Eljárási tájékoztató a 30 napnál rövidebb időre szóló rádióengedély kérelmezéséről és kiadásáról a nem polgári célú eljárásban

Legutóbb frissítve: 2020. március 3.

A 30 napnál rövidebb időre szóló rádióengedély olyan hatósági döntés, amely az engedélyest felhatalmazza a harminc napnál rövidebb ideig működtetni tervezett rádiórendszer meghatározott frekvencián történő üzemben tartására. Az eljárás a nem polgári célú frekvencia-felhasználó – az általánostól eltérő – rádióengedély iránti kérelmére indítható.

1. Ügytípus megnevezése

Rádióengedély – 30 napnál rövidebb időre (nem polgári célú eljárásban)

2. Eljáró szerv

NMHH Hivatala, Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási Főosztály (VRFGF)

Az NMHH VRFGF elérhetőségei
Cím 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím 1376 Budapest, Pf. 997
Telefon (+36-1) 468 0801
Telefax (+36-1) 468 0696
E-mail kfgh@nmhh.hu

Ügyfélfogadás csak telefonon vagy elektronikus levélben előre egyeztetett időpontban.

Egyeztetés munkanapokon az alábbi időpontokban

Munkanap Időtartam
Hétfő 8:00–16:30
Kedd 8:00–16:30
Szerda 8:00–16:30
Csütörtök 8:00–16:30
Péntek 8:00–14:00

3. Illetékesség

Országos.

4. Illetékes ügyintéző(k)

Név Telefonszám

Béres Ferenc Attila

(+36-1) 468 0805

Leitner Ivett

(+36-1) 468 0806

Varga Ádám

(+36-1) 468 0807

5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Harminc napnál rövidebb frekvenciahasználatra irányuló, az általánostól eltérő tartalmú rádióengedély-kérelem.

6. Útmutató

Rádiórendszert (rádióállomás, rádiótávközlő hálózat, rádiótávközlő rendszer) üzemben tartani csak rádióengedély alapján lehet.

A rádióengedélyezési eljárás kérelemre indítható. A kérelmet a hatósághoz kell benyújtani.

A rádióengedély iránti kérelmet a nem polgári célú frekvenciafelhasználó vagy meghatalmazott képviselője nyújthatja be.

Üzemben tartás: a telepítéstől az üzemeltetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, beleértve a fenntartási – karbantartási, javítási – tevékenységeket és az üzemeltetés szüneteltetését is.

Üzemeltetés: rádiórendszer, rádióberendezés rendeltetés szerinti működtetése.

Nem polgári célú frekvencia-felhasználó: a 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet 2. §-ában meghatározott szervek és szervezetek.

A kérelem tartalmazza:

a) a tervezett üzemben tartás időhatárait, a használni kívánt frekvenciát, csatornát, frekvenciasávot;
b) az üzemben tartás célját;
c) a rádióberendezések típusát és mennyiségét;
d) a modulációs módot, adásmódot;
e) a rádióállomás telepítési, sugárzási jellemzőit, mozgó vagy hordozható állomás esetén az üzemben tartás körzetét is;
f) a frekvenciasáv, a csatorna- vagy a frekvenciahasználat egyéb jellemzőinek kiválasztását indokoló, valamennyi tényt és körülményt.

A rádióengedély érvényességi ideje legfeljebb 30 nap.

A rádióengedély előírásainak betartását az engedélyes köteles biztosítani.

Az üzemeltetőnek vagy a kezelőnek rendelkeznie kell az alábbi iratok, vagy dokumentumok valamelyikével, amelyet a helyszíni hatósági ellenőrzés alkalmával be kell mutatni:

 • rádióengedély;
 • rádióengedély másolata, kivonata;
 • üzemeltetési igazolás, amely tartalmazza
  • az üzemeltetési igazolást kiállító engedélyes megnevezését, címét;
  • az igazolás iktatási számát;
  • a rádióengedély eredeti iktatási számát, érvényességi idejét, az engedélyező hatóság megnevezését,
  • az üzemeltető megnevezését, címét;
  • a rádióberendezés típusát;
  • az engedélyezett üzemi frekvenciát, csatornát;
  • a telepítési, üzemeltetési, sugárzási feltételeket és korlátokat, mozgó vagy hordozható rádióállomás esetén az üzemben tartás körzetét is;
  • az igazolás érvényességi idejét;
  • az engedélyes aláírását és bélyegző lenyomatát.
 • az engedélyesnél rendszeresített okmány, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
  • a rádióengedély eredeti iktatási számát, érvényességi idejét, az engedélyező hatóság megnevezését;
  • az üzemeltető megnevezését, címét,
  • a rádióberendezés típusát;
  • az engedélyezett üzemi frekvenciát, csatornát;
  • a telepítési, üzemeltetési, sugárzási feltételeket és korlátokat, mozgó vagy hordozható rádióállomás esetén az üzemben tartás körzetét is.

7. Tájékoztató

A rádióengedély olyan hatósági döntés, amely az engedélyest felhatalmazza nem polgári célú használatra felosztott frekvencián harminc napnál rövidebb ideig működtetni tervezett rádiórendszer üzemben tartására.

A rádióengedélyezési eljárás kérelemre indítható. A kérelmet a hatósághoz kell benyújtani.

A kérelmező a hatóságtól tájékoztatást kérhet az eljárás megindításáról, ekkor a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság értesíti:

 • az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről;
 • az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról;
 • az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetőségéről.

Hatáskör vagy illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől számított nyolc napon belül átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül nyolc napon belül elutasítja, ha:

 • az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága;
 • a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy.
 • a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye;
 • a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul;
 • jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő előtti vagy elkésett;
 • a hatóság a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek nincs helye, feltéve, hogy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki;
 • a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik, vagy

Ha a kérelem nem felel meg az 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendeletben foglalt követelményeknek, a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel a bejelentőt.

Hiánypótlási felhívás az eljárás során akkor is kibocsátható, ha a kérelem megfelelt a rendeletben foglalt követelményeknek, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges.

A frekvenciagazdálkodási hatósági eljárás felfüggesztésre kerül a hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő időre.

Az eljárás felfüggesztésekor az ügyintézési idő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor folytatódik.

A hatóság az eljárást megszünteti, ha a bejelentő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte.

A hatóság a rádióspektrum hatékony és megfelelő használata, a káros zavarások elkerülése érdekében vagy közegészségügyi szempontok alapján a frekvenciahasználatot korlátozhatja vagy megtagadhatja.

Fontos és indokolt nemzetbiztonsági, védelmi, kormányzati, közbiztonsági, vagy közigazgatási érdekből a hatóság – egyeztetést követően – a rádióengedélyben szereplő feltételeket módosíthatja, vagy – az engedélyes előzetes értesítésével – ideiglenesen időben, területileg, vagy paramétereiben korlátozza.

A Hivatal a rádióengedélyt hatósági eljárásban hivatalból visszavonja vagy módosítja,

 • ha azt jogszabály írja elő,
 • ha jogszabállyal kihirdetett nemzetközi kötelezettségvállalás módosulása ezt szükségessé teszi,
 • ha a frekvenciahasználati jog megszűnt,
 • ha a Hivatal az egyedi engedélyt feltételesen adta ki, és a nemzetközi koordináció során a rádióállomás frekvenciahasználatát az érintett igazgatás - külön megállapodás vagy a Nemzetközi Rádiószabályzat szerint - elutasítja,
 • az építésügyi hatóság véglegessé vált döntése alapján, ha építésiengedély-köteles antennatartót vagy antennát használatba vételi engedély nélkül használnak,
 • a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal közegészségügyi követelmények megsértéséről szóló, véglegessé vált döntése alapján,
 • ha a kérelem vagy az eljárás során a kérelmező által benyújtott okmányok a valóságnak nem megfelelő vagy megtévesztő adatokat tartalmaztak.

8. Ügyintézés határideje

A frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárás határideje 42 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
 • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
 • az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének,
 • a nemzetközi koordináció,
 • a műszaki vizsgálat időtartama.

9. Az eljárásban az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

A frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárásban a hatóság nyílt, tárgyilagos, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes szabályok alapján határoz a frekvenciahasználati jog kiadásáról.

A kérelmezőt megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog.

A hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti.

A hatóság a kérelmező számára biztosítja, hogy jogairól és kötelezettségeiről tudomást szerezzen, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal a kérelmezőnek és képviselőjének biztosítja az irat-betekintési jogot és döntését az érintettel közli.

Az elsőfokú döntés ellen az engedélyes az NMHH elnökéhez fellebbezhet.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a hatósághoz két példányban. A hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követően terjeszti fel az NMHH elnökének.

Az NMHH elnöke az első fokon eljáró hatóság döntését helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, a döntés végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető.

A hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

10. Adatkezelés, az ügyfelet megillető adatvédelmi jog

A hatóság a nem polgári célú frekvencia-nyilvántartásában engedélyesenként nyilvántartja az érvényes egyedi engedélyeket és az abban foglaltakat.

A hatóság a nem polgári célú frekvencia-nyilvántartása nem nyilvános.

A hatóság gondoskodik a törvény által védett titkok, az üzleti titkok megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.

11. Igazgatási szolgáltatási díjak mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó frekvenciakijelölés kérelmezésekor nincs díjfizetési kötelezettség.

12. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

Fejlesztés alatt…

13. Hatályos jogszabályok

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet
 • a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről szóló 7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
 • a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet
 • a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet