A közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésének rendje

null

Hatóságunk az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hatóságunkhoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Ez a határidő, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt 8 napon belül tájékoztatjuk.

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve elektronikusan tájékoztatást küldünk az igénylőnek.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően tájékoztatjuk.

Ha a dokumentum jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesítjük. E bekezdésben írtakról az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatjuk.