Útmutató és adatlapok a nyomtatott és internetes sajtótermékek bejelentéséhez

Legutóbb frissítve: 2023. április 27.

1. Elektronikus úton történő bejelentés

A sajtótermék nyilvántartásba vételére, adatainak módosítására vagy nyilvántartásból való törlésére irányuló kérelmet (bejelentést) - amennyiben a Bejelentő rendelkezik a MAGYARORSZÁG.HU Kormányzati Portál használatára feljogosító Ügyfélkapu azonosítóval - elektronikus úton javasolt a Hatóság részére megküldeni.

Új sajtótermék bejelentését megelőzően – a „Befizetési azonosító igénylő űrlap” segítségével – első lépésként befizetési azonosítót (BA számot) kell igényelni.

A BA szám igénylésekor ki kell választani az érintett eljárást az alábbiak szerint:

  • főtípus: „Médiaigazgatási eljárás”
  • eljárás: „Sajtótermék nyilvántartásba vétele”

Új bejelentett sajtótermékek esetén sajtótermékenként 3000,- Ft eljárási díj fizetendő.

Több sajtótermék egyidejű bejelentése esetén egy befizetéssel teljesíthető az eljárási díj, így pl. 2 db sajtótermék bejelentése esetén 6000,- Ft megfizetése szükséges.

A bejelentő esetleges illetékmentességéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény /Itv./ 5. § (1) bekezdés rendelkezik. Az illetékmentesség fennállását az Itv. alapján meghatározott esetekben igazolni szükséges.

A rendszer – a befizető (átutalást teljesítő) személy adatainak kitöltésével – automatikusan megküldi a BA számot a megadott e-mail címre.

Minta:

A képen feliratok láthatók a következők szerint: „Érintett eljárás – internetes sajtótermék nyilvántartásba vétele. Befizetési azonosító: (egy kitalált azonosító szám)

A befizetés (átutalás) során – mind banki, mind postai teljesítés esetén – fel kell tüntetni a közlemény rovatban az e-mailen megküldött BA számot.

Az eljárási díj fizetésére vonatkozó további részletes tájékoztatást a 4. pont tartalmazza. Adatmódosítás vagy törlés esetén sem befizetési azonosítóra (BA számra), sem befizetésre nincs szükség.

Új sajtótermék bejelentése esetén a BA szám igénylése a sajtónyilvántartási bejelentést nem helyettesíti, a kapcsolódó eljárás megindításához a kérelem – elektronikus úton vagy papír alapon történő – benyújtása is szükséges a befizetést követően!

a.) Elektronikus bejelentés e-Papíron

A felületre belépve a „Sajtónyilvántartás” témacsoport kiválasztásával egyszerűen benyújtható valamennyi kérelem (nyilatkozat) a Hatósághoz a megfelelő bejelentőlap (2. pontban elérhető) egyidejű csatolásával.

A felületen az esetleges hiánypótlás (egyéb beadvány) is egyszerűen benyújtható.

b.) Elektronikus bejelentés elektronikus űrlapon

Az elektronikus bejelentőlap többletinformációkat tartalmazó felugró ablakokkal és – a Bejelentő által megjelölt lehetőségek alapján – a kitölteni rendelt adatmezők személyre szabásával segíti az ügyfelek munkáját.

2. Postai úton vagy személyesen történő bejelentés

Amennyiben a Bejelentő nem rendelkezik Ügyfélkapu azonosítóval, lehetősége van az általa kiválasztott adatlapot kézzel vagy  számítógépes szövegszerkesztővel is kitölteni. Valamennyi eljárás adatlapja PDF, DOCX és RTF formátumban is egyaránt elérhető és számítógépes szövegszerkesztővel (a PDF formátum PDF olvasóval is) kitölthető. A kitöltött adatlapok kinyomtatását megelőzően – a nyomtató kímélése érdekében – az adatlapok háttérszínének megjelenítését javasolt kikapcsolni.

A kérelem hiánytalanul kitöltött, keltezéssel és megfelelő aláírással ellátott egyetlen eredeti példánya postai úton vagy személyesen nyújtható be.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szegedi Hatósági Iroda

  • levélcím: 6701 Szeged, Pf.: 689.
    cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.

Kérjük, hogy a kérelem tartalmának (a szándéka szerinti eljárásnak) megfelelően az alábbi adatlapot válassza:

Sajtótermék

Eljárás

Adatlapok

új sajtótermék (még nem szerepel a nyilvántartásban) új sajtótermék bejelentése „S-00”
nyilvántartásban hatályosan szereplő sajtótermék adatok módosítása „S-01”
törlés „S-02”
nyilatkozat nem megjelenő sajtótermékről „S-03”

3. Több sajtótermék egyidejű bejelentése

Ugyanazon adatlap segítségével több különböző című, de azonos alapítói és kiadói adatokkal rendelkező sajtótermék adatai is megjelölhetőek. A további sajtótermékek címének felsorolására az adatlapok hátlapján van lehetőség. Ha a sajtótermékek alapítói és kiadói adatai különböznek, az adatlapot érintett sajtótermékenként külön kell kitölteni, és a szükséges mellékleteket is valamennyi adatlaphoz (sajtótermékenként) külön kell mellékelni. Ha a sajtótermék kiadója egyidejűleg nyomtatott és internetes sajtóterméket is megjelentet, sajtótermékeit külön-külön (külön nyomtatott és internetes sajtótermékként, külön adatlapok kitöltésével) köteles bejelenteni. Ugyanazon küldeményben (borítékban) egyidejűleg több kérelem is benyújtható, egy kérelemből azonban mindössze egyetlen megfelelően aláírt, eredeti példányt szükséges megküldeni.

4. Eljárási díj

Új sajtótermék bejelentése esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (Díjrendelet) előírásai szerint sajtótermékenként 3.000 forint eljárási díjat kell fizetni. A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással kell megfizetni.

Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kell feltüntetni. Ha a díjfizetésre kötelezett előzetesen befizetési azonosítót igényelt, a közlemény rovatban a befizetési azonosítót (BA szám) kell feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését készpénzátutalási megbízás („csekk”) útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban fel kell tüntetni az eljárás tárgyát.

A befizetőnek lehetősége van egyidejűleg (ugyanazon befizetés alkalmával) egy összegben több eljárási díjat befizetnie, így több új sajtótermék bejelentése esetén is elegendő egyetlen befizetési azonosítót igényelni. A postai úton vagy személyesen történő bejelentés esetén az érintett eljárások számát és tárgyát a közleményben egyértelműen jelezni kell (például: „12 db új sajtótermék bejelentése”).

A befizetett díjról a befizetési bizonylat, illetve a feladóvevény alapján a Hatóság számlát állít ki.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény /Itv./ 5. § (1) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek teljes személyes díjmentességben részesülnek. Az illetékmentesség fennállását az Itv. alapján meghatározott esetekben igazolni szükséges.

A nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változás bejelentésére („S-01”), valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló („S-02”) eljárás díjmentes. Díjmentes továbbá az eljárás, ha a Hatóság a nem megjelenő sajtótermékről szóló („S-03”) nyilatkozat alapján jár el.

5. További információk

A bejelentőlap kitöltését megelőzően javasolt az általános tájékoztatót gondosan áttanulmányozni. Amennyiben az adatlapokkal, valamint az eljárásokkal összefüggésben további információra van szüksége, kérjük, hogy keresse fel a szeged@nmhh.hu elektronikus levélcímet, vagy a 62/568-300 telefonszámot.