Eljárási tájékoztató: Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendelet szerinti közös eszközhasználatra vonatkozó nyilvántartás

1. Ügytípus megnevezése

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. § (3) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Elnöke kiadta az Elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. I.26.) NMHH rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), melynek módosítása 2014. február 12. napján lépett hatályba.

Az elektronikus hírközlési építmények tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltatók (a továbbiakban: bejelentésre kötelezett szolgáltatók) - az Eht. 52. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt nyilvántartás vezetése végett - a Rendelet 4. § (2)-(4) és 6. § (2) bekezdés alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) felé határidőre teljesítendő, meghatározott tartalmú adatszolgáltatatásra és a bejelentett adatokban bekövetkező változások vonatkozásában bejelentésre kötelezettek.

2. Eljáró szerv

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szegedi hatósági iroda

Cím 6721 Szeged, Csongrádi sgt.15.
Levelezési cím 6701 Szeged, Pf.: 689.
Ügyfélszolgálat 6721 Szeged, Csongrádi sgt.15.
Telefon (62) 568-300
Telefax (62) 568-368
E-mail info@nmhh.hu
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 8:00–12:00
Szerda 13:00–16:00
Péntek 8:00–12:00
3. Illetékesség

Országos.

4. Információ (tartalmi és adatbenyújtási kérdésekben)

Telefon: (62) 568-300

5. Adatszolgáltatási kötelezettség

A Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az elektronikus hírközlési építmények több szolgáltató által megvalósuló közös eszközhasználatára vonatkozó nyilvántartásba vétel céljából az Eht. 90. §-a, illetve 107. §-a alapján közös eszközhasználatról arra jogosult szolgáltatóval történő megállapodás kötést a megkötéstől számított 30 napon belül a Hivatalnak be kell jelenteni.

A bejelentésnek a Rendelet 4. § (3) bekezdése által előírtan tartalmaznia kell:

 1. b) az építmény megnevezését,
  c) az építmény jellegét,
  d) a közös eszközhasználatra jogosult szolgáltató vagy szolgáltatók nevét és székhelyét vagy lakcímét
  e) a megállapodás időbeli hatályának kezdő és lejárati időpontját.

Amennyiben a bejelentett adatokban változás következik be, úgy a Rendelet 4. § (4) bekezdése alapján azt a bejelentésre kötelezett szolgáltató 30 napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni.

6. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

A bejelentésre kötelezett szolgáltató a Hivatal által az építmények nyilvántartásba vételéhez rendszeresített, a Hatóság honlapján (http://www.nmhh.hu) elérhető „Közös eszközhasználatra kötött megállapodás bejelentése” nyomógomb használata eredményeként a kapcsolódó dokumentumok között található

papír alapú

 • adatlap.rtf,
 • 7.1.pótlap.rtf,
 • 7.2.pótlap.rtf

űrlapok, vagy az

elekronikus

 • Hírközlési építmények közös eszközhasználata című e-űrlap

kitöltésével tehet eleget kötelezettségének.

A papír alapú űrlap a Hatóság Központi Ügyfélszolgálatán, illetve további ügyfélkapcsolati pontjain nyomtatott formában elérhető (az űrlap internetes oldalról történő nyomtatása is lehetséges).

Az aláírással ellátott adatszolgáltatás papír alapon történő benyújtása a Hatóság Központi Ügyfélszolgálatán, illetve további ügyfélkapcsolati pontjain nyomtatott formában személyesen, illetve postai úton történhet. Az .rtf formátumú kitöltött űrlapokat kérjük egyúttal az info@nmhh.hu email címre is megküldeni.

A közös eszközhasználatra vonatkozó megállapodások elektronikus űrlap kitöltésével és annak Hatósághoz Ügyfélkapu igénybevételével történő eljuttatása a benyújtó részéről hiteles adatszolgáltatásnak minősül, ezért az adatszolgáltatás papír alapon, továbbá e-mailben történő beküldésére ez esetben nincs szükség. A Hírközlési építmények közös eszközhasználata című elektronikus űrlap a „Kapcsolódó linkek” címszó alatt érhető el.

7. Az ügyintézés határideje

Az eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. A benyújtott űrlapok beérkezésének sorrendjében folyamatos a feldolgozás.

8. Betekintés a nyilvántartásba

A Hivatal a Rendelet 4. § (7) bekezdése alapján a közös eszközhasználatra vonatkozó megállapodások nyilvántartásába az érdekelt szolgáltatók számára azok – környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági vagy építésügyi okokra hivatkozó, a jogos érdek indoklását tartalmazó – kérelmére, egyedileg engedélyezi a betekintést. A kérelem elbírálásának eredményéről a Hivatal írásban értesíti a kérelmezőt. A Hivatal a betekintést engedélyezi vagy megtagadja.

9. Az eljárásában az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és a Rendeletben foglaltak szerint:

Ügyfelet megillető jogok

 • irat betekintési, másolat- vagy feljegyzés-készítési jog,
 • igazoláshoz való jog,
 • nyilatkozattételi és annak megtagadásának joga,
 • jogorvoslathoz való jog,
 • tájékoztatási jog,
 • anyanyelv használati jog,
 • titok és adatvédelmi jog.

Ügyfelet terhelő kötelezettségek

Jóhiszeműen köteles eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal és a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

10. Adatkezelés, az ügyfelet megillető adatvédelmi jog

A Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint végzi adatkezelését. A hatóság közzétételi eljárásában csak a közérdekű adatokat teszi közzé. Biztosítja a személyes adatok védelmét, az adatkezelésében ennek megfelelően csak a szükséges mértékben használja fel.

11. Hatályos jogszabályok
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről,
 • az Elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendelet