MN/21559-4/2018. számú határozat: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., Duna – 2018. április 5., május 1., június 15. és 24.; M4 – 2018. április 20.; M5 – 2018. április 17.)

Hatósági döntés dátuma: 2018. szeptember 24.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (1016 Budapest, Naphegy tér 8. 2. em., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott MN/21559/2018. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. április 5-én, május 1-jén, június 15-én és 24-én, valamint az M4 médiaszolgáltatásában 2018. április 20-án, továbbá az M5 médiaszolgáltatásában 2018. április 17-én jelen határozat mellékletében foglaltak szerint április hónapban 3, május hónapban 1, június hónapban 2, összesen hat (6) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést – és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám, filmalkotás, játék és a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót

720.000,- Ft, azaz hétszázhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2018. június 20-án, a Duna World médiaszolgáltatásában 2018. május 6-án, az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. április 8-án, június 25-én három alkalommal, továbbá az M4 médiaszolgáltatásában 2018. április 4-én, 14-én, május 1-jén és 11-én, valamint az M5 médiaszolgáltatásában 2018. április 26-án, május 12-én jelen határozat mellékletében foglaltak szerint április hónapban 4, május hónapban 4, június hónapban 4, összesen tizenkettő (12) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót

1.440.000,- Ft, azaz egymillió-négyszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 médiaszolgáltatásában 2018. április 24-én, az M2 médiaszolgáltatásában 2018. május 8-án jelen határozat mellékletében foglaltak szerint összesen két (2) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozott műsorszámok előtt a médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson, ezért a Médiaszolgáltatót

160.000,- Ft, azaz egyszázhatvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. április 10-én, 20-án két alkalommal, május 26-án, június 15-én és 20-án, az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. április 8-án és 24-én, május 16-án két alkalommal, továbbá az M3 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. május 13-án, az M4 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. május 11-én, az M5 médiaszolgáltatásában 2018. május 18-án, június 17-én a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint április hónapban 5, május hónapban 6, június hónapban 3, összesen tizennégy (14) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót

1.680.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáznyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Hivatal a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.