A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal ügyrendje

Legutóbb frissítve: 2022. október 25.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 4/C. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) az ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint határozza meg:

1. Általános rendelkezések

1.1. A Kerekasztal a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Elnökének az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás és az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján hozzáférhető médiatartalmak, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerinti médiatartalomnak nem minősülő információk tekintetében a kiskorúak egészséges fejlődését biztosító jogszabályi előírások elfogadását és hatályosulását elősegítő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testülete.

1.2. Az Ügyrend kizárólag az Eker. tv.-ben és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (a továbbiakban: Eht.) nem szabályozott ügyrendi és eljárási kérdéseket szabályozza.

1.3. A Kerekasztal feladat- és hatásköreit az Eker. tv., az Eht., valamint a médiatartalom-szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások terén a kiskorúak védelmét szolgáló egyéb jogszabályok rendelkezései alapján, illetve e jogszabályok keretei között gyakorolja.

1.4. A Kerekasztal feladatai különösen:

 1. az Eht. 149/A. § (2) bekezdése alapján ajánlást ad ki a kiskorúak védelmét lehetővé tevő szűrőszoftverek fejlesztésével és kiválasztásával kapcsolatban;
 2. ösztönzi a szolgáltatókat az összehangolt szűrőszoftver-politika kialakítására és elősegíti e tevékenységük körében az önszabályozó jellegű együttműködésüket;
 3. figyelemmel kíséri az Eker. tv. 4/A. § (1) bekezdésében foglalt, a kiskorúak veszélyeztetéséről szóló figyelmeztető jelzések és egyéb technikai megoldások alkalmazását;
 4. ösztönzi és támogatja a médiatartalom-szolgáltatásokra és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra vonatkozó, a kiskorúak védelmét szolgáló törvényi előírások hatályosulását;
 5. a hozzá érkezett bejelentéseket megvizsgálja, és azok értékelése alapján ajánlásokat, állásfoglalásokat ad ki, amelyekben ismerteti a tevékenysége során szerzett tapasztalatok eredményeit;
 6. a kiskorúak és szüleik médiatudatosságát növelő intézkedéseket kezdeményez;
 7. ösztönzi a kiskorúak és a családok számára készülő minőségi internetes tartalmak gyártását;
 8. szakmai támogatást nyújt az NMHH részére az Eht. 149/A. § (3) bekezdésében meghatározott szűrőszoftverekkel kapcsolatos pályázati eljárás során;
 9. javaslatot tesz a kiskorúak egészséges fejlődését biztosító jogszabályi előírások elfogadására;
 10. a szolgáltatók jogkövető magatartásának, a joggyakorlat egységesítésének elősegítése céljából az Eker. tv. 4/D. § (5) bekezdése szerint nyilvántartást vezet, amelyet honlapján nyilvánosságra hoz;
 11. ha olyan tényt állapít meg, vagy körülményt észlel, amely miatt szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezésének vagy lefolytatásának van helye, e célból az eljárás lefolytatására jogosult szervet tájékoztatja.

1.5. A Kerekasztal titkárságának címe és üléseinek helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.

2. A Kerekasztal elnöke és az elnök helyettesítése

2.1. A Kerekasztal elnöke (a továbbiakban: Elnök) az Ügyrend 5.2. és 5.5. pontjában foglalt szabályok szerint összehívja és vezeti a Kerekasztal üléseit, valamint intézkedik az ülések előkészítéséről.

2.2. A Kerekasztal üléseinek napirendi javaslatait az Elnök állítja össze.

2.3. A Kerekasztalt a nyilvánosság előtt az Elnök képviseli.

2.4. Az Elnököt – a 2.1.-2.3. pontokban meghatározott feladatai tekintetében – akadályoztatása esetén az Elnök által írásban helyettesítési jogkörrel felruházott tag helyettesíti.

2.5. Az Ügyrendben az Elnökre vonatkozó rendelkezéseket a helyettesítéssel felruházott tag személyére is megfelelően alkalmazni kell.

3. A Kerekasztal döntéseinek előkészítése

3.1. A Kerekasztal ajánlásainak, állásfoglalásainak, illetve a feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb döntéseknek (a továbbiakban együttesen: döntés) előkészítésében az NMHH Hivatala nyújt támogatást. A Kerekasztal feladat- és hatásköreivel összefüggő regisztratív és adminisztratív tevékenységeket az NMHH Gyermekvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Titkárság) látja el.

3.2. A Kerekasztal döntést személyes jelenléttel vagy online tartott ülésen, valamint a 6/A. 1. pont szerint ülésen kívül, az Ügyrend szabályai szerint benyújtott előterjesztés alapján hozhat. Előterjesztés a Kerekasztal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, különösen az Eker. tv. 4/A-D. §-aiban, 13. § (14)-(15) bekezdéseiben és az Eht. 149/A. § (2) bekezdésében foglalt tárgyköröket érintően nyújtható be.

3.3. A Kerekasztalhoz konkrét döntésére vonatkozó javaslatot tartalmazó előterjesztést bármely tag (beleértve az Elnököt is) jogosult benyújtani.

3.4. A napirendi javaslat tárgysorába a Kerekasztal kitűzött ülésnapját megelőző nyolcadik munkanapig benyújtott előterjesztések kerülnek felvételre, a 3.5. pontban rögzített kivételekkel. Amennyiben a Kerekasztal kitűzött ülése elmarad, az elmaradt ülésre tervezett napirendi pontok a következő ülés napirendi javaslatán szerepelnek.

3.5. Amennyiben az előterjesztő az előterjesztést „sürgős” jelzéssel látja el és annak kivételesen indokolt, halaszthatatlan okból történő soron kívüli napirendre vételét és tárgyalását tartja szükségesnek, úgy a sürgősség indokainak megjelölésével – legkésőbb a tervezett ülést megelőző második munkanapig – erre vonatkozó írásbeli javaslatot tesz az előterjesztésben. Az előzőek szerint benyújtott, „sürgős” jelzéssel érkezett előterjesztést az Elnök indokolt esetben a napirendi javaslat tárgysorába veszi. Amennyiben a sürgősség nem indokolt, úgy az előterjesztés az érintett ülést követő következő ülés napirendjére kerül.

3.6. Az előterjesztéseket nyilvántartásba vétel céljából a Titkársághoz kell benyújtani. Az Elnök a Titkárság útján gondoskodik arról, hogy a nyilvántartásba vett előterjesztések és más tájékoztató anyagok beérkezésüket követően haladéktalanul eljussanak a tagokhoz.

3.7. Az egyes előterjesztések tekintetében a tagok jogosultak véleményüket, javaslataikat, álláspontjukat legkésőbb huszonnégy órával az ülés időpontját megelőzően elektronikus levél útján eljuttatni az Elnök részére. Ezen vélemények, javaslatok, álláspontok tartalmáról az Elnök a Kerekasztal ülésén a tagoknak tájékoztatást ad.

4. Munkacsoport alakítása

4.1. A Kerekasztal az egyes döntéseinek előkészítésére – eseti vagy adott ügytípust tekintve általános jelleggel – tagok kijelölésével munkacsoportot alakíthat. A döntések előkészítésére egyidejűleg több munkacsoport is alakítható.
4.2. A munkacsoport – a felhatalmazása körébe tartozó ügyben vagy ügytípusban – a döntésre vonatkozó javaslatot tartalmazó előterjesztést készít.

5. A Kerekasztal ülésezési rendje

5.1. A Kerekasztal üléseit szükséges rendszerességgel, de legalább évente négy alkalommal tartja.

5.2. A Kerekasztal ülését az Elnök a napirendre vonatkozó javaslatának megtételével – ide nem értve az ülést megelőző második munkanapig beérkező, a 3.5. pont szerinti „sürgős” jelzéssel ellátott előterjesztéseket –, legkésőbb az ülés tervezett időpontja előtti ötödik munkanapon hívja össze. A napirendi javaslat tartalmazza az ülés – annak esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt ülés – helyszínét és kezdetének időpontját is.

5.3. Kivételesen indokolt esetben, halasztást nem tűrő ügy elintézése érdekében a tagok kétharmada a tervezett ülés időpontját legalább öt munkanappal megelőzően, a megtárgyalni kívánt napirendi pontra vonatkozó javaslattal és a sürgősség indokának megjelölésével írásban indítványt tehet az Elnöknek az ülés összehívására. Ilyen esetben az Elnök köteles összehívni az ülést.

5.4. Az ülés tanácskozási és szavazati joggal rendelkező résztvevői: az Elnök és a tagok. Az ülésen tanácskozási és szavazati jog nélkül vesznek részt az ülés levezetését segítő munkatársak, a jegyzőkönyvvezető, valamint – az őket érintő napirendi pontok tárgyalásán – a meghívottak.

5.5. Az ülést az Elnök vezeti, nyitja meg és rekeszti be. Az ülés megkezdésekor vizsgálni kell annak határozatképességét; az ülés határozatképes, ha azon a tagok (beleértve az Elnököt is) több mint fele jelen van. Az ülés határozatképtelensége esetén az eredeti ülés utáni öt munkanapon belül megismételt ülést kell tartani, amely a jelenlévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt ülést a határozatképtelen ülés napirendi javaslatán szereplő – az ülés közben határozatképtelenné vált ülés esetén annak berekesztését követően fennmaradó – napirendi pontokkal kell megtartani.

5.6. Az ülés nem nyilvános. Az Elnök – indokolt esetben – jogosult nyílt ülést elrendelni.

5.7. A Kerekasztal az ülés kezdetén határozattal fogadja el az ülés napirendjét.

5.8. Az Elnök, illetve bármely tag kérheti az adott napirendi pont, illetve előterjesztés tárgyalásának – az indok és időtartam megjelölésével történő – halasztását.

5.9. Az ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a Kerekasztal egyik – az ülés kezdetén erre kijelölt – tagja és az Elnök hitelesíti, majd a hitelesített jegyzőkönyvet az Elnök a Titkárság útján megküldi a tagoknak.

5.10. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés résztvevőinek nevét, az elfogadott napirendi pontokat, a tanácskozáshoz hozzászólók megnevezését, a szavazások eredményét, a tagok szavazatainak név szerinti megjelölésével a meghozott döntéseket, illetve – amennyiben van ilyen – a döntések végrehajtásáért felelős személy és a határidő megjelölését.

5.11. A Kerekasztal által hozott valamennyi döntést folyamatos sorszámozással kell nyilvántartani. A nyilvántartást a Titkárság vezeti.

5.12. A Kerekasztal ajánlásait, állásfoglalásait, továbbá az előző évi tevékenységéről az NMHH Elnökének évente május 1-jéig készített írásos beszámolóját a honlapján nyilvánosságra hozza.

5/A. Az ülés online megtartása

5/A.1. A Kerekasztal az Elnök döntése alapján videókonferencia keretében is tarthat ülést. Az ülés online, videókonferencia keretében történő megtartására az ülés személyes jelenléttel való megtartására vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak.

6. A Kerekasztal döntéshozatalának általános szabályai

6.1. A Kerekasztal Elnöke és tagjai egyenlő szavazattal rendelkeznek, azaz minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.

6.2. A döntéshozatal nyílt szavazással, kézfeltartással történik. Szavazni igennel, nemmel vagy tartózkodással lehet. A szavazatokat az Elnök számolja össze.

6.3. A Kerekasztal a döntéseit az ülésen a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével hozza meg, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

6.4. Amennyiben az ülés nem videókonferencia keretében valósul meg, de az ülésen történő személyes részvételben bármely tag akadályoztatva van, a személyes részvételben akadályozott tag kivételesen, az Elnök engedélye alapján, elektronikus úton, videókonferencia keretében is részt vehet az ülésen.

6.5. Az írásba foglalt döntést a Kerekasztal Elnöke és egy, az adott ülés kezdetén a Kerekasztal által erre kijelölt tagja írja alá (a továbbiakban: kiadmányozás). Az Elnök akadályoztatása esetén a döntés kiadmányozásához a Kerekasztal bármely két, a döntés meghozatalában részt vett tagjának aláírása szükséges.

6.6. A Kerekasztal döntéseinek érvényességéhez, hatályosságához a 6.5. pontban szabályozott kiadmányozás szükséges.

6/A. Online döntéshozatal ülésen kívül

6/A.1. A Kerekasztal jogosult döntést hozni ülésen kívül is, online módon az erre a célra kialakított elektronikus felületen (a továbbiakban: online döntéshozatal).

6/A.2. Online döntéshozatalra a Kerekasztal feladatkörébe tartozó bármely témában sor kerülhet.

6/A.3. Az online döntéshozatal elrendeléséről az Elnök, a döntéshozatal tárgyának pontos megjelölésével dönthet.

6/A.4. Az online döntéshozatal megindulásáról a tagok elektronikus levélcímükre értesítést kapnak. Az online döntéshozatalra ezen értesítés megküldését követő nyolcadik nap végéig van lehetőség. Az Elnök a döntéshozatalra nyitva álló határidőt öt nappal meghosszabbíthatja, ennek tényéről a tagok elektronikus levélcímükre értesítést kapnak.

6/A.5. Az online döntéshozatalra egyebekben a 6. pont rendelkezései értelemszerűen irányadóak.

7. Záró rendelkezések

7.1. A Kerekasztal tagjai feladatuk ellátása és döntéseik meghozatala során a kiskorúak egészséges fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődésének előmozdítását, ezzel párhuzamosan a sajtó- és véleményszabadság alkotmányos követelményének tiszteletben tartását kötelesek szem előtt tartani.

7.2. Jelen Ügyrend az NMHH Elnöke általi jóváhagyás napján lép hatályba.

A Kerekasztal 1/2014. (III. 12.) számú határozatával elfogadott, és az 1/2017. (III. 28.), 6/2017. (XI. 30.), 8/2017. (XI. 30.) és a 2/2022. (VI. 16.) számú határozataival módosított Ügyrendet a fenti tartalommal a mai napon jóváhagyom.

Budapest, 2022. július 21.

Dr. Koltay András
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnök