MN/17777-4/2019. számú határozat: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése (Media Solutions Kft., Somogy TV, 2019. június 10–16.)

Hatósági döntés dátuma: 2019. július 19.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Media Solutions Kft.-vel (1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. 2., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben, az általa üzemeltetett Somogy TV adó 2019. június 10 - 16. között sugárzott körzeti, közösségi médiaszolgáltatása tekintetében hivatalból lefolytatott eljárásban az egész órától egész óráig tartó időszakon belül hat perc hosszúságban sugározható reklámok időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés 90 alkalommal történt megsértése miatt a Médiaszolgáltatót

10 000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Hivatal a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság, a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.