltató bejelentése alapján – a Hatóság által nyilvántartásba vett előfizetői szolgáltatás és az Adatkapun elérhető minden vonatkozó űrlapon).

A fentieken kívül, az a szolgáltató, mely az előző naptári év december 31-én már legalább féléves időtartamban ténylegesen nyújtja szolgáltatását és az egyéni előfizetők száma az ezer főt meghaladja, köteles – a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – a Hatósághoz szolgáltatásonként benyújtani:

 • az előző naptári évre vonatkozó, a Rendelet 9. §-ban meghatározott, a szolgáltatásminőségre, illetve a 14. § (3) bekezdésben meghatározott, a számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülését alátámasztó megfelelőségi nyilatkozatot vagy igazolást, továbbá az önként vállalt hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit, a Rendelet 11. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tárgyévre vonatkozó vizsgálati tervet, valamint a célértékeknek az előző évre vonatkozó teljesítési adatait.

amennyiben az egyéni előfizetők száma az ezer főt meghaladja, de a szolgáltató az előző évben az előző pont alapján nem volt kötelezett, akkor köteles a Hatósághoz – a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – benyújtani az önként vállalt hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit, továbbá a Rendelet 11. § (2) bekezdésében b) pont szerinti tárgyévre vonatkozó vizsgálati tervet.

6. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

A Hatóság az adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésére elsődlegesen – az Adatkapu regisztrációval rendelkezőknek – az Adatkapun keresztül (űrlap neve: Szolgáltatásminőségi adatszolgáltatás) biztosít lehetőséget.

Az elektronikus úton történő teljesítés esetén az adatszolgáltatást NEM szükséges nyomtatott formában is a Hatóság számára postai vagy egyéb úton megküldeni.

Az NMHH Adatkapu elérhetősége: https://adatkapu.nmhh.hu/

Az adatszolgáltatás – Adatkapu regisztráció hiánya esetén – a központi e-Papír ügyintézési felületen is teljesíthető. https://epapir.gov.hu/ (címzett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Papír alapú (postai levélben) adatszolgáltatás címzettje: Szegedi Hatósági Iroda (6701 Szeged, Pf.: 689.)

A kapcsolódó dokumentumok között megtalálhatók:

 • megfelelőség igazolás minimális elemeit tartalmazó Rendelet melléklet
 • A szolgáltatás minőségére vonatkozó szabványok, ajánlások

7. Tájékoztató

Az Eht. 48. § (1) alapján a Hatóság az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály megsértőjével (a továbbiakban: jogsértő) szemben jogkövetkezményt alkalmazhat.

Az Eht. 49. § (2) szerint az (1) bekezdésben foglalt mérlegelési szempontok alkalmazása nélkül, amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Hatóság – a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett – megfelelő határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, valamint a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit.

Amennyiben a Rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek a megadott határidőre a szolgáltató a felhívásra nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Hatóság a tárgyi ügy vonatkozásában hatósági jogalkalmazási eljárást indít. A jogsértés esetén alkalmazható bírság mértéke az Eht. 49. § (4) bekezdés a) pontja szerint legfeljebb az eljárás résztvevőjének az Eht. 49. § (11) bekezdésében meghatározott előző üzleti évi nettó árbevétele 0,25%-áig terjedhet.

Ezen túlmenően az Eht. 49. § (5) bekezdése alapján ismételt jogsértés esetén 50 000 forinttól 3 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szervezet vezető tisztségviselőjét, továbbá a Hatóság jogosult az Eht. 49. § (7) bekezdésében leírt hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására, illetve intézkedések megtételére.

8. Ügyintézés határideje

A benyújtott űrlapok beérkezésének sorrendjében folyamatos a feldolgozás.

9. Az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és e Rendeletben foglaltak szerint
…az ügyfelet megillető jogok

 • iratbetekintési, másolat- vagy feljegyzés-készítési jog,
 • igazoláshoz való jog,
 • nyilatkozattételi és annak megtagadásának joga,
 • jogorvoslathoz való jog,
 • tájékoztatási jog,
 • anyanyelv használati jog,
 • titok és adatvédelmi jog.(adatok zárt kezelésének joga)

…ügyfelet terhelő kötelezettségek

 • Jóhiszeműen köteles eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal és a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

10. Adatkezelés, az ügyfelet megillető adatvédelmi jog

A Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint végzi adatkezelését. A hatóság közzétételi eljárásában csak a közérdekű adatokat teszi közzé, biztosítja a személyes adatok védelmét, az adatkezelésében ennek megfelelően csak a szükséges mértékben használja fel.

11. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

Az eljáráshoz nem kapcsolódik igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték.

Amennyiben a kapcsolódó piacfelügyeleti eljárás elmarasztaló hatósági döntéssel és bírság kiszabásával zárul, a jogorvoslati kérelem illetéke a kiszabott bírság mértékétől függ. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 16. §-a határozza meg. Az Elnök másodfokú eljárásáért a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft,, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5 000 Ft.

12. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

 • Megfelelőség-igazolás minta, a tájékoztatóhoz kapcsolódó dokumentumokból letölthető.

13. Hatályos jogszabályok

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről,
 • az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

14. Az elektronikus ügyintézés technikai szabályai

A szolgáltatók a Rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Hatóság „Adatkapu”-ján (https://adatkapu.nmhh.hu/) a „Szolgáltatásminőségi adatszolgáltatás” menüpontból elérhető űrlap kitöltésével tudják teljesíteni.

Az adatszolgáltatás elektronikusan – Adatkapu regisztráció nélkül – a központi e-Papír ügyintézési felületen is teljesíthető. https://epapir.gov.hu/ (címzett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Az elektronikus ügyintézés során a benyújtandó űrlap kitöltéséhez az űrlap felületen – az ott található súgó szövegek – biztosítanak részletes útmutatást.

Az NMHH Adatkapu használatához a szolgáltató regisztrációja és Képviselőjének megbízása szükséges, amelyeket az Adatkapu működésével kapcsolatos tájékoztató alapján tehetik meg a szolgáltatók személyesen a Hatóság kijelölt ügyfélszolgálatánál (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.) vagy postai úton az NMHH ügyfélkapcsolati címére (1386 Budapest 62. Pf. 997.)

Az Adatkapuról, a szolgáltató regisztrációjáról és annak képviselője megbízásáról további információ, letölthető megbízás és nyilatkozat nyomtatvány található a következő linken https://nmhh.hu/cikk/429/Tajekoztato_az_NMHH_Adatkapu_mukodeserol, vagy a https://nmhh.hu oldalról a Szolgáltatói ügyintézés / Elektronikushírközlés-szabályozás / Adatszolgáltatás / Megfelelőségigazolás majd Tájékoztatás az Adatkapu működéséről linkről.