Eljárási tájékoztató a frekvenciakijelölés kérelmezéséről és kiadásáról a nem polgári célú eljárásban

Legutóbb frissítve: 2020. március 3.

A frekvenciakijelölés olyan hatósági döntés, amely az engedélyest felhatalmazza a rádióberendezés, rádiórendszer (rádióállomás, rádiótávközlő hálózat, rádiótávközlő rendszer) telepítésére.

1. Ügytípus megnevezése

Frekvenciakijelölés (nem polgári célú eljárásban)

2. Eljáró szerv

NMHH Hivatala, Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási Főosztály (VRFGF)

Az NMHH VRFGF elérhetőségei
Cím 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím 1376 Budapest, Pf. 997
Telefon (+36-1) 468 0801
Telefax (+36-1) 468 0696
E-mail kfgh@nmhh.hu

Ügyfélfogadás csak telefonon vagy elektronikus levélben előre egyeztetett időpontban.

Egyeztetés munkanapokon az alábbi időpontokban

Munkanap Időtartam
Hétfő 8:00–16:30
Kedd 8:00–16:30
Szerda 8:00–16:30
Csütörtök 8:00–16:30
Péntek 8:00–14:00

3. Illetékesség

Országos.

4. Illetékes ügyintéző(k)

Név Telefonszám

Béres Ferenc Attila

(+36-1) 468 0805

Leitner Ivett

(+36-1) 468 0806

Varga Ádám

(+36-1) 468 0807

5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

 • a) frekvenciakijelölés iránti kérelem,
 • b) műszaki terv
 • c) a rádióberendezés megfelelőségét igazoló okirat másolata

6. Útmutató

Rádióberendezés, rádiórendszer (rádióállomás, rádiótávközlő hálózat, rádiótávközlő rendszer) telepítéséhez – az alábbi kivételekkel – frekvenciakijelölés szükséges.

A frekvenciakijelölési eljárás kérelemre indítható. A kérelmet a hatósághoz kell benyújtani.

A frekvenciakijelölés iránti kérelmet a nem polgári célú frekvencia-felhasználó vagy meghatalmazott képviselője nyújthatja be.

Telepítés: rádiórendszer kiépítése, üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala rádiófrekvenciás jelek adását, illetve vételét megvalósító üzemmódban, üzemben tartás vagy kísérleti üzemeltetés nélkül.

Nem polgári célú frekvencia-felhasználó: a 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet 2. §-ában meghatározott szervek és szervezetek.

Nem szükséges frekvenciakijelölés azon rádiórendszer esetében:

 1. amelyhez a frekvenciát hatósági frekvenciajegyzék tartalmazza,
 2. amelyhez a Hivatal katonai frekvenciajegyzéket adott ki,
 3. amelyhez a Hivatal különleges eseti frekvenciajegyzéket adott ki,
 4. amelynek telepítése kísérleti célból történik,
 5. amelynek üzemben tartása egyszerűsített rádióengedély alapján történik,
 6. amelyet légi vagy vízi közlekedési célú fedélzeti rádióberendezésekkel hoztak létre,
 7. amelyet harminc napnál rövidebb ideig terveznek üzemben tartani, vagy
 8. amely az NFFF szerint legfeljebb 2 W effektív kisugárzott teljesítménnyel üzemeltethető rádióállomásokból áll.

Légiközlekedési célú fedélzeti rádióberendezés: a légijárművön való alkalmazásra gyártott, a légiforgalom és a légi rádiónavigáció, valamint a vészjelzés, kutatás és mentés céljára felosztott frekvenciát használó rádióberendezés.

Víziközlekedési célú fedélzeti rádióberendezés: az úszólétesítményen való alkalmazásra gyártott, a víziközlekedés forgalma és a rádiónavigáció, valamint a vészjelzés, kutatás és mentés céljára felosztott frekvenciát használó rádióberendezés.

Harminc napnál rövidebb frekvenciahasználat esetén frekvenciakijelölés és rádióengedély összevontan is kiadható.

A hatóság – az engedélyes kérelmére – feltételesen frekvenciakijelölést adhat ki, ha a nemzetközi frekvencia-koordináció még nem fejeződött be. Ebben az esetben a koordináció eredményének megfelelően – annak lezárultával –a frekvenciakijelölés módosításáért, vagy visszavonásáért a hatóságot felelősség nem terheli.

Amennyiben a kérelmező felhasználói gazdálkodást kíván megvalósítani a hatóság ezt a frekvenciakijelölési eljárásban vizsgálja.

Felhasználói gazdálkodás: frekvenciák és frekvenciasávok, a működési terület, az alkalmazott rádióberendezések használatának – rádióengedélyben megadott feltételek közötti – felhasználó általi tervezése és ennek alapján történő üzemeltetés.

A frekvenciakijelölési kérelemhez nem kell műszaki tervet benyújtani:

 1. kizárólag harmadlagos jelleggel működtetett rádióalkalmazást megvalósító,
 2. legfeljebb három hónap időtartamú üzemben tartásra tervezett, vagy
 3. egyéb, a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználásáról szóló 7/2015. (XI. 15.) NMHH rendeletben meghatározott rádiórendszer esetében.

A frekvenciakijelölési kérelem tartalmazza:

 1. a frekvenciahasználat célját, műszaki szempontok szerinti – a frekvenciákkal történő hatékony és tervszerű gazdálkodás jogszabályokban meghatározott követelményeit is figyelembe vevő – indokolását;
 2. a használni kívánt frekvenciát, csatornát, frekvenciasávot, kiemelve az előnyben részesített igényeket;
 3. a megvalósítás tervezett ütemezését éves vagy féléves bontásban;
 4. a modulációs módot, adásmódot;
 5. a műszaki tervet;
 6.  amennyiben nem készül műszaki terv, a frekvenciasáv, a csatorna- vagy a frekvenciahasználat egyéb jellemzőinek kiválasztását indokoló, valamennyi tényt és körülményt;
 7. a rádióberendezés megfelelőségét igazoló okirat másolatát.

A műszaki terv általános tartalma

 • a rádiórendszer rendeltetésének leírása,
 • az ellátandó rádiótávközlési igény kielégítésének lehetséges változatai, és azoknak - a frekvenciákkal történő tervszerű gazdálkodás követelményeit is figyelembe vevő - számításokkal alátámasztott indokolása,
 • a rádiórendszer rendszertechnikai felépítésének leírása, forgalmi és kapacitásadatokkal, a működési terület megjelölését térképvázlaton, az azonosítást biztosító méretarányban,
 • igényelt frekvencia,
 • a rádióállomás telepítési, sugárzási jellemzői, mozgó vagy hordozható állomás esetén az üzemben tartás körzete is,
 • a beilleszkedésvizsgálat, illetve a zavartatásanalízis eredményei és értékei,
 • nemzetközi és hazai koordinációk lefolytatásához szükséges adatok,
 • a rádióberendezések, antennák műszaki adatai, mennyisége,
 • a rádiórendszer tervezéséhez kapott adatszolgáltatás iktatási száma, dátuma,
 • a tervezésnél figyelembe vett hazai és nemzetközi előírások, ajánlások jegyzéke,
 • a tervezői jogosultságot igazoló okirat azonosítási száma,
 • a terv lezárásának dátuma a tervező eredeti aláírásával,
 • minősített tervdokumentáció esetén a minősítő által kijelölt, a nemzetközi koordinációs eljáráshoz szükséges és egyéb nem minősített adatok,
 • a közegészségügyi jogszabályokba foglalt követelmények betartására vonatkozó vizsgálatok, számítások eredményei és értékei.

A frekvenciakijelölés érvényességi ideje legfeljebb három év, amelyet jogszabályi feltételek fennállása esetén az engedélyes – a frekvenciakijelölés érvényességi idejének lejárta előtt legalább két hónappal korábban benyújtott – írásbeli kérelmére a hatóság egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbít.

7. Tájékoztató

A frekvenciakijelölés olyan hatósági döntés, amely az engedélyest felhatalmazza nem polgári célú használatra felosztott frekvencián működtetni tervezett rádiórendszer telepítésére. A frekvenciakijelölés a telepítés során a rádiórendszer kisugárzással történő kipróbálására jogosít, az üzemben tartáshoz rádióengedélyt kell kérni.

Üzemben tartás: a telepítéstől az üzemeltetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, beleértve a fenntartási – karbantartási, javítási – tevékenységeket és az üzemeltetés szüneteltetését is.

