A rádióberendezések megfelelőségét értékelő szervezetek kijelöléséről

Közzétéve: 2018. július 30.

A rádióberendezésekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési tevékenységet engedélyező kijelölő hatóságról szóló 452/2016. (XII.19) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdése értelmében a rádióberendezések megfelelőségének vizsgálatával, ellenőrzésével és tanúsításával foglalkozó független szervezetek esetében a kijelölő hatóság feladatait a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) látja el.

A kijelöléssel, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek működésével kapcsolatos előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

 • a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény,
 • a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • a rádióberendezések tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és tevékenységük részletes szabályairól szóló 3/2017. (III.7.) NMHH rendelet,

A megfelelőségértékelési tevékenység szakmai tartalmát a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/53/EU irányelve (a továbbiakban: RED), valamint a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I.17.) NMHH rendelet, illetve azok mellékletében meghatározott ún. modulok határozzák meg.

A Hatósághoz kijelölési kérelemmel minden olyan megfelelőségértékelő szervezet fordulhat, amely a fent megjelölt jogszabályokban foglalt kötelezettségeknek és előírásoknak eleget tesz.

A Hatóság felhívja kérelmezők figyelmét, hogy a fent megjelölt jogszabályokban foglaltaknak való megfelelőséget mind adminisztratív, mint helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi.

A kijelölés feltétele, hogy a megfelelőségértékelő szervezet tegyen eleget a függetlenségre vonatkozó előírásoknak, rendelkezzen a tevékenység ellátásához szükséges tárgyi feltételekkel és szabályzatokkal, továbbá olyan szakembereket foglalkoztasson, akik – a fenti jogszabályokban ismertetett - megfelelő szakmai végzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek. Mindemellett a szervezetnek aktívan figyelemmel kell kísérnie a kijelölési kérelemben megjelölt megfelelőségértékelési területen a hazai és uniós szabványosítási tevékenységet, és biztosítania kell a kiadott ajánlások, szabványok ismeretét és alkalmazását.

A szervezetnek továbbá aktívan rész kell vennie az EU bejelentett szervezeteket koordináló szakmai csoport (The Radio Equipment Directive Compliance Association (REDCA)) tevékenységében és alkalmaznia kell annak iránymutatásait.

A megfelelőségértékelő szervezetek a fenti előírásoknak való megfelelést kétféleképpen igazolhatják:

 • Amennyiben rendelkeznek a megfelelőségértékelési területre érvényes akkreditációval, akkor az akkreditációs okirat és mellékletei benyújtásával
 • Amennyiben nem rendelkeznek akkreditációval, akkor a fent felsorolt jogszabályokban megjelölt dokumentumok benyújtásával.

Mivel a rádióberendezés megfelelőségére európai uniós harmonizációs jogszabály van érvényben, a Hatóság a kijelölt megfelelőségértékelő szervezeteket bejelenti az Európai Bizottságnak, amely értesíti a kijelölésről a tagállamokat. Amennyiben az értesítést követő észrevételezési időszakban sem a Bizottság, sem a tagállamok nem tesznek észrevételt, a megfelelőségértékelő szervezet európai szinten bejelentett szervezetté válik. A bejelentett szervezetek a Bizottságtól azonosító számot kapnak, amelyet ezt követően a kiadott megfelelőségértékelési dokumentumaikon fel kell tüntetniük.

A Hatóság a kijelölt megfelelőségértékelő szervezetekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kijelölt megfelelőségértékelő szervezetek nevét, székhelyét, tevékenységének megnevezését, a kijelölő dokumentum számát, területi hatályát (amennyiben az korlátozott), a kijelölés kezdését és időbeli hatályát, európai azonosító számát. A megfelelőségértékelő szervezetek neve, székhelye és tevékenységének megnevezése a Hatóság internetes honlapján naprakészen megtalálható.

Emellett a bejelentett szervezetekről a Bizottság is vezet európai szintű nyilvántartást.

A Hatóság a kijelölt szervezet által megküldött jelentésben foglaltak figyelembe vételével éves szinten ellenőrzi az általa kijelölt tanúsító szervezetek tevékenységét, és amennyiben a kijelölésben foglaltaktól való eltérést tapasztal, úgy javító intézkedésre hívja fel a szervezetet. Amennyiben a szervezet a felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget a kijelölést felfüggesztheti, illetve visszavonhatja. A kijelölés felfüggesztéséről, illetve visszavonásáról az Európai Bizottságot tájékoztatja.

Az ellenőrzés részletes szabályairól szóló leírás, illetőleg a nyilvántartás az alábbi linkek segítségével érhetők el.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • A rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/53/EU számú irányelve
 • A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK számú európai parlamenti és tanácsi rendelet
 • 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatás tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőség értékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
 • 3/2017 (III. 7.) NMHH rendelet a rádióberendezések tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és tevékenységük részletes szabályairól
 • 452/2016 (XII. 19.) Korm. rendelet a rádióberendezésekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési tevékenységet engedélyező kijelölő hatóságról
 • 2/2007 (I. 17.) NMHH rendelet a rádióberendezésekről