Hirdetmény a pályázati eljárás megindításáról – Országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyú pályázat

Közzétéve: 2019. április 10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Kiíró) pályázatot (a továbbiakban: pályázati eljárás) hirdet az országos földfelszíni televízió-műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságának megszerzésére tárgyában.

 1. A 2008-ban pályázati eljárás keretében értékesített öt digitális országos földfelszíni televízió-műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultsága 2020. szeptember 5-én lejár. Az országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adóállomás üzemeltetési jogosultsága (amely a frekvenciahasználati jogosultságot is magában foglalja) a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló a 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) alapján pályázat útján szerezhető meg.
 2. A pályázati eljárás hivatalból indul 2019. április 10. napján.
  A pályázati eljárásra a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) szabályai alkalmazandók.
  A pályázati eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Kiíró hatósági hatáskörébe tartozik.
  A pályázati eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), a Dtv., valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai megfelelően alkalmazandók.
 3. A pályázati eljárás részletes szabályait a Kiíró által kialakított kiírási dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) határozza meg.
  A Dokumentáció nyomtatott formában, a Dokumentáció díjának Kiíró részére történt átutalását és az átutalás tényének igazolását követően szerezhető be 2019. április 16. és 17. napján, 9–12 óráig a 1015 Budapest, Ostrom u. 23–25. cím alatt. A Dokumentáció díját a Kiíró Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára kell átutalni, az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy „DVB-T/T2 pályázati dokumentáció díja”.
  A Dokumentáció díja 100 000 Ft + 27% ÁFA, tehát mindösszesen 127 000 Ft (azaz százhuszonhétezer forint).
  A Dokumentáció a Kiíró honlapjáról (http://nmhh.hu/) elektronikus formában ingyenesen letölthető, a Dokumentáció ilyen módon történő megszerzése (letöltése) azonban nem jogosít fel a pályázati eljárásban Jelentkezőként való részvételre.
 4. A pályázati eljárás tárgya az alábbi öt (5) országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózat (a továbbiakban: Csomag) 12 (azaz tizenkettő) évre szóló üzemeltetési jogosultsága:
   • 2 db DVB-T, MPEG-4 AVC hálózat,
   • 3 db DVB-T2, HEVC hálózat.

Az üzemeltetési jogosultság magában foglalja:

   • a Dokumentáció szerinti műszaki paraméterekkel rendelkező, a Csomag szerinti öt országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózat kiépítését az Eht. szerinti engedélyezést követően;
   • a Csomag szerinti országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatok működéséhez szükséges frekvenciatartományt alkotó frekvenciák frekvenciahasználati jogosultságát a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet 470-694 MHz frekvenciasáv elsődleges rádiószolgálatra vonatkozó szabályai szerint; valamint
   • a Csomag szerinti országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatokon műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő médiaszolgáltatás és más elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását közvetlenül a felhasználók vagy az előfizetők részére (ingyenesen vagy előfizetési díj ellenében), illetve más műsorterjesztők vagy elektronikus hírközlési szolgáltatók és a médiaszolgáltatók, valamint a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók részére.

A hálózatkiépítési és frekvenciahasználati jogosultság tartalmát és feltételeit, a műsorszóró hálózatok kiépítésére, valamint a szolgáltatásminőségre vonatkozó követelményeket a Dokumentáció, valamint annak mellékletei tartalmazzák.

 1. A pályázati eljárásra Jelentkező 1 000 000 Ft + ÁFA, tehát mindösszesen 1 270 000 Ft (azaz egymillió-kettőszázhetvenezer forint) összegű részvételi díjat köteles megfizetni a Kiírónak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára történő visszavonhatatlan átutalással. Az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy „országos DVB-T/T2 Pályázat, részvételi díj”.
 2. A Jelentkezők a Jelentkezést – a Dokumentációban részletezett alaki és tartalmi követelmények figyelembevételével – a Kiíró alábbi címén nyújthatják be 2019. április hó 30. napján 9 órától 12 óráig:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.

 1. A részvétel személyi feltételeit, valamint az alaki és a tartalmi érvényességi feltételeket az Ápszr. és a Dokumentáció tartalmazza.