Üzemeltetés: rádiórendszer, rádióberendezés rendeltetés szerinti működtetése.

A frekvenciakijelölési eljárás kérelemre indítható. A kérelmet a hatósághoz kell benyújtani.

A kérelmező a hatóságtól tájékoztatást kérhet az eljárás megindításáról, ekkor a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság értesíti:

 • az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről;
 • az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról;
 • az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetőségéről.

Hatáskör vagy illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől számított nyolc napon belül átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül nyolc napon belül elutasítja, ha:

 • az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága;
 • a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye;
 • a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul;
 • jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő előtti vagy elkésett;
 • a hatóság a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek nincs helye, feltéve, hogy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki;
 • a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik, vagy
 • a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy.

Ha a kérelem nem felel meg az 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendeletben foglalt követelményeknek, a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel a bejelentőt.

Hiánypótlási felhívás az eljárás során akkor is kibocsátható, ha a kérelem megfelelt a rendeletben foglalt követelményeknek, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges.

A frekvenciagazdálkodási hatósági eljárás felfüggesztésre kerül:

 • a hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig;
 • az ügy eldöntéséhez szükséges műszaki vizsgálatok és a nemzetközi koordináció befejeződéséig terjedő időre.

Műszaki vizsgálatnak minősül a nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolására irányuló tevékenység.

Az eljárás felfüggesztésekor az ügyintézési idő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor folytatódik.

A hatóság az eljárást megszünteti, ha a bejelentő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte.

A Hivatal a frekvenciakijelölést hatósági eljárásban hivatalból visszavonja vagy módosítja,

 • ha azt jogszabály írja elő,
 • ha jogszabállyal kihirdetett nemzetközi kötelezettségvállalás módosulása ezt szükségessé teszi,
 • ha a frekvenciahasználati jog megszűnt,
 • ha a Hivatal az egyedi engedélyt feltételesen adta ki, és a nemzetközi koordináció során a rádióállomás frekvenciahasználatát az érintett igazgatás - külön megállapodás vagy a Nemzetközi Rádiószabályzat szerint - elutasítja,
 • az építésügyi hatóság véglegessé vált döntése alapján, ha építésiengedély-köteles antennatartót vagy antennát használatba vételi engedély nélkül használnak,
 • a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal közegészségügyi követelmények megsértéséről szóló, véglegessé vált döntése alapján,
 • ha a kérelem vagy az eljárás során a kérelmező által benyújtott okmányok a valóságnak nem megfelelő vagy megtévesztő adatokat tartalmaztak.

8. Ügyintézés határideje

A frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárás határideje 42 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
 • az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének,
 • a nemzetközi koordináció,
 • a műszaki vizsgálat időtartama.

9. Az eljárásban az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

A frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárásban a hatóság nyílt, tárgyilagos, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes szabályok alapján határoz a frekvenciahasználati jog kiadásáról.

A kérelmezőt megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog.

A hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti.

A hatóság a kérelmező számára biztosítja, hogy jogairól és kötelezettségeiről tudomást szerezzen, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal a kérelmezőnek és képviselőjének biztosítja az iratbetekintési jogot és döntését az érintettel közli.

Az elsőfokú döntés ellen az engedélyes az NMHH elnökéhez fellebbezhet.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a hatósághoz két példányban. A hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követően terjeszti fel az NMHH elnökének.

Az NMHH elnöke az első fokon eljáró hatóság döntését helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, a döntés végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető.

A hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

10. Adatkezelés, az ügyfelet megillető adatvédelmi jog

A hatóság a nem polgári célú frekvencia-nyilvántartásában engedélyesenként nyilvántartja az érvényes egyedi engedélyeket és az abban foglaltakat.

A hatóság a nem polgári célú frekvencia-nyilvántartása nem nyilvános.

A hatóság gondoskodik a törvény által védett titkok, az üzleti titkok megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.

11. Igazgatási szolgáltatási díjak mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó frekvenciakijelölés kérelmezésekor nincs díjfizetési kötelezettség.

12. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

Fejlesztés alatt…

13. Hatályos jogszabályok

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet
 • a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről szóló 7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
 • a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet
 • a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet