Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Legutóbb frissítve: 2023. október 18.

Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással vonja vissza.
Az elektronikus hírközlési szolgáltató kérelmére induló eljárások: azonosítólekötés, azonosítókijelölés, számmezőátadás, azonosítóátadás és azonosítóvisszavonás.
A hatóság az eljárásokat a kérelmek beérkezésének sorrendjében folytatja le, és az azonosítóhasználattal kapcsolatos döntését határozat formájában adja meg.
Az engedélyezési eljárásért, valamint az azonosítólekötés és azonosítóhasználat jogáért jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

Kérelmek benyújtása

Az azonosítógazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyekben I. fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának Azonosítógazdálkodási Osztálya jár el.

Az azonosítóengedélyezési kérelem elektronikus úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus ügyintézési felületén, az Adatkapun keresztül, Nyilatkozattételi űrlapon nyújtható be. A kérelmek elektronikus benyújtásáról részletes információk érhetők el az alábbi linkre kattintva:
Tájékoztató az NMHH Adatkapu működéséről.

Adatkapu regisztráció hiányában az azonosítóengedélyezési kérelem az általános célú kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével is benyújtható a https://epapir.gov.hu felületen.

A kérelem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, mint címzett szerv kiválasztását követően a beadványok a Hatóság máshova nem sorolt ügyeire rendszeresített űrlapon nyújtható be.

A Hatóság e-Papír űrlapjaira vonatkozó részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: E-Papír a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál.

A kérelmek benyújtásának egyszerűsítése és egységesítése érdekében javasoljuk, hogy kérelméhez használja az Azonosítóengedélyezési kérelem című nyomtatványt.

Lekötés iránti kérelem

Lekötési engedély a számmező lefoglalására, egy későbbi időpontban történő használatbavétel céljából az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 1. számú mellékletének 2.2-2.4. és 2.7-2.9. pontjában meghatározott típusú (földrajzi, SHS=20, 21, 30, 31, 50, 70, 71, 80, 90, 91 nem földrajzi) szabad és pihentetett állapotú számmezőre adható.

A rövid számok és hálózati kódok lefoglalásához nincs lehetőség lekötésre.

A lekötés iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a kérelmező adatait:
  • a kérelmező nevét (cégnevét),
  • a kérelmező címét (székhelyét),
  • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
 • a lekötni tervezett számmező adatait:
  • a számmező megjelölését,
  • használatának célját,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató SHS=31 számozási tartományból kért lekötése esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató SHS=20, 30, 50 és 70 számozási tartományból kért lekötése esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről, valamint a tartományhoz vagy résztartományhoz hozzárendelt, frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a számok használatára vonatkozó hozzájárulását,
 • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.

A lekötés jogáért jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

A lekötési engedély egy évig érvényes.

A lekötési engedély más szolgáltatónak nem engedhető át.

Kijelölés iránti kérelem

Kijelölés iránti kérelmet a kérelmező a hatóság által közzétett szabad, illetve pihentetett állapotú, valamint a részére lekötött azonosítóra vonatkozóan nyújthat be.
A mentők (104), tűzoltóság (105), rendőrség (107) hívószámára, valamint az egységes európai segélyhívószámra (112) vonatkozóan a hatóság nem ad ki kijelölési engedélyt, azok használata a telefon szolgáltatók részére kijelölés nélkül kötelező. Az előtétek kijelölés nélkül használhatók.

A kijelölés iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a kérelmező adatait:
  • a kérelmező nevét (cégnevét),
  • a kérelmező címét (székhelyét),
  • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
 • a kijelölni kért azonosító megjelölését, a nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését, rövid leírását, jelzéspont kód esetében a jelzéspont egyedi nevét,
 • határozott időtartamra szóló kijelölési kérelem esetén az azonosítóhasználat megszűnésének időpontját,
 • pihentetett állapotú azonosítóra vonatkozó kérelem esetén a kérelmező írásbeli nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy az azonosító korábbi használatából eredően a számhasználatban zavarok merülhetnek fel, ami számhasználói panaszokra adhat okot,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató MNC kijelölése iránti kérelme esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről, valamint a tervezett szolgáltatás leírását,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató SHS=31 számozási tartományból kért kijelölése esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató SHS=20, 30, 50 és 70 számozási tartományból kért kijelölése esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről, valamint a számozási tartományhoz vagy résztartományhoz hozzárendelt, frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a számok használatára vonatkozó hozzájárulását,
 • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.

A használat jogáért jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

A határozatlan időtartamra szóló azonosítóhasználati jogosultság visszavonásal szűnik meg, a határozott időtartamra szóló jogosultság a kijelölési engedélyben megjelölt időpontban visszavonás nélkül megszűnik.

A kijelölési engedély más szolgáltatóknak át nem engedhető.

Számmezőátadási kérelem

A számmezőátadást a kijelölési engedély jogosultja (átadó szolgáltató) kérelmezheti az olyan, hordozott számokat tartalmazó számmező esetében, amelyben lévő számok egyikén sem nyújt a kérelmező előfizetői szolgáltatást. A hatóság a számmezőt annak a szolgáltatónak (átvevő szolgáltató) adja át, amely a kérelem beérkezésének időpontjában az adott számmezőben a legtöbb hordozott számmal rendelkezik.

Számmezőátadás két szolgáltató megállapodása esetén is kérelmezhető. Ebben az esetben a kijelölési engedély jogosultjának (átadó szolgáltató) hozzájárulásával a számmezőátadást az a szolgáltató (átvevő szolgáltató) kérelmezheti, amely a számmezőt át kívánja venni.

A számmezőátadási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a kérelmező adatait:
  • a kérelmező nevét (cégnevét),
  • a kérelmező címét (székhelyét),
  • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
 • megállapodás esetén az átadó szolgáltató hozzájárulását,
 • az átadás-átvételre kért számmező megjelölését,
 • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.

A számmezőátadási eljárás a számmező átadó szolgáltatótól való visszavonását és egyidejűleg az átvevő szolgáltató részére való kijelölését eredményezi. A számmezőátadás időpontja megjelölhető a kérelemben, de ezt az egyeztetést követően a hatóság határozza meg.

Azonosítóátadási kérelem

Azonosítóátadás olyan szolgáltatásátadás esetén kérelmezhető, amelyet a hatóság a szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett. Az azonosítóátadást az átvevő szolgáltató kezdeményezheti, legkésőbb a szolgáltatásátadás bejegyzését követő 30 napon belül.

Azonosítóátadás kérelmezhető továbbá az üzleti hálózati (SHS=38) és gépek közötti szolgáltatás (SHS=71) számmezőre, valamint a 14cd(e) díjmentes szolgáltatás rövid számra, ha a számhasználó az azonosító megtartásával szolgáltatót változtat. Ilyenkor az azonosítóátadást a számhasználó megbízása alapján az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltató hozzájárulásával kérelmezheti a hatóságtól.

A szolgáltatást átvevő szolgáltató által benyújtott azonosítóátadási kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező adatait:
  • a kérelmező nevét (cégnevét),
  • a kérelmező címét (székhelyét),
  • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
 • a szolgáltatást átadó szolgáltató nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
 • számhasználó megbízása alapján kezdeményezett azonosítóátadás esetén az átadó szolgáltató hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot,
 • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.

A hatóság a kérelemben meghatározott azonosítókat - az érintett szolgáltatókkal egyeztetett átadási időpontban – a szolgáltatást átadó szolgáltatótól visszavonja és ezzel egyidejűleg a szolgáltatást átvevő szolgáltató részére kijelöli. Az azonosítóátadás nem érinti a számmezőből az átadásban nem érintett szolgáltatóhoz hordozott számokat.

Azonosítóvisszavonási kérelem

A lekötési vagy kijelölési engedély jogosultja kérelmezheti a lekötött azonosító lekötésének, vagy a használatában lévő azonosító kijelölésének a visszavonását. Számmező esetében csak olyan számmező visszavonását kérelmezheti, amelyben lévő számok egyikén sem nyújtanak előfizetői szolgáltatást (A visszavonásra kért számmezőben nem lehet saját előfizető és nem lehet elhordozott számon sem előfizető).
A visszavonás iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a kérelmező adatait:
  • a kérelmező nevét (cégnevét),
  • a kérelmező címét (székhelyét),
  • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
 • a visszavonásra kért azonosító megjelölését,
 • meghatározott időpontú visszavonás esetén a lekötés vagy kijelölés megszüntetésének időpontját,
 • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.

A visszavont azonosítók a visszavonási határozatban meghatározott határidőig pihentetett állapotúnak minősülnek.

Eljárási díj

A Nemzeti- Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 11. §-ában foglaltak szerint a hivatal azonosítókkal kapcsolatos hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege eljárásonként 10.000,- Ft.

A kérelmezőnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára.

A banki átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kell feltüntetni. Ha a díjfizetésre kötelezett előzetesen befizető-azonosítót igényelt, a közlemény rovatban elegendő a befizető-azonosítót feltüntetni. A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelést tartalmazó napi bankkivonatot - a kérelemhez csatolni kell.

A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénz-átutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. A készpénz-átutalási megbízás útján történő díjfizetés esetén a díjfizetés igazolását – a feladóvevény másolatot – kell a kérelemhez csatolni.

A befizető-azonosító a https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00126/index.html linken elérhető Befizetési azonosító (a továbbiakban: BA) igénylő űrlap beküldésével igényelhető. Az eljárások díjainak megfizetése során kérjük, hogy a közlemény rovatban mindig a generált BA számra (formátuma: NMHH-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx) legyenek szívesek hivatkozni és azt az eljárást megindító kérelemben is szíveskedjenek feltüntetni.

Ügyintézési határidő

Az azonosítóengedélyezési eljárásokban - ide nem értve az egyeztetést igénylő és több szolgáltatót vagy nemzetközi azonosítót érintő ügyeket - az ügyintézési határidő 21 nap.

Az ügyintézési határidő nemzetközi azonosítót érintő ügyekben, több szolgáltatót érintő ügyekben és egyeztetést igénylő ügyekben 60 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szüneteltetésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A kérelem elutasítása

A hatóság elutasítja azon szolgáltató újabb lekötésre, kijelölésre, valamint – azonosító átvételére irányuló – számmezőátadási és azonosítóátadási kérelmét, amely azonosítót kijelölési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használ, vagy az azonosítóhasználati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének, az azonosítóhasználat érdekében előírt együttműködési kötelezettségének vagy a számhordozásra vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget.

Hivatalból indított azonosítóvisszavonási eljárás

A hatóság az azonosítók kijelölésének hivatalból történő visszavonását (visszavonásra kerülő számmezőkben lévő hordozott számok esetén a számmező átadását) kezdeményezi, ha

 • a kijelölési engedély jogosultja az azonosítóhasználati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének az esedékességet követően küldött írásbeli felszólításban meghatározott határidőig sem tesz eleget,
 • a kijelölés jogcíméül szolgáló elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy tevékenység végzése megszűnik,
 • a kijelölési engedély véglegessé válásátkövető 90 napon belül az azonosító tényleges használatát a jogosult nem kezdi meg, vagy ha az azonosító használata 6 hónapon túl szünetel,
 • a szolgáltató a jogszabályban meghatározott együttműködési és számhordozási kötelezettségének nem tesz eleget,
 • jogszabály rendelkezése ezt szükségessé teszi.

Amennyiben a visszavonásra kerülő azonosítón a szolgáltató előfizetői szolgáltatást nyújt, a hatóság az eljárást az előfizetői érdekeket, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokat szem előtt tartva folytatja le, megfelelő időt adva a szolgáltatónak az előfizetők tájékoztatására és az előfizetői szerződések felbontására.

A kijelölés jogcíméül szolgáló szolgáltatás vagy tevékenység végzésének megszűnése és az azonosítókijelölés visszavonása után a szolgáltató semmilyen formában sem nyújthatja a megszűnt szolgáltatást, tehát nem lehet előfizetője sem saját előfizetői számok, sem pedig más szolgáltató részére kijelölt számmezőből elhordozott előfizetői számok használatával.

A hatóság az azonosítók visszavonásának véglegessé válásával egyidejűleg a szolgáltatóhoz hordozott számok használatát is megszünteti